Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ СТРУКТУРАТА НА ПРОЦЕСИТЕ

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ

СЪЗДАВАНЕ МОДЕЛ НА СИСТЕМАТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ СТРУКТУРАТА НА ПРОЦЕСИТЕ

ОПРЕДЕЛЯНЕ ФУНКЦИИТЕ НА ПРОЦЕСИТЕ

ДИАГРАМИ НА ПРОЦЕСА

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ

 
При анализа на процесите е необходимо да определите и опишете тяхната структура. 

На входа

Материали и/или информация, преобразувани от процеса за създаване на резултата.

 

На изхода

 Резултат от преобразуваните от процеса ресурси от входа

 

Директиви и ограничения цели, планове, правила

 Системни фактори, които обуславят процеса на преобразуване. Те представляват обикновено произтичащи от  управленските и кадрови решения въздействия.

           

           Ресурси - хора, оборудване, производствени мощности

 Производствени фактори, благодарение на които входните въздействия се превръщат в изходни резултати. Те се  въвеждат в процеса по определени правила. Ресурсите изискват разходи и трябва да добавят стойност.

 

        Потребители – хора, чиято дейност се базира на резултатите от предходните процеси. Те се наричат потребители по следващ процес и предявяват устойчиви изисквания към предхождащите ги процеси.

 

          Атрибути на процеса

  • Една или няколко входни точки - входни данни и условия, необходими за началото на процеса;

  • Измерими цели;

  • Алгоритъм за достигане на целите – ясно установена последователност от етапи, тяхното описание и документиране;

  • Една или няколко изходни точки

* изходни данни;

* продукти, създадени в хода на изпълнение на процеса;

* условия, при които процеса може да се разглежда като завършен

  • Задължения и отговорност на участниците в процеса;

  • Взаимодействие между участниците в процеса и други заинтересовани лица (ръководство, контролиращи органи и т. н.).