Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ДИАГРАМИ НА ПРОЦЕСА

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ

СЪЗДАВАНЕ МОДЕЛ НА СИСТЕМАТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ СТРУКТУРАТА НА ПРОЦЕСИТЕ

ОПРЕДЕЛЯНЕ ФУНКЦИИТЕ НА ПРОЦЕСИТЕ

ДИАГРАМИ НА ПРОЦЕСА

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ

 

Диаграмите на процеса са техниката, която ви препоръчваме да използвате за анализ на процесите.  Те са един много добър начин за описание на това как протича един бизнес процес. 

 

Чрез съчетаване  на разгледаните в частта “Техники”  блок - схеми на потоците от данни и логически блок - схеми се постига един по-добър начин за анализиране и описание на съответния процес. 

 

Това не означава, че този подход няма слабости и може да се прилага във всички случаи. Познаването на разнообразни техники ще ви помогне да изберете оптималната за всеки  конкретен случай.

 

Обозначение

Наименование

Пояснение

Линия на ин­формационния поток

Използва се за определяне посоката за протичане на информация между елементите.

 

Краен елемент

Използва се за посочване началото и края на алгоритъма.

 

 

 

Процес или действие

Кратко описание на процеса.

                                             

Схема за ре­шение или въпрос

Използва се, за  представяне на си­туация с две възможни състояния. В резултат на решението информационния поток се насочва в една от двете възможни посоки. Всяка схема за решение има само два изхода — да и не.

 

Диаграмите на процесите показват взаимодействието между ключовите личности или отдели, участващи в процеса. Отделните етапи или дейности на процеса са представени графично с правоъгълници  и се развиват от ляво на дясно.

 

Поради това, че хоризонталната ос на диаграмата представлява времето, лесно може да се идентифицира последователността на протичане на процеса, неговото времетраене и евентуалните закъснения или действия, отнемащи повече време.

 

Този тип техники ясно представят вашата гледна точка и са лесни за разбиране от потребителите. След като видят начертаните диаграми те по-ясно ще си представят процеса, в който участват и ще бъдат много по- полезни при изследване на системата. ето защо е необходимо визуално да представите процесите още преди да започнете изследване на системата, за да може с помощта на потребителите да ги детайлизирате и усъвършенствате.

 

В процеса на анализ и проектиране и различни системи ще се убедите, че е полезно да създавате йерархия на диаграмите на процесите..Диаграмите от първо ниво ще дават обща картина за процеса. На по долни нива тези основни процеси ще бъдат детайлизирани с техни отделни диаграми. Този йерархичен подход често води до опростяване на диаграмите и ги прави по лесно разбираеми.

 

Йерархични нива на диаграма на процесите

 

 

  • Разработвайте диаграмите на процеси  върху голям лист хартия. Проектирането на  хартия се извършва по-бързо и по-интерактивно. 

  • Използвайте самозалепващи се бележки в качеството на блокове.

  • Давайте точни и ясни наименования на  всеки блок.

  • Маркирайте по някакъв начин процесите, които подлежат на декомпозиране.

  • Обсъдете изготвените вариантите на диаграмата с лицата, участващи в процеса.. Те са в състояние да направят ценни забележки.

  • Необходимо е още при съставяне на диаграмите да  сте наясно, кои от процесите ще бъдат  реализирани като типове обекти и кои като програмни процедури.

  • След като дизайна на диаграмата се стабилизира, има смисъл тя да бъде начертана на компютър с подходящ инструментариум

Пример: Диаграма на процеса “ Заемане на книги от читател”