Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ   НА СИСТЕМНИТЕ  ЦЕЛИ  И  ПРИОРИТЕТИ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

АНАЛИЗ НА РЕАЛИЗУЕМОСТТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ   НА СИСТЕМНИТЕ  ЦЕЛИ  И  ПРИОРИТЕТИ

ДЕФИНИРАНЕ   ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НОВАТА СИСТЕМА

ПРЕДЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ

АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

АНАЛИЗ НА ТЕХНИЧЕСКАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

ИЗГОТВЯНЕ ПЛАН ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

 

 

При определяне на системните цели и приоритети е добре да ползвате концепцията „Система с балансирани показатели”.

 

Дефиниция на системата

Предлаганата техника за дефиниране на системата е заимствана от  методологията на Чеклънд.  Чрез нея се дава точно описание на същността на проектираната система. Естествено е, че формулирането на основната дефиниция не може да стане механично. Тази техника е полезна дотолкова, доколкото е съществено да не пропуснете някой важен елемент от дефиницията.

 

Въпрос на тренировки е да се научите бързо и точно да дефинирате процесите  от заобикалящата ви среда.

 

Списък на елементите, които трябва да присъствуват в основната дефиниция / CATWOE/

 

Елемент

Описание

Дефиниция

Действащи лица

Хората, или по-точно, типовете хора, кои­то извършват основните дейности в  системата.

Функция, изпълнявана от персонала, обслужващ читателите  на университетска библиотеката

със задача търсене и предоставяне на студентите и преподавателите подходяща литература и периодика

като се обработват направените поръчки и се заема намерената литература.

Библиотеката поддържа връзки с издателства,  и университетски библиотеки чрез Интернет.

Дейността се извършва със скорост и разходи зададени от мениджърите на библиотеката.

Околна среда

Средата, в която е поставена да работи съответната система.

Потреби-тели

Група от хора или организационни структури, които се обслужват от сис­темата или които използват системата. В примера това са не само клиентите на фирмата, но и отделите - склад и счетоводство.

Процес на преобразу-ване

Показва основните дейности на системата, или с други думи процеса на трансформация на входната информация в изходни данни.

Поглед към света

Връзките с външния свят, които са специфични за дадена система, се опре­делят в основната дефиниция.

Собстве-ници

Хората, които могат да въздействат върху нея—най вероятно мениджърите на фирмата.


 

 Дърво на целите на системата

 

Ясната формулировка и документиране на целите подпомага изясняването на задачите, които трябва да се изпълняват от новата система. Целите трябва да се основават на точно установени факти. Дървото на целите се представя във вид на таблица, в едната колона на която се детайлизират целите на системата, а в другата се посочват конкретни показатели, ако това е възможно. Маркирайте целите, които се оказват критични за изпълнение на основната цел.

 

Определянето на целите се извършва на два етапа определяне на общите цели и на тази база чрез декомпозиция извеждане на конкретните цели.

 

Цели

Показатели

1.Увеличаване броя на читателите

1.1.Подобряване обслужването на клиентите

1.1.1.Намаляване времето за обработка на поръчките

1.1.2.Своевременна актуализация библиотечния фонд

Ú1.1.3.Бързи справки за читателите.

1.1.4.Бързи справки за наличностите.

1.2.Организиране клонове на библиотеката в изнесените факултети.

1.3.Други цели

с 20%

 

до 5 мин.

 

до 2 дни

 

веднага

веднага

3 клона

 

 

 

При проектиране на системата обърнете внимание и извеждайте на преден план критичните за успеха цели. Навярно в процеса на разработка на прототипа ще ви се наложи да внесете допълнения в дървото на целите. Стремете се да  го поддържате винаги актуално.