TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

Речник икономично производство

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

А Б В Г Д  Е Ж З И Й К

 

Л М Н О П Р С Т У Ф Х

 

Ц Ч  Ш  Щ  Ю Я

4М (Four Ms) – променливи величини с които може да се варирара при създаване на ценности за клиента. Първите три М представляват ресурси, а четвъртото М е начина, по който тези ресурси се преработват. В системата на икономично производство тези М означават:

  • Материал (Material) – отсъствие на дефекти или недостиг на материали;

  • Оборудване (Machine) – отсъствие на откази, дефекти или незапланирани спирания;

  • Човек (Man) – добре навици за труд, подходяща кварификация, пунктуалност;

  • Метод (Method) – стандартизирани процеси, техобслужване, мениджмънт.

 

5 защо (five whys) — начин, използван от Тайити Оно при търсене на първопричина на даден проблем, състоящ се в това, че трябва поне пет пъти да зададеш въпроса Защо.

 

5 S (Five Ss) — система зя организация на работното място, основана на визуален контрол. Включва пет принципа, всеки от които по японски започва с буквата «С».

 

Автономизация (autonomation) — вмъкване на човешки интелект в автомати, способни самостоятелно да откриват първи дефект, като веднага спират и сигнализират за това, че е нужна помощ.

 

Анализ на възвратни потоци (turn-back analysis) — анализ на изпълнение на производствени операции с цел определяне на броя връщания на предишен стадий за изправяне или утилизация.

 

Андон, дъска (andon board) — устройство за визуален контрол на производствения процес. Като правило представлява високо разположен монитор, на който се показват данни за текущото състояние на производството и предупруждения за ниотложни проблеми.

 

Аудит (audit) — процес на оценка на производствения процес за съответствие на стандарт и световно ниво на организацията на производство.

 

Балансиране на линия (balancing) — вграждане на принципа време на цикъл в стандартните операции на производствената линия с цел достигане на максимална ефективност Изравняване на времето на всички операции в пределите на една линия или процес.

 

Буферен запас (Bufer Stocu) – запаси, които се съхраняват в края на производствената линиея или процеса и служат за удовлетворяване на клиента при неочаквано завишаване на заявка над производствените възмогности на линията.

 

Бърза замяна на прес форма (Single Minute Exchange of Dies, SMED) — процедура, разработена от  Сигео Синго за пренастройка (например, смяна на прес-форма) на производсвеното оборудване за по-малко от десет минути.

 

Визуален контрол (visual control) — такова подреждане на инструменти, детайли и индикатори за състоянието на производството, при което всеки от първи поглед може да разбере състоянието на системата. Същото като прозрачност.

 

Време за обработка (processing time) — реалното време на работа над продукта при създаване на проекта, физическо производство, работа над заявката и т.н.

 

Време за пускане (throughput time) — време което е необходимо на продукта за да премине от разработка до пускане в производство, от приемане на заявка до доставка, от сурвини до готово изделие. Времето за пускане включва в себе си времето за обработка и времето за изпълнение на заявката.

 

Време на изпълнение на заявка, време на цикъл на заявка (lead time) — време от момента на получаване на заявката до нейното изпълнение. Когато планирането и производството работят на ниво или под своите производствени възможности, времето за изпълнение на заявката е равно на времето на на пускане (throughput time). Когато търсенето превишава възможностите на системата е необходимо допълнително време за да се планира работата и се направи заявка. Поради това времето за изпълнение на заявка превишава времето за пускане .

 

Време на опашка (queue time) — време, което продукта престоява на опашка в очакване на следващ стадий на проектиране, оформяне на заявка или производство.

 

Време на такта (takt time) — цялото време на производство (например, една смяна), делено на скоростта с която потребителя изисква получаване на стоката. Примерно ако потребителят всеки ден иска да получава по 240 броя от нещо, а заводът работи по 480 минути в ден (т. е. една смяна), то времето на такта се равнява на две минути. Времето на такта задава скоростта на работа на производството, която трябва точно да съответства на съществуващото търсене. Ако потребителят иска даму се разработват 2 изделия на месец, тогава времето на такта е 2 седмици.

