Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА СИСТЕМАТА

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ИЗБОР НА МЕТОДОЛОГИЯТА

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА МЕТОДОЛОГИЯТА

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА

АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ

АНАЛИЗ НА РЕАЛИЗУЕМОСТТА

ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОТОТИП

ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОТОТИПА

 

 

Жизненият цикъл на системата обхваща всички етапи на разработката, внедряването и експлоатацията и.

 

Рисунката по-горе показва основната линия в разработката и развитието на една система. Постоянните ком­поненти са изследването на системата, анализът на реализуемостта и  изграждане на базата данни. Променливи компоненти са процесите, които се променят и усъвършенстват непрекъснато.

 

Както вече бе споменато, от съществено значение за ефективното функциониране на системата се явява правилният подбор на методологията за изграждане на информационната система. От това какви етапи, техники и средства ще се използват и в каква последователност ще се прилагат, зависят крайните резултати.

 

Методологията, която ви предлагаме, не е някакво унифицирано лекарство за всички случаи. Тя просто може да ви помогне да изберете  пътя, по който ще тръгнете при изграждане на собствена информационна система. А пътят за изграждане на една съвременна информационна система е безкраен.

 

Началото му се бележи с една от следните причини:

  • Действащата система не се справя със задачите.

  • Минимизиране на разходите.

  • Предлагане на по-добра вътрешна информация за вземане на решения.

  • Предлагане конкурентни услуги на клиентите.

  • Нови възможности, предлагани от по-новите технологии.

  • Репутация  дължаща се на новите технологии.

  • Промени в законодателството.
     

Алгоритъм на дейностите по реализация на ИС

 

 

 

Избор на модел

Настоящата методология е базирана на еволюционния модел. Адаптиран към нуждите на разработката, той има следния вид:

 

 

 

 

Методологията се базира на следните подходи:

          Процесен подход - разработката последователно реализира отделните процеси на ИС във вид на програмни модули.

          Системен подход - изследва се системата като цяло и взаимовръзката на процесите, които реализират нейните цели.

         Подход за изграждане на ИС, базиран на базата данни - базата данни се възприема, като фундамент, върху който се изграждат последователно отделните модули на системата.

        Еволюционен подход - системата се изгражда стъпка по стъпка, в зависимост от проблемите и изискванията на организацията.

 

Етапи на жизнения цикъл на системата

 

Етапи

 

Задачи

1.Предварително изследване

1.1.Запознаване с обекта на изследване 

1.2.Установяване на  текущите проблеми

1.3.Фиксиране на целите, обхвата  и ограниченията на изследването   

2.Изследване на съществуващата система

2.1.Изследване организационна схема и задължения на персонала.

2.2.Анализ на проблемите и ограниченията

2.3.Уточняване на потребителските изисквания

2.4.Изясняване на основните обекти на системата и техните атрибути.

2.6.Уточняване на необходимите справки и отчети

3.Анализ

 на процесите

3.1.Създаване модел на системата

3.2.Разработване диаграми на процесите

3.3.Специфициране на процесите

4.Анализ

 реализуемостта на новата ИС

 

 

 

4.1. Определяне на системните цели и приоритети

4.2.Дефиниране на изискванията

4.3.Анализ на алтернативите за изграждане на ИС 

4.5.Анализ на организационната реализуемост

4.6.Анализ на техническата реализуемост

4.7. Анализ на икономическата реализуемост

4.8.Изготвяне план график за реализацията на проекта

5.Проектиране на базата данни

5.1.Определяне на обхвата

5.2.Дизайн на таблиците.

5.3.Определяне на ключовите полета

5.4.Специфициране полетата на таблиците.

5.5. Индексиране 

6.Създаване на прототип

 

6.1.Определяне стратегията за реализация.

6.2.Проектиране на прототип за един от  процесите 

6.3.Програмиране на прототипа.

6.4.Тестване и модификации на прототипа.

6.5.Изготвяне спецификации.

7.Внедряване на прототипа

7.1.Тестване на прототипа в състава на системата  7.2.Прехвърляне на данните от старата на новата  ИС

7.3.Закупуване на хардуера и софтуера

7.4.Замяна на старата с новата система

7.5.Обучение на персонала

7.6.Поддръжка на системата

 

 

Блок - схема на жизнения цикъл на системата

 

 

 

1.Предварително проучванесъгласуване на оферта за разработка на ИС. Офертите се представят от фирми разработчици и след подбор се одобрява от потребителя една от тях.

 

2.Изследване на съществуващата системапълно проучване с цел набиране на информация, необходима за разработка на новата ИС.

 

3.Анализ на процесите прави се анализ на процесите в организацията за детайлизиране на функционалните изисквания и необходимите програмни приложения, които ще бъдат разработени в рамките на новата ИС.

 

4.Анализ на реализуемосттаформулират се целите, приоритетите, критичните фактори за успех и потребителските изисквания.  Анализират се възможностите за реализацията им в организацията и се предлагат алтернативни решения.

 

5.Проектиране на БД създава се фундаментът, върху който ще се строи цялата сграда, наречена ИС. Анализират се и се моделират дан­ни­те, след което се проектира и разработва базата данни.

 

6.Създаване на прототип последователно се разработват  и се тестват модули на ИС, съответстващи на основни процеси в организацията.

 

7.Внедряване на новата ИС това е процес, който практически не завършва. Постоянно възникват нови потребителски изисквания и на тази база — надстройки на ИС.