Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ

СЪЗДАВАНЕ МОДЕЛ НА СИСТЕМАТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ СТРУКТУРАТА НА ПРОЦЕСИТЕ

ОПРЕДЕЛЯНЕ ФУНКЦИИТЕ НА ПРОЦЕСИТЕ

ДИАГРАМИ НА ПРОЦЕСА

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ

 

 

 

Процесите трябва да бъдат  детайлизирани така, че да се обособят отделни задания, които от информационно-техническа гледна точка може да бъдат обработени. Това е особено необходимо при методологии, използващи прототипа, като база за изграждане на системата.

 

Идеята заложена в тази методология е сглобяване системата “парче по парче” или модул след модул, т.е. автоматизиране на процесите един след друг. За целта е необходимо да  направите следното:

  • Да определите основните процеси в системата.

  • Да покажете взаимовръзките между тях с помощта на блок-схема на потоците от данни или диаграма на процесите.

  • Да определите структурата на отделните процеси.

  • Да анализирате и специфицирате са функциите на процесите.

  • Да специфицирате отделните процеси, като чрез разнообразни техники и средства, опишете как те се изпълняват.

  • Да подредите процесите по приоритет спрямо критерия “свързаност” — започва се от  тези с голяма степен на “свързаност”, които съдържат данни необходими за останалите процеси.

  • Да специфицирате обработваните от процесите данни.

Блок схема на дейностите

 

 

 

ТАБЛИЦА НА ЗАДАЧИТЕ

 

Задачи

Инструменти

Резултати

3.1.Създаване модел на системата

Системен модел 

 

Модел на системата

3.2.Анализ на основните процеси

Диаграма на процесите

Визуално представяне на процесите

3.3.Специфициране на процесите

Обектен модел на данните

Определяне атрибутите на обектите процеси.