 

Време на цикъла (cycle time) — време, необходимо за изпълнение на един операционен цикъл. Когато времето на цикъла за всяка операция в процеса е точно равно на времето на такта, възниква поток от единични изделия.

 

Всеобща грижа за оборудването (Total Productive Maintenance, ТРМ) — набор от методи, възникнали в компанията  Nippondenso (влиза в групата Toyota) и насочени към това, всяко оборудване постоянно да се намира в работосрособно състояние и, производството никога да не прекъсва.

 

Гемба (gemba) —японско понятие, нямащо еквивалент в английски език. То се образува от два йероглифа : "гем" - "важна работа" и "ба" - "място на действие". Поток от работи вътре в организацията, който непосредствено се занимава  със стоки и услуги, предоставяни на клиента.

 

Генти генбуцу(Genchi Genbutsu)  -  В буквален превод генти означава фактическо местоположение, а генбуцу—реални материали или изделия.

В Toyota терминът «генти генбуцу» се интерпретира като «иди на място и виж реалната ситуация, за да я разбереш ».

 

Дзидока (jidoka) — вж. автономизация.


Диаграма «спагети» (spaghetti chart) — траектория, която описва продукта, движейки се по потока за създаване на ценности на завод, работещ по технологията на масово производство. Названието възниква поради това, че тази траектория е напълно хаотична и прилича на чиния със спагети.


Ефективност ( efficiency ) пълно удовлетворяване изискванията на клиента с използване на минимално количество ресурси.

 

Загуби (losses)– действия, които не представляват ценност и които могат да бъдат избегнати – излишни движения,  грешни движения и т.н.

 

Загуби от творческия потенциал на персонала (employees creativity waste) — източник на всички форми на загуби, който най-сложно се поддава на оценка, но се явява ключов при изграждане на системата за непрекъзнато съръвшенстване.

 

Задаващ ритъм процесс (раcemaker process) — всеки процес в потока за създаване на ценности, задаващ ритъма на целия поток. Като правило е разположен близо до клиента. Пример може да бъде линията за комплектоване на продукта. Не трябва да се бърка с «тясно място» което ограничава производителността.
 

Запаси (Inventories) – материали и информация намеращи се между стадиите за обработка в процеса по създаване на ценности. Физическите запаси се класифицират по тяхното положение в потока за създаване на ценности и по тяхното предназначение. За описание на запасите по мястото им в процеса на производство се използват термините суровини, материали , незавършено производство, готова продукция. За описание целевото предназначение на запасите се използват такива понятия като буферен запас, застрахователен запас и транспортен запас.

  • Буферен запас(buffer inventory) – предназначен е за непрекъснато осигуряване на производствения процес в случай на незапланирано увеличаване на  потребността от дадени детайли.

  • Застрахователен  запас (reserve inventory) – предназначен е за непрекъднато осигуряване на производствения процес в случай на възникване на непредвидени обстоятелства – повреда на оборудване, дефектна продукция и т.н.

  • Транспортен запас (shipping inventory) – продукция, разположена в края на производствената линия и готова за изпращане на потребител.

Зониране (zoning) — деление на работния участък с ясно обособени граници. Контейнери, материали и оборудоване в пределите на зоната обикновено са маркирани с особени знаци за идентификация.

 

Изглаждане на пласмента (level selling) — система от дългосрочни взаимоотношения с потребители, насочена към получаване на информация за бъдещи покупки, което позволява по-добро планиране на производството и избягване на неочаквани скокове в продажбите.

 

Изглаждане на производството (production smoothing) — вж. хейдзунка.
 

Изравняване (Leveling) – производствена система, насочена към изравняване на товара и избягване на свръхпроизводство. Тясно е свързана с Поредност на пускането и Балансиране на линията.

 

Изравняване на продажбите (Level Sellig) – система на отношения с клиентите, предполагаща, че нивото на търсене на много продукти е относително устойчиво, значителни отклонения се предизвикват от самата система на производство и продажби.

