MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ (signal processing)

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ

ИТОЛОГИЯ 

МУЛТИМЕДИЙНИ КЛЮЧОВИ ТЕХНОЛОГИИ

МУЛТИМЕДИЙНИ ИНСТРУКЦИИ НА ПРОЦЕСОРА

ТЕХНОЛОГИЯ DIRECT X

ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ (signal processing)

MPEG СТАНДАРТИ

 

Процес на преобразуване на сигнали, който се използва при решаване на много информационни задачи.

Основни задачи на обработката на сигнали

       Линейна филтрация

 • Селекция на сигнала в честотна област;
 • Синтез на филтри, съгласувани със сигналите;
 • Честотно разделяне на каналите;
 • Цифрови преобразуватели на Гилберт;
 • Коректори на характеристиките на каналите.

      Спектрален анализ

 • Обработка на речеви, звукови,сеизмични, хидроакустични, сигнали;
 • Разпознаване на образи.

       Честотно-временен анализ

 • Компресия на изображения;
 • Хидро- и радиолокация.

      Адаптивна филтрация

 • Обработка на реч и изображения;
 • Разпознаване на образи;
 • Изолиране на шумове.

      Нелинейна обработка

 • Изчисляване на корелации;
 • Синтез на амплитудни, фазови, честотни детектори;
 • Обработка на реч;
 • Векторно кодиране.

Области на приложения на обработката на сигнали

 • Обработка на изображения;

 • Обработка на реч;

 • Разпознаване на образи;

 • В научни области като сеизмологията, биометрията, медицината и т.н.

 • Най-сложните операции по обработка на сигналите се базира на методологията използваща изкуствен интелект.

Видове обработка на сигнали

 • Аналого-цифрово или цифрово-аналогово преобразуване  на сигнала;

 • Филтрация на сигнала;

 • Модулация и демодулация на сигнала;

 • Разлагане сигнала на неговите хармонични съставящи;

 • Отделяне на сигнала от шумове;

 • Спектрален анализ на сигнала с помощта на набор филтри и т.н.

Предимства на дискретната обработка на сигналите:

 • Опростява се съхранението. Обработката на сигналите може да се извършва с различни скорости, включително и в реално време.

 • Разширява се набора използвани аритметически операции, в т.ч. сложни алгоритми.

 • Възможност за постигане всяка точност на изчисление.

Съвременни средства за обработка на сигналите:

 • Цифров сигнален процесор (digital signal processor)- Микропроцесор, предназначен за обработка на сигнали.

 • VHDL - език за описание на технически средства, създавани с използване на свръх бързодействащи интегрални схеми. Използва се за проектиране на средства за дискретна обработка на сигнали.
   

Цифров сигнален процесор - характерни особености:

 

 • Програмно управление на изпълняваните операции.
  Наличие на гъвкави, високоскоростни средства за изпълнение на математически операции.

 • Възможност за изпълнение на минимум една операция за един такт на процесора.

 • Наличие на буфери за циклично запомняне на сигналите. ов;

 • Видове сигнални процесори

 • За изчисления с фиксирана и плаваща запетая.

 • Векторни процесори - използват методиката на векторните изчисления, като позволяват с една команда да се обработва набор (вектор) от данни.

 • Сигнални процесори за паралелна обработка - използване на множество работещи едновременно процесори за обработка на сигнали.