Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА

ФОРМУЛИРАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТИПОВЕ ОБЕКТИ 

УТОЧНЯВАНЕ НА ИЗХОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Добре изследваните и анализирани изисквания ще намаляват  броя на нежеланите промени. По този начин се избягват много неприятности и излишни усилия във следващите етапи на разработката.

 

 

Установено е че при извършване на промяна в изискванията за дадено приложение, себестойността се повишава между пет и десет пъти на всеки следващ основен етап от процеса на разработка.

 

 

Етап на възникване на промяната

Време за реализация на промяната

Уточняване на изискванията

1 час

След реализиране на функцията

10 часа

След интегриране и тестване на функцията в състава на приложението

50 часа

След разпространението на приложението

100часа

 

 

Тези стойности са усреднени за софтуерната индустрия. В зависимост от приложението те могат да бъдат по големи или по малки.

 

Записаните изисквания са един от най-добрите начини за комуникация с потребителя. Тази практика намалява недоразуменията. Уточнените на този етап изисквания на потребителите е необходимо на етап  ”анализ на реализуемостта” да бъдат трансформирани на технически език и  утвърдени от потребителя.

 

Всяко от изискванията трябва да отговаря на следните и условия::

 • Да описва какво е необходимо, а не как да се реализира.

 • Да може да бъде проверено след реализацията

 • Да не е двусмислено.

 • Да не съдържа в себе си други изисквания.

 

Типове въпроси за изследване на потребителските изисквания

 

      За физическото обкръжение

 • Къде е разположено оборудването?

 • Дали се намира на едно или на няколко места?

 • Има ли някакви ограничения по отношение на температура, влажност и т.н.?

     За интерфейса

 • Дали входът на системата идва от една или от повече системи?

 • Отива ли изходът към една или повече системи?

 • Има ли изисквания за предварително форматиране на данните?

      За човешкия фактор

 • Кой ще използва системата?

 • Колко типа са потребителите, които ще използват системата?

 • Какво е нивото на подготовка на потребителите?

 • Доколко лесно може потребителят да разбере работата на системата?

      За функционалността

 • Какво ще прави системата?

 • Кога ще го прави?

 • Какви процеси ще обхваща?

 • Има ли ограничения за скоростта, времето за отговор или обема данни, които трябва да се обработват?

 • Кога ще бъдат извършвани промени и усъвършенствания?

      За документацията

 • Каква документация се изисква?

 • За кого ще бъде предназначена?

       За данните

 • Какъв да бъде форматът на входа и изхода?

 • Колко често се получават или изпращат данните?

 • Колко точни трябва да бъдат?

 • Какъв е обемът на данни, които се движат в системата?

 • Трябва ли някои данни да се съхраняват за по-продължително време?

      За ресурсите

 • Какви материали, персонал и други ресурси се изискват, за да се изгради системата?

 • Какви умения трябва да притежават разработчиците?

 • Какви са изискванията към техническото оборудване

 • Какъв е срокът на разработката?

 • Какъв е лимитът на парите, до който трябва да се простираме?

      За сигурността

 • Трябва ли достъпът до системата да се контролира?

 • Как данните на един потребител да бъдат изолирани от достъпа на друг?

 • Колко често трябва да се прави копие на системата?

       За качеството на крайния продукт

 • Какви са изискванията за надеждност на системата?

 • Как могат характеристиките на системата да бъдат демонстрирани?

 • Как системата ще реагира на настъпили промени в проекта?

 • Дали поддръжката ще включва само корекция на грешки, или още и подобряване на системата?

 • Как ще се измерва ефикасността на системата по отношение на времето за отговор и използваните ресурси?