 
Изтегляне
(
pull) — каскадна система на производство, при която доставчика (вътрешен доставчик), намиращ се по напред по потока, нищо не прави до тогава, докато потребителят  (вътрешния потребител), намиращ се по-назад по потока не му съобщи. Обратната ситуация се нарича изтласкване.

Изтласкване (Push) – система за производство на изделия, която ги изтласква към следваща операция, даже ако от тях няма необходимост. Води до създаване на излишни запаси на всеки случай.

 

Икономично производство (Lean manufacturing) - производствена философия на компанията Toyota, насочена ком непрекъснато отстраняване на всички видове загуби, повишаване на гъвкавостта (способността на компанията оперативно да реагира на промени в търсенето), предотвратяване на отклоненията от стандартите. Икономичното  производство се базира на три елемента специфични инструменти и методики, система за управление ефективността и культура на постоянно съвършенстване.

 

Кайдзен или кайзен (kaizen) — непрекъснато, постоянно подабрение на дейността  с цел увеличаване ценноста и намаляване на муда. Други названия: целеви кайдзен, кайдзен на процеса.

Кайкаку (kaikaku) — радикално (кардинално) подобряване на процеса, насочено към унищожаване на муда. Други названия: кайдзен прорив, кайдзен поток, кайдзен система.

Канбан (kanban) — неголяма карта, коята се прикрепя към контейнера с детайли. Изпользва се в Производствената Система Toyota за организация на изтеглянето посредством информиране на предходния производствен етап за това че трабва да започне работа.

 

Кандзи муда (kandzi muda)  - загуби, свързани с оборудването  

 

Катакана муда (katakana muda) -  загуби които могат да се изключат веднага – изчакване;търсене;време за вземане /поставяне ; обмисляне; дублиране на работа; ходене за детайли; убиране на боклук; излишни движения на ръцете.

 

Картиране на Потока по Създаване на Ценности (VSM, Value Stream Mapping) – определяне на всички конкретни дейности, извършвани в  пределите на на материалния и информационния потоци за създаване на ценности.

 

Клетки (cells) — начин на подредба по типове оборудване, позволяващ да се изпълняват производствените операции в точна последователност без прекъсване. Обикновена конфигуращия на клетката е във формата на буква U. Такова разположение подпомага организацията на непрекъснат поток  от единични изделия и гъвкаво разпределение на хората (при такава подредба един оператор обслужва едновременно няколко машини).

 

Коучинг (coaching) — методика за обучение, построена на принципа «обучение в действие». Коуч — преподавател, учител, владеещ и прилагащ методите на коучинга.
 

Коефициент на пълна ефективност на  оборудването(Overall Equipment Effectiveness, OEE) — основен  показател за системата за всеобщо производствено обслужване, отразяващ нивото на ефективност на използване на оборудването.

 

Мениджмънт с открити карти (open-book management)  - цялата финансова информация по проектиране, планиране и производство е открита за всички сътрудници на фирмата, както и за доставчиците и партньорите.

 

Метод (Method) – стандартизирани процеси, техобслужване, мениджмънт.

 

Многомашинно обслужване (multi-machine working) — работа, при която един сътрудник управлява едновременно няколко машини от различен тип, като осъществява и тахното техобслужване.

 

Монумент (monument) — всеки обект (машина) или процес, масщаба (размера) на който е такъв, че постъпващите на входа детайли, проекти или заявки са принудени да чакат за обработка на опашка.

 

Муда (muda) — всяка дейнос, която използва ресурси, но не създава ценности.

 

Мура (mura) "неравномерност" — вариране в методите на работа или в резултата от  процеса.

 

Мури (muri) "излишък" — напрежение, претоварване  на човек или оборудване.

 

Незавършено производство, НЗП (Work-in-Progress, WIP) – част от продукцията, производството на която не е завършено, като материалните запаси се намират между производствените стадии и в процесите на обработка.

