Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ИЗБОР НА МЕТОДОЛОГИЯТА

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ИЗБОР НА МЕТОДОЛОГИЯТА

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА МЕТОДОЛОГИЯТА

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА

АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ

АНАЛИЗ НА РЕАЛИЗУЕМОСТТА

ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОТОТИП

ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОТОТИПА

 

 

Съществуват много методологии за проектиране на информационни системи. Всяка от тях има силни и слаби страни, различни области на приложение и различни цели. Няма универсално приемлива методология  за проектиране на всяка една информационна система.

 

Целта на настоящето изложение е да се анализират предпоставките, да се оцени опитът и на основата на новите изисквания, породени от развитието на компютърните технологии, да се предложи методология, предназначена за проектиране на нечувствителна система, изградена на модулен принцип с възможности за лесна адаптация.

 

 

 

Общи принципи за разработка на ИС

 • Информационната система е за хората.

 • Образованието (информационната  култура) е  съществен елемент на информационната система.

 • Големите проблеми се разбиват на  етапи и дейности.

 • Разрешаването на проблема не  е линеен процес.

 • Решенията на проблемите са инвестиция.

 • Не се страхувай да преустановиш един проект, ако е неудачен.

 • Документацията трябва да следва разработката на проекта.

 Въпроси, на които дава отговор методологията

Методологията за разработка на информационните системи се дефинира като съвкупност от философия, фази, правила, техники, средства, документация, мениджмънт и обучение на разработчиците.

 

         Въпроси за решаване

 • Как проектът може да бъде разбит на отделни етапи?

 • Какви задачи трябва да бъдат изпълнени на всеки един етап?

 • До какъв краен резултат трябва да се достигне? 

 • Кога да бъдат изведени нужните крайни резултати?

 • Какви ограничения да бъдат поставени?

 • Какви помощни средства да бъдат използвани?

 • Как да се осъществи управлението и контролът на проекта?

 • Какво трябва да включва обучението на пот­ре­би­телите?

 

Изисквания към методологията

 

            Добър краен продукт

 • Потребителите да приемат ИС и тя да удовлетворява информационните им потребности.

 • Подсистемите да са в синхрон с интегрираната ИС.

 • ИС да е отворена за вграж­да­не на нови подсистеми и за изменение на съществуващите.

 •  Ползите от ИС да надхвърлят разходите по създаването и.

 • ИС да предлага опростен и лесен за усвояване интерфейс от потребителите

 

            Добър процес на разработка

 • Съкращаване на  времето за разработка.

 • Намаляване на изискванията за квалификация от страна на разработчици и потребители.

 •  Контрол на процеса на разработка и идентифициране на   резултатите.

 

            Стандартизиран процес на разработка

 • По-лесно може да се постигне интеграция на ИС.

 • Потребителите по-лесно могат да се пренастройват от един проект на друг.

 •  Може да се достигне до една обща база от опит и познания.

Общи слабости на методологиите

 

           Липса на взаимодействие с останалите области.

Много методологии игнорират изследванията в такива свързани области като например социотехническото проектиране.

 

            Липса на адекватна методологична основа

Все още няма общоприета дефиниция на информационната система, на нейните цели и предназначение, както и на концептуална база, която може да бъде изведена от теорията на системите.

 

           Липса на ясно разбиране за философските предпоставки в разработката на системите.

Всяка методология се базира на известни предположения относно разработката на ИС, но в много от случаите те не са ясно дефинирани и не е анализирано тяхното въздействие върху практиката на разработката.

 

Причини за неуспеха на методологиите

 • Техническа сложност;

 • Неопределеност на организационните отношения;

 • Нереалистични потребителски очаквания;

 • Други причини:

            * Опитват се да помогнат при решаване на проблеми, но вместо това създават нови.

          * Може и да притежават добри принципи за анализ и проектиране, но те да не са правилно приложени

          * Прилагат се за ситуации, които не изискват промени, а новата информационна система  ги налага

          * Прилагат от хора, които не си дават сметка за възможните социални и психологически последици от прилагането им.

          * Не могат да решат проблеми, които са вродени за системата и не могат да изчезнат, колкото добри да са анализът и проектирането

 

Изисквания, породени от развитието на информационните технологии

 

           Тенденции

 • Закон на Мур:  “Процесорната мощ се удвоява на всеки 18 месеца” .Паралелно с това се променят и останалите характеристики на компютъра.

Извод: Проектирай, като отчиташ факта, че с парите, които имаш днес, утре ще можеш да купиш техника с много по-големи въз­можности.

