MMS

©Христо Тужаров, 2008

  

МУЛТИМЕДИЙНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

МУЛТИМЕДИЙНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

АРХИТЕКТУРЕН МОДЕЛ НА ММС

ПИРАМИДАЛЕН МОДЕЛ НА ММС

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА ММС

 

Мултимедийна информационна система ММС

Появата на мултимедийните информационни системи (ММС), безусловно предизвика революционни промени в почти всички области на съвременното общество.

 

Мултимедийните системи са резултат, както на изискванията на практиката, така и на развитие на теорията, касаещо техническите и  системни средства в няколко направления:

 • Компютри – рязко нарастване на обема на паметта, бързодействие, графически възможности;

 • Периферни устройства – подобряване характеристиките на външната памет и достижения в областта на видеотехниката, лазерните дискове и т.н.;

 • Компютърни мрежи – значително ускоряване скоростта на предаване на данни и появата на семантични компютърни мрежи;

 • Компресия на данни – разработка на множество стандарти за компресия ( основно от групата MPEG), решаващи проблема с пренасяне и съхранение на мултимедийни данни;

 • Обектен подход – разработката на стандартите MPEG 4, 7 и 21 стои в основата на внедряване обектната мултимедия, което дава огромни възможности за създаване на мултимедийни приложения от качествено нов клас.

Обобщен модел на мултимедийна информационна система

 

 

Обобщен модел на мултимедийна информационна система

 

 

 

Определение на мултимедийна информационна система

Информационна система, за съхранение и обработка на мултимедийни (сложни ) данни, реализираща процеси по създаване на мултимедийни продукти, необходими на потребителите на системата, чрез използване на съответна организация и технологии.

 

Характерни особености  на мултимедийна информационна система

 • ММС може да бъде анализирана на база общите системни принципи;

 • ММС е динамична и развиваща се система;

 • При анализа, синтеза и оценката на ММС е необходимо да се използва системния подход;

 • ИС включва човешката дейност и в този смисъл тя е социална система и може да включва или да не включва компютърна технология.

Подсистеми на мултимедийна информационна система:

 

 

 

  Информационно осигуряване - съвкупност от:

 • Единна система за класификация и координация на мултимедийната информация;

 • Унифицирана система за  изготвяне и разпространение на документацията;

 • Схема на мултимедийните информационни потоци;

 • Методология за изграждане и развитие на системата.

Апаратно осигуряване - комплекс от технически средства с възможности на обработка на мултимедийни данни, на които се базира системата.

 

Програмно осигуряване (ПО) - съвкупност от модели, методи, алгоритми и програми за реализация на целите на системата - създаване на мултимедийни продукти;

 

Организационно осигуряване - съвкупност от стандарти, методи и средства, регламентиращи разработката и експлоатацията на ММС, както и задълженията на обслужващите я потребители.

 

Правово осигуряване - съвкупност от правови норми и права, определящи юридическия статус на системата. Регламентира реда за получаване, преобразуване и използване на мултимедийни материали. Осигурява механизми за защита на интелектуалната собственост.

 

Среда на мултимедийна информационна система

 

Системна среда - среда , в която ММС е изградена, съществува и взаимодейства с останалите системи.

 

Среда на взаимодействие - мрежова среда, в която се осигурява комуникация и дистанционно взаимодействие между множество ММС.