 

Немаваши (Nemawashi) – начин за приемане на решения чрез постигане на консенсус, с обсъждане на всички варианти и изслушване мнението на всички заинтересовани лица.

 

Непрекъснат поток (continuous flow) — организация на работа на материалния поток по принципа «один след друг» или «от ръка в ръка» без спиране..

Обея (стая или помещение) (obeya) — инструмент за управление на проекти, подпомагащ бързата и ефективна комуникация и активно използване на стадий разработка.

 

Обща ефективност на оборудването (Overall Equipment Efficiency, OEE) — начин за определяне доколко ефективно се използва времето за работа на оборудването (Време за добавяне на стойност).
 

Операция (operation) — действие (или действия), изпълнявано от една машина над един продукт.

Партии и опашки (batch-and-queue) — практика на масовото производство. Изготвяне на големи партии детайли, които се поставят на опашки за изпълнение на следваща операция над тях в производствения процес.

 

Планиране на потребност от материали (Material Requirements Planning, MRP) — компютерна система, използвана за определяне на количеството материали и срокове, когато те ще бъдат необходими на производството.

 

Пока-йоке (Poka-yoke) —специално устройство или метод, благодарение на който дефектите са невъзможни. Другото наименование е  бака-йоке (baka-yoke).

 

Постоянно усъвършенстване (Continuous improvement) постоянно откриване и отстраняване на коренните причини за загуби от работниците, непосредствено участващи в процеса.

 

Поток (flow) — последователно изпълнение на операции, позволяващо без спирания , образуване на брак и връщане назад  да се премине от концепцията до пускане в производство, от приемане на заявка до доставка, от суровина до готово изделие.

 

Поток за създаване на ценности (value stream) — набор от действия необходими за преобразуване на суровина в готово изделие.

 

Поток от единични изделия (single-peace flow) — метод на работа, при който машината или процесът обработват не повече  от едно изделие едновременно

 

Правилен инструмант (right-sized tool) — обект (средство за проектиране, планиране или производство), който лесно се вписва в  производствения поток за едно семейство продукти, благодарение на което не възникват загуби от ненужен транспорт и очакване.

 

Пренастройка (changeover) — монтиране на нов инструмент, замяна на боя, зареждане на нова порция пластмаса и т.н. Терминът се използва винаги, когато оборудването трябва да се подготви за производство на друг вид продукция (изпълнение на друга работа).
 

Процесни села» (process villages) — места, където се групира оборудване от един тип или се изпълняват подобни процеси, например шлифовачни машини или се осъществява обработката на заявката.

 

Процесс (process) — серия от отделни оперции, посредством които се създава проект, оформя се заявка или се произвежда продукция.

 

Работа (Work) -  действия на чавек (движения) в хода на производство на продукция.

 

Разгръщане на политиката — вж. хосин канри.

Разходи, основани на действия; себестойност, основана на действия (Activity-based costing, ABC) — система за управленски отчет, която свързва разходите за продукция, основавайки се на количеството използвани ресурси (включително производствени площадки, суровини, машини, механизми, цзаплащане на труда), изразходвани за проектиране, оформяне на заявката и изготвяне на този продукт.

 

Седем муда (seven muda) — брой типа загуби, които за физическото производство е определил Тайити Оно.

 

Семейство продукти (product family) — набор от различни продукти, които могат да пускат един след друт в производствена клетка. За тези продукти казват че са направени на «една платформа».

Сенсей (sensei) — личен учител, майстор в определена област (в този случай в областта на икономичното производство).

 

Система за доставка на детайли (Milk run) -  камион постоянно изпълняващ един и същи маршрут, може да спира  на  определени места и да доставя материали, за които възниква потребност.

 

Стандарт (standard)– най-добрия и прост начин за намиране и съхранение на определено ниво на качество.

 

Стандартизация (standardization) —система за управление на производството с въвличане на целия персонал и използване на правила, действия  и процедури, насочени към откриване и отстраняване на загуби, както и към създаване на система за непрекъснати подобрения в операционната дейност.

