Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ФОРМУЛИРАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА

ФОРМУЛИРАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТИПОВЕ ОБЕКТИ 

УТОЧНЯВАНЕ НА ИЗХОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 

В  процеса на изследване на съществуващата система. можете да използвате дадените  по-долу примерни въпроси:

 

Организационна структура

 • Кои са основните звена в организацията?

 • Какви са функциите им?

 • Какви дейности изпълняват?

 • Колко служители са ангажирани?

 • Какви са техните задължения?

 • Какъв контрол се упражнява върху служителите?

Стил на ръководство

 • Липсва ли координация в дейностите?

 • Има ли проблеми в производствения климат?

 • Доколко е развита организационната култура?

Управление

 • Какви типове управление се прилагат към съответната задача?

 • Кой отговаря за всяко управление?

 • Как е структурирано управлението?

Разходи

 • Какви са плановите разходи?

 • Какви са действителните разходи?

 • Какво е съотношението между постоянните и променливите разходи?

Срокове

 • Какво е процентното съотношение на изпълнени и неизпълнени задачи в срок?

 • Получават ли се опашки при обработка на документите?

 • Влияят ли закъсненията върху престижа на организацията?

Процеси

 • Каква е логическата схема на съответния процес?

 • Дали процесът се управлява при свобода на действията или като се следва точна процедура?

 • Каква е целта на процеса?

 • Какъв опит или какво обучение са необходими, за да се участва компетентно в процеса?

 • Какво ниво на точност се изисква?

Проблеми

 

      Организационни проблеми

 • Има ли многократна регистрация на едни и същи документи?

 • Много ли е картотечната работа?

 • Допускат ли се голям брой  грешки?

 • Има ли непълноти при попълване на документите?

     Персонални проблеми

 • Претоварен ли е персоналът със задължения и работа и в каква степен?

 • Какво е текучеството на персонала?

 • Достатъчни ли са образованието и опитът на персонала?

      Информационни проблеми

 • Чувства ли се недостиг на информация и от каква?

 • Закъснява ли информацията?

 • Предлага ли се ненужна информация?

 • Добре ли са организирани информационните канали?

Обработка на данните

 

      Входни данни

 • Каква е структурата на входните данни?

 • От къде се получава входното въздействие?

 • Каква е скоростта на въвеждане за един час?

 • Въвеждането с постоянен интензитет ли е, или има пикове и спадове?

 • Как се постъпва, ако входният документ не е напълно специфициран?

      Изходни данни

 • Каква е структурата на изходните данни?

 • Къде се изпращат изходните данни?

 • Каква е скоростта на извеждане за един час?

 • Извеждането с постоянен интензитет ли е или има пикове и спадове?

 • Какво е предназначението на изходните данни?

       Данни

 • Колко често  се използват?

 • Какви начини за съхранение на данните се използват при изпълнение на съответната задача?

 • Какви индекси или ключови думи се използват за избор на правилния запис?

 • Колко записи може да се съхраняват?