Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА

ФОРМУЛИРАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТИПОВЕ ОБЕКТИ 

УТОЧНЯВАНЕ НА ИЗХОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Ако ръководството даде своето одобрение, следващият етап е детайлното разкриване на факти за системата или  етапа на изследване. Изследването на системата е особено важен етап в процеса на цялата разработка. Допуснатите пропуски на този етап рефлектират върху пълнотата на проекта.

Последователно изследвайки  системата, вие трябва да определите:

  • Функционирането на съществуващата система и несъвършена ли е тя.

  • Икономическата и организационна среда на системата и възможните промени в бъдеще.

  • Проблемите, слабите места и ограниченията  на системата, както и породилите ги причини.

  • Основните процеси и начина на тяхното реализиране.

  • Типовете данни и техния обем.

  • Справките и отчетите, необходими за функциониране на системата.

  • Потребителските изисквания и възможностите за тяхната реализация.

Преди да започнете изследването е важно да осмислите взаимовръзките между отделните компоненти на системата, като за целта ползвате показаната по-долу блок - схема.

Блок - схема  “Компоненти - взаимовръзки”

Блок - схема на дейностите

 

Таблица на задачите  за етап изследване

 

Задачи

Инструменти

Резултати

2.0.Формулиране на въпросите .

Таблица на типови въпроси

Планиране на изследването.

2.0.Събиране на информация.

Интервю, анкета, документация, наблюдения,

Набиране на необходимата информация.

2.1.Организаци- онна схема, основни функции.

Организационна схема

Таблица ”Функции -структура”

Изясняване архитектурата на ИС и необходимите за всяко звено справки и отчети.

2.2.Анализ на проблемите и ограниченията

Анализ на отклоненията и проблемите.   

Определяне на необходимите корекции в съществуващата ИС.

2.3.Изясняване на потребителските изисквания

Таблица “Типове изисквания”

Модел на данните

Уточняване на изискванията към ИС и основните типове обекти.

2.4.Изследване на процесите

Таблица “събития процеси”

Определяне и описание на основните процеси.

2.5.Изследване на обектите.

Обектен модел на данните

Определяне на основните типове обекти и техните атрибути.

2.6.Уточняване на изходната информация

Потребителски изисквания.

Справки и отчети, необходими на потребителите

Указаните дейности не се изпълняват последователно. Те са дадени в този ред за по-голяма прегледност. При изследването е важно да постигнете крайните резултати, т.е. да опишете основните характеристики на съществуващата система  и да не пропуснете някои важни детайли.  За целта трябва да познавате съответните техники и средства.

При изследване на системата обърнете по-особено внимание на следното:

  • Връзките с външната за организацията среда — клиенти, доставчици и партньори. С развитието на световната компютърна мрежа Интернет този въпрос става особено актуален. На днешен етап не е мислимо да се проектира и разработва информационна система, без да се има предвид  този фактор с неговите възможности реклама, електронна търговия, работа в група  и т.н.

  • Документооборотът на ИС входните, изходните и междинните документи, които ще ви дадат ценна информация за данните, които ще трябва да бъдат обработвани.

  • Проблемите, които съществуват в организацията разкриването им и детайлизирането им, ще ви подпомогнат в бъдещите дейности по формулиране на целите и изискванията към новата система.