 • Докато си купиш  компютърна техника и се замислиш за какво да я използваш, тя вече е морално остаряла.

Извод: Отлагай купуването на техниката и софтуера до последно, т.е. докато не се убедиш, че информационната системата е напълно готова за експлоатация. Ще спечелиш възможности, а може би и средства.

 • Компютърните мрежи са реалност и тази реалност ще става все по - осезаема. Световната информационна магистрала, началото на която е Интернет,  ще доведе до революционни изменения в начина на живот, общуване и възпроизводство.

Извод: Отчитай възможностите, които дава работата в мрежова среда.

 • Програмното осигуряване от четвърто поколение дава възможност за бързо, лесно и ефективно създаване на приложения, базирани на бази данни и мрежова работна среда.

Извод: Планирай участие на потребителите в процеса по създаване на приложения.

 

            Технологии

 

Технология

Ключови думи

Отражение върху методологията

 Компютри

Бързи, мощни, с голяма памет, евтини.

 

 

* Да бъде “слабо” структурирана.

* Да осигурява адекватна реакция на бързо променящата се действителност.

* Да реализира по възможно най- бързия начин възникналата идея.

* Да осигурява поетапно нарастване функциите на системата с възможност за постоянното им усъвършенстване.

* Да гарантира активното участие на потребителите.

 

 

 

 

 

 

Компютър-ни мрежи

Глобализация, Интернет, Интранет, Екстранет.

Операционни системи

 

Многофункционални, многопотребителски, графичен интерфейс.

Бази данни

Релационни, лесни за обслужване, достъпни

Програмни езици

Четвърто поколение, обектно - ориентирани,  работа в мрежа и с БД.

 

Изисквания за потребителско участие

 

Трябва да се подчертае, че темата за потребителското участие все повече се налага.

 

Едно изследване показва, че докато през 1982 г. само около 10% от времето на разработчиците е отивало за работа с потребителите, през 1987г. то става 45%, а през 90-те години  достига 90%.

 

Потребителското участие в разработката поставя начало на фундаментални промени в организацията.

 

            Необходимост от потребителско участие

 • Използване на ценните знания, опит и умения на потребителите

 • Приобщаване на потребителите към идеите, заложени в новата система.

 • Преодоляване на страха от измененията, вследствие на компютъризацията.

 • Преосмисляне (поглед под друг ъгъл) на ежедневните дейности в организацията.

 • Създаване на функционален интерфейс между човека и компютъра.

         Нива на участие на потребителите

 

                        Консултативно участие

Това е най-ниското ниво на участие и оставя основната работа по проектирането в ръцете на системния аналитик, но се опитва да гарантира, че всички от персонала са уведомени за предстоящите промени.

 

Системните аналитици се насърчават да предоставят повече възможности на потребителите да участват в проектирането, което да доведе до удовлетворение от работата.

 

Предлага се организирането на работни групи, за да се дискутират новите аспекти на системата и да се предлагат алтернативи.

 

                         Представително участие

То изисква по-високо ниво на участие от страна на потребителите. При него “проектната група” се състои от системни аналитици и представители от страна на потребителите.

 

Вече не се очаква специалистите по информационни технологии да диктуват на потребителите варианта на новата система. Думата на клиента има еднаква тежест с тази на разработчика.

 

Необходимо е от страна на потребителите да участват всички заинтересовани от новата система.

 

                        Консенсусно участие

Тази форма се опитва да въвлече всички потребители в процеса на проектиране и така цялата разработка става потребителски ориентирана. По този начин процесът на вземане на решения може да се удължи, но ползата е, че всички са ангажирани с крайното решение

 

            Участие на потребителите в различните етапи от жизнения цикъл

 • Дефиниране целите на проекта.

 • Описание и анализ на съществуващата система.

 • Определяне на проблемите в съществуващата система.

 • Предлагане, проектиране и оценка на алтернативни решения на проблемите.

 • Проектиране на участието на човека (социален аспект) и на компютърните системи (технически аспект).

 • Изготвяне на системни спецификации.

Изисквания за внедряване на методологията в практиката

 

Практическото използване на понятието “методология за разработката на ИС” означава нещо повече от обикновен набор от техники и средства.

 

Разширеният възглед върху методологията предполага, че тя трябва да бъде по-подробно обяснена, така че да бъде използвана на практика.

 

По този начин тя трябва да се пригоди към света на пазара, където методологията обикновено е търговски продукт, който трябва да включва: