Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

АНАЛИЗ НА РЕАЛИЗУЕМОСТТА

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

АНАЛИЗ НА РЕАЛИЗУЕМОСТТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ   НА СИСТЕМНИТЕ  ЦЕЛИ  И  ПРИОРИТЕТИ

ДЕФИНИРАНЕ   ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НОВАТА СИСТЕМА

ПРЕДЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ

АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

АНАЛИЗ НА ТЕХНИЧЕСКАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

ИЗГОТВЯНЕ ПЛАН ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

 

Анализът на реализуемостта разглежда съществуващата (често ръчна) система с нейните проблеми и накратко проучва алтернативни решения.

 

Това може да включва подобрено ръчно, както и ново компютърно решение. За всяко от тях се дава описание по отношение на техническите, човешките и икономическите аспекти на цената, както и на очакваните благоприятни ефекти. Изготвя се препоръка във вид на доклад, който се предава на мениджмънта за одобрение. Често това е придружено и с устно представяне.

 

Блок схема на дейностите

 

 

ТАБЛИЦА НА ЗАДАЧИТЕ

 

Задачи

Инструменти

Резултати

4.1. Определяне  на системните цели и приоритети

Контролен списък СATWOE 

Дърво на целите  

 Дефиниция

Конкретизирани цели

4.2. Дефиниране изискванията към новата система

Таблица “типови въпроси -отговори”

Изисквания

4.3. Предлагане на алтернативни решения

Консултации, периодика и др.

Варианти на решения

4.4. Анализ на организационната реализуемост

Събиране на информация 

Оценка

4.5. Анализ на техническата реа­лизуемост

Типови критерии 

Оценка

4.6. Анализ на икономическата реа­­лизуемост

Сравнение на разходите и ползите

Оценка

4.7.Изготвяне план график за реа­лизацията на проекта

Планиране на проекти 

План-график

 

 Дейностите на този етап трябва да изпълнявате последователно. Естествено е, че може да пропуснете

 

 някои от тях, които счетете за нецелесъобразни за конкретния случай.

 

 

 Предлагаме ви няколко съвета:

  • За този етап ползвайте изключително помощта на висшето ръководство на организацията. Повечето от проблемите, които се решават, са от тяхна компетенция.

  • Помъчете се да получите повече от едно мнение по различните въпроси.

  • Проучете, ако е възможно, аналогични системи в сродни организации. Може да получите неочаквано ценни идеи или пък да се поучите от техните слабости.

  • Не забравяйте, че методологията е ориентирана към работа с прототип и че в тази връзка трябва да обърнете по-особено внимание на процеса, който ще се реализира, и средата в която ще функционира.

  • На този етап е желателно да ползвате консултанти — експерт по компютърни технологии и програмист (най-добре този, с когото ще работите на следващите етапи).