TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Стандартизирана  работа

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Стандартизация

Стандарт – добре известен път за постигане на нещо.

Стандарт – най-добрият начин за постигани и съхранение  на определено ниво на качество.

            

           Необходимост от стандартизация

 • Съхранение на „ноу-хау”

 • Осигуряване на качество, ефективност и безопастност;

 • Показване на връзката между причина и следствие;

 • Базис за обучение;

 • Базис за аудит и диагностика;

 • Контрол за непостоянство.

 

           Основно задача при стандартизация

Намиране на оптимално съчетание на две съставляващи:

 • Осигуряване на работниците с твърда процедура, която те трябва да следват;

 • Предоставяне свобода на работниците, позволяваща им творчески да подхождат  към решаване на сложни задачи.

Стандартната работа в производството не се свежда само до изброяване на стъпките, които трябва да извърши оператора. Президентът на Toyota Те обяснява стандартизацията така:

 

Нашата  стандартна работа включва три елемента:

* Време на такта (време, което е необходимо за приключване на една заявка с  темп, който се определя от заявките на потребителите).

* Последователност на изпълнение на операция или последователност на процеса;

* Количество запаси, които трябва да бъдат налични за даден работник, за да изпълни една стандартизирана работа.

Тези три елемента – време за такт, последователност и стандартен обем запаси представляват основа за стандартизиране на работата.

 

 

Тип стандартизация

 

 

 

 

 

      Четири типа стандарти

 • Стандарти за контрол на качеството;

 • Стандарти за контрол на процеса;

 • Стандари за инструкции за работа: движение на оператора;

 • Стандарти за поддръжка: калибровка, оглед, кратък урок и т.н.

 

Стандартна операционна процедура (Работна инструкция )

            

          Съдържание 

 • What? Какво се произвежда (резултат от операцията)?

 • Who? Кой трябва да произвежда (изисквания към персонала)?

 • How? Как да се произвежда (последователност от действия)?

 • Where? С какво оборудване да се произвежда (приспособление, инструмент)?

 • When? Кога, за какво време трябва да се изпълни операцията?

 • Why? Защо (кой е потребител)?

              Компоненти:

 • Време на цикъла;

 • Последователност от работи;

 • Стандартен запас.

            Стандартен работен лист - инструкция

Описанието на стандарта на работа в Toyota се окача на видно място, на някакво разстояние от оператора. Операторът се обучава на изпълнение на стандартната процедура, но след обучението той трябва да изпълнява работата без да поглежда в инструкцията. Стандартния работен лист  се окачва за да могат лидерите на командата и групата да проверяват правилно ли изпълнява оператора задълженията си.

 

             Изисквания

 • Лека за четене (използване термини от езика на специалистите или работниците, за които е предназначена);

 • Визуално разбираема (големи и ясни чертежи и графика);

 • Включваща само съществуващи инструменти и материали;

 • Проверена и одобрена от работниците и мениджмънта;

 • Удовлетворяваща стандарта за безопастност и качество.

Последователност на разработка на стандартизирана работа

 

1. Определяне време на такта;
Време на такта (Тт) - време, предназначено за изготвяне на едно изделие по заявка на потребителя (теоретична величина, определяна от заявителя).
Тт= Тд (достъпно време)/N (обем на ежедневната заявка)

2. Определяне на време на цикъл на оператора;
Време на цикъла (Тц) – време за изпълнение на операция над едно изделие на едно работно място (фактическа снойност, която може да се измери с хронометър).
Време на очакване (Точ) – разлика времето на такта и времето на цикъла.

3. Разбиване  циклъла на оператора на елементи и преходи и тяхното замерване;
Максимално време за изпълнение на елемент – най-голямото значение на време за изпълнение на елемент от групата елементи
Минимално често повторяемо време за изпълнение на елемент – най-малкото статистически значимо време за изпълнение на ебемент от групата елементи.

Време за колебание на елемента – разликата между максимално и минимално често повтаряно време за изпълнение на елемент.


4. Определяне на периодична работа на оператора
Периодична работа (Тпер) - работа, която не се изпълнява на всеки цикъл.

Повтаряемост – брой цикли, през които се повтаря един или друг елемент (переход).


5. Определяне на времето за очакване от оператора.


6. Определяне на коефициент на натоварване на оператора
Кз= Тц + Тпер/Тт


7. Планиране на работно място с указания за  движения на оператора, разположение на контейнера с комплектуващи, точките за контрол на качеството и източниците на опастност.

 

     Бланки за запълване при разработка на стандартизирана работа

1. лист за изчисляване на време на такта;
2. подготовителен лист за наблюдения;
3. лист за наблюдение на ръчна работа;
4. лист за наблюдение на периодична работа;
5. обединена карта за стандартизирана работа;
6. таблица за балансирани работи;
7. карта на стандартизирани работи;
8. регистър на комплектоващи детайли;
9. отчети за внедряване на подобрения (кайзенов);
10. лист  с проблемни въпроси, открити при извършване на операция;
11. работен стандарт;
12. стандарт за безопасност;
13. стандарт за качество;
14. лист за стандартизирано работно място.