MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

 

МУЛТИМЕДИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

МУЛТИМЕДИЯ

МУЛТИМЕДИЙНА СРЕДА

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МУЛТИМЕДИЯТА

СФЕРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЯТА

МЯСТО НА МУЛТИМЕДИЯТА В ИНФОРМАЦИОННОТО ПРОСТРАНСТВО

 

Мултимедия

Ако за всяко десетилетие от развитието на компютърните технологии, трябва да се определи ключова дума, то за 90-те години най - точното определение е мултимедия.

 

С появата на мултимедията започна процес на информатизация на обществото, т.е. използване на компютрите във всички области на човешкия бит.

 

Мултимедийна революция

 

По своята същност, мултимедията дава възможност за много по-добро усвояване на информация и знания:

 

Примерчовек  запомня:

  • Прочетено - 5%;

  • Видяно - 10%;

  • Аудио + видео канал -  50%.

Мултимедия

 

Определение на мултимедия

 

         Мултимедиа (multi – много, media – начини, средства) – представяне на  обектите и процесите във всички известни формати: текст, фото, видео, графика, анимация, звук.

 

Съвместно използване на текст, графически изображения, звук, анимация и видео с помощта на компютър или друга електронна техника.

 

Понятието се отнася за технология за комплексно представяне на всякакъв тип данни.

 

Мултимедия = обработка на прости + сложни данни в обща среда

 

История на мултимедията

 

 

История на мултимедията

 

 

            ЕИМ – електронно – изчислителна машина, която работи с прости данни (алфавит, цифри и знаци).

 

           Многофункционален компютъркомпютър, който работи с прости и сложни данни ( текст, аудио-, видео-, графика и т.н. ), което прави възможно, използването му във всички области на човешкия живот.   

 

Видове мултимедия

 

 

 

Видове мултимедия

 

 

                    Линейна мултимедия (сценарий)

Последователно, по определен ред се представят елементите на мултимедията. Потребителят може пасивно да участва в тяхното представяне.

 

                    Нелинейна (интерактивна) мултимедия

Потребителят има възможност за избор и управление елементите на мултимедията.

                   

                     Хипермедия   

Структурно свързани мултимедийни елементи, които потребителят може последователно да избира.

         

Технология за представяне на всякакъв вид информация във вид на относително малки блокове, асоциативно свързани един с друг.

 

                    Обектно ориентирана мултимедия

Мултимедийният материал се представя във вид на обекти, чрез комбинация на които се формират сцени, доставяни на потребителите.

 

Мултимедийна среда (платформа)

 

 

Аппаратни и програмни средства, осигуряващи възпроизвеждане на мултимедията в определени граници.

 

Свързването на елементите на мултимедията в проект се изпълнява с помощта на програмни инструментални средства:

 

  • Потребителски интерфейс – средства и техники за представяне елементите на мултимедията на екрана на компютъра и средствата за управлението и.

  • Компресия на данни - съхранение на данните във формат, който изисква по-малко място. Използва се също терминът „опаковка на данните”  Компресията на данните е особено важна при работа (съхранение и предаване)  със сложни данни, основната характеристика на които е големия им обем.

Мултимедийна система

Множество елементи, свързани помежду си, които реализират процес на създаване, съхранение и разпространение на цифрови мултимедийни обекти, свързани в сцени, като по този начин удовлетворяват потребностите и очакванията на потребителите.

 

Класове мултимедийни компоненти

 

         Визуални мултимедийни компоненти

  • Статични

               * Текст  - символна информация (текст и числа)

               * Изображения – растерна графика (реалистични и синтезирани статични изображения)

  • Динамични

               * Видео – реалистични динамични изображения

               * Анимация – синтезирани динамични изображения

               * Тримерни изображания – основан на мрежов модел тримерен обект

               * Персонаж – човекоподобни обекти

 

       Звукови мултимедийни компоненти

        Динамични 

                 Звук – реалистичен или синтезиран звук