Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ДЕФИНИРАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НОВАТА СИСТЕМА

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

АНАЛИЗ НА РЕАЛИЗУЕМОСТТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ   НА СИСТЕМНИТЕ  ЦЕЛИ  И  ПРИОРИТЕТИ

ДЕФИНИРАНЕ   ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НОВАТА СИСТЕМА

ПРЕДЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ

АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

АНАЛИЗ НА ТЕХНИЧЕСКАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

ИЗГОТВЯНЕ ПЛАН ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

 

 

 

В тази фаза на разработката е необходимо да се определи наборът от потребителски функции, които трябва да бъдат обезпечени от характеристиките на новата система.

  • Определят се функционалните изисквания към характеристиките, архитектурни въпроси, компоненти и тяхната взаимна връзка. 

  •  Изработва се  “функционална спецификация”, която обобщава характеристиките в дълбочина, достатъчна за организиране на разработката и определяне на графиците  за реализация. 

 

Трябва да се подчертае, че началната спецификация не се стреми да покрие всички подробности от характеристиките на системата или да я ограничи в първоначалния диапазон от характеристики.

 

По време на разработката всички характеристики се ревизират и техните детайли се уточняват от членовете на екипа. Опитът  по­казва, че около 30% и повече от началните спецификации могат да претърпят промени.

 

         Работи се с  два вида документи според предназначението:

  • Документ за заявените потребителски изисквания—това което потребителят схваща като проблем. Съдържанието трябва да бъде разбираемо за потребителя. Този документ се изготвя на етапа на “изследване на системата”.

Например: “Да  се ограничи достъпът на външни лица до системата”.

  • Техническа спецификация на изискванията—това е “превод” на заявените изисквания, но с използването на повече технически термини. Предназначена е за специалисти.

Например:”Да се използва парола и идентификатор за ограничаване достъпа на външни лица до системата”.

 

         Различаваме два вида изисквания:

  • Функционални—описват взаимодействието между системата и нейното обкръжение.

Например: Това може да бъде описание на състоянията, в които тряб­ва да бъде системата, за да работи. Може да бъде описание на поведението на системата при настъпване на определени условия.

  • Нефункционални—описват ограниченията, на които трябва да се подчинява системата и с които трябва да се съобразяват разработчици и потребители.

 

Видове изисквания

 

Изискване

Пояснение

Функционалност

 

Пример:

Описва функциите или възможностите, които са необходими.

Системата да се администрира от централно меню и три подменюта -администриране, входни данни, справси.

Изпълнение

Включват се параметри като: скорост, време за отговор, капацитет, размер на БД.

Приложението да поддържа до 20 потребителя в Интранет мрежа.

Сигурност

Задават се ограниченията за достъп и използване на приложението.

Всеки потребител да има достъп до приложението чрез индивидуална парола.

Мащабируемост

Указват се възможностите за увеличение на потребителите, работните места, честотата на обръщение към БД и т.н.

Приложението да дава възможност за удвояване броя на потребителите.

Разширяемост

Възможности за добавяне на нови характеристики

Приложението да има възможност за включване на допълнителни процеси - фактуриране, проверка кредита на клиента и офериране.

Конфигури-руемост

Показва предоставените на потребителите възможностите да извършват промени в приложението.

Достъпът до формите ”администриране” да се ограничи за различните групи потребители.

Съвместимост

Указва за възможностите на приложението да се инсталира и да работи в различни хардуерни и софтуерни среди.

Указват се инструменталната среда, операционната среда и архитектурата на системата.

Използваемост

Изяснява помощта, заложена в приложението за потребителите. 

Приложението да включва помощ за потребителя, която ще описва 75% от възможностите на системата.

Разбираемост

Показва каква трябва да бъде степента на подготвеност на потребителите за да работят с приложението.

Потребителите трябва да са с добра компютърна грамотност, като за обучение на работа със системата ще са необходими 10 учебни часа.