Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

СТАНОВИЩЕ ЗА ОБХВАТА И ЦЕЛИТЕ НА СИСТЕМАТА

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ

СТАНОВИЩЕ ЗА ОБХВАТА И ЦЕЛИТЕ НА СИСТЕМАТА

 

Дата:

 

Наименование на проекта:

 Информационна система”Университетска библиотека”         

 

 Текущи проблеми:

 

1.Бавно обработване на поръчките за търсене на книги—два до три часа.

2.Трудно се обработват данните от системата. Изготвянето на периодични отчети изисква много време.

3.Забавя се актуализацията на библиотечните фондове..

5.Забавя се завеждането на отчет на новополучените издания.

 

Цели:

 

1.Да се усъвършенства вътрешната организация на работа библиотеката..

2.Да се подобри обслужването на читателите.

3.Да се подобри отчетността в библиотеката.

 

 Ограничения:

 

1.Ориентировъчно се очакват следните разходи за  анализа, проектирането и внедряването на компютърната система.

 

Вид разход

Стойност в USD

1. За изследване на системата

200

2. За разработка логически модел на системата

300

3. За изследване на реализуемостта на системата

250

4. За разработка  на базата данни

750

5. За закупуване и разработка на софтуер

3500

6. За закупуване на хардуер

12000

7. За инсталиране на системата 

2000

8. За обучение на персонала

300

                                                         Общо

19300

 

Забележка: Цифрите са много ориентировъчни.

 

2. Предвижда се проектът да бъде реализиран на етапи.

 

План за действие:

 

1. Да се изследва обстойно съществуващата система за управление на библиотеката.

2. Да се разработи логически модел на системата.

3. Да се анализира реализуемостта на системата.