Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА

ФОРМУЛИРАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТИПОВЕ ОБЕКТИ 

УТОЧНЯВАНЕ НА ИЗХОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Организационната схема  не е най-същественият, но е необходим елемент в анализа и проектирането на системите. Показва различните задължения на звената и служителите, както и  връзките между тях в рамките на организацията.

 

Обикновено тя е  йерархична и отразява връзките при управлението и вземане на решения, както и нивата на управленските дейности за различните елементи в организационната йерархия.

 

Организационната схема се получава по метода на декомпозицията. Тя ще ви е необходима в следните случаи:

  • При определяне проблемите на отделните звена и създаване скицата на проблемите.

  • За онагледяване на предложения за промени в структурата на организацията.

  • За предложения по промени на функционалните задължения на звената.

  • При проектиране на архитектурата на ИС - броя и вида на техническите средства, необходими за оборудване на отделните звена.

  • При определянето на вида и съдържанието на справките и отчетите, необходими на отделните звена.

 При изследване на организационната структура, спазвайте следните правила:

  • Започнете със съставяне на показаните по-долу таблици. Подреждайте звената и служителите в йерархичен порядък.

  • Помъчете се кратко и ясно да опишете основните функции на всяко звено и група или отделен служител, както и необходимата им информация.

  • Използвайте длъжностните характеристики, ако има такива и ако не са остарели.

  • Внимателно изследвайте съществуващите организационни топологии, изградени в организацията.

   

Таблица”функции-структура”

Звено/Процес

Функции

Броя

 

 

 

 

 

 

Таблица” структура-информация”

Звено

Информация-справки и отчети