 

Стандартни Операционни Карти, СОК (SOP, Standard Operational Procedures) — документи, описващи стъпки (елементи) от процедура, които е необходиво да бъдат следвани. Обикновено се състоят от текст, графики /рисунки и фотографии, облегчаващи разбирането на процедурата.

 

Стандартна работа (standard work) — точно описание на всяко действие, включващо  време на цикъла, време на такта, последователност на изпълнение на определени задачи, минимално количество запаси за изпълнение на работата.

 

Статистическо Управление на Процес (SPC, Statistical Process Control) — използване на статистически инструменти за управление на качеството на операциите.

 

Странична работа (sideline) – действия, които които косвено участват м създаване на продукция, но не представляват ценност за клиента – вземане на инструмент, прикрепяне на приспособление и т.н.

 

Структурирани функции на качество (Quality Function Deployment, QFD) — визуализирана с помощта на специална матрица процедура за приемане на решения, която използва проектен екип, съставен от специалисти с различни професии. Екипът трябва да определи структурата на желания на потребителя и да избере окончателни инженерни характеристики на продукта.

 

Суза (shusa) — лидер на команда, притежаващ значителни правомощия. Буквално суза означава едно от нивата на управленската йерархия, подобно на катто или хонто.

 

Супермаркет (експедиция, склад, площадка, стиллаж) (supermarket) — организирана система за управление на запаси по принципа на изтегляне.

 

 Съвършенство (perfection) — пълно  отсъствие на муда, благодарение на което всички видове действия в потока на създаване на ценности действително създават ценност.

 

Точно на време (Just-in time) — система, при която изделията се произвеждат и доставят точно в нужното време и в нужното количество. Ключови елементи на системата: поток, изтегляне, стандартна работа (и стандартно нива на незавършено производство) и време за  такт.


ФИФО (FIFO - First in, first out) — Принцип – първи влязъл, първи излязъл 

 

Хейджунка (heijunka) — организация за изравняване на производствения план, при която заявките се изпълняват на цикли, а дневните колебания  се довеждат до техните стойности в дългосрочна переспектива.

 

Хирагана Муда (Hiragana Muda) – работни процедури, представляващи загуби, без които не може  да се реализира проидводствения процес.

 

Хоренсо  - за да бъдат в курс със ставащото ръководителите в Toyota използват метод, който се нарича Хоренсо.

Хоренсо — японска дума, която се състои от три части: хо (хо коку — докладване), рен (ренраку — периодическо обновяване и уточняване на информацията) и со (со ден — консултиране или съветване).

 

 

Хосин канри (hosing kanri) — начин за разработка на стратегия от висшето ръководство, при който ресурсите се насочват към тези цели, които са критични за бизнеса.

 

Целеви  разходи, таргет костинг (target costs) — максимални разходи за разработка и производство. 

 

Ценност (value) — субективно осещане на потребителя от това че нужната му стока е доставена в нужното време и на нужното място.

 

Цикъл P-D-C-A (цикъл Шухарт-Деминг) (PDCA cycle) — цикъл на съвършанстване на всеки процес или дейност. Планирай, направи, провери, действай.

 

Цикъл S-P-D-A (цикъл Шухарт-Деминг) (SPDA cycle) — цикъл на стандартизация  и стабилизация на всеки процес или дейност, който се използва за поддържане на цикъла PDCA. Стандартизирай, направи, провери, действай.

 

Чаку-чаку (chaku-chaku) — метод на реализация на непрекъснат поток от единични изделия, при който оператора се  придвижва от машина на машина , взема готовия детайл от едната машина и го мести на следващата и така нататък. На японски означава «товари- товари»

 

Щурм-прорив (кайдзен-блиц) (Rapid Improvement of Processes, RIP) — инструмент на икономичното производство, използван за достигане на незабавни резултати в подобряване на целевите показатели за дейността на конкретен производствен участък. Инструментът се прилага във вид на провеждане на практически неделни мероприятия на производствената площадка и е свързан с кардинални промени на подредбата на участъка или организация на процес.