Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

АНАЛИЗ НА РЕАЛИЗУЕМОСТТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ   НА СИСТЕМНИТЕ  ЦЕЛИ  И  ПРИОРИТЕТИ

ДЕФИНИРАНЕ   ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НОВАТА СИСТЕМА

ПРЕДЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ

АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

АНАЛИЗ НА ТЕХНИЧЕСКАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

ИЗГОТВЯНЕ ПЛАН ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

 

Отнася се до възможността дадена система да функционира ефективно в конкретна организационна и експлоатационна среда. Това са въпроси от областта на организационното управление и управлението на поведението на хората и пряко засягат проблема с участието на потребителите в разработката, внедряването и експлоатацията на информационната система.

 

Доказано е, че за да се получат добри  резултати е необходимо активното участие на потребителите и много от съвременните методологии за анализ и проектиране отчитат този фактор.

 

За да се даде правил­на оценка е необходимо да се получите отговор на следните въпроси:

 

Въпроси

Съвети

Има ли в миналото на орга­низацията примери на внедряване на ИС, завър­шили добре или лошо?

Бъдете много внимателни, ако има неуспешно за­вършили опити за внедряване на ИС. Много е важно да откриете какви са били причините и да се опитате да ги избегнете.

Каква е психологичната нагласа на персонала и ръководствата?

Една от първите ви задачи в процеса на изследване на системата е да си отговорите на този въпрос. Ако отговорът е негативен, вземете мерки да промените климата, тъй като може трудът ви да отиде напразно.

Възможно ли е персоналът на организацията да овладее новата техно­логия?

Информационната култура на персонала е от изключително значение за крайния резултат. Ако тя не е на ниво,  ще бъде необходимо още по време на разработката да започнете обучението и да про­дължите, докато постигнете желаните резултати.

Съобразена ли е организа­ционната структура с предлаганата ИС?

Компютъризацията изисква точно дефинирана структура, в която всеки си знае мястото и задълженията. Постарайте се точно да формулирате и ясно да аргументирате пред ръководството струк­турата, която най-добре ще съответства на ИС. 

Централизирана или децентрализирана е системата на управление?

При предлагане на алтернативните решения за ИС е необходимо да се съобразите с типа на системата за управление или ако е крайно необходимо, да изисквате промяна.

Съществува ли конкуренция между звената в организацията?

Конкуренция или противоречия между отделните звена могат да повлияят отрицателно върху крайните резултати на АПИС. Затова ако не може да решите проблема, го заобиколете, като разделите във времето разработките на съответните прототипи.

 

 

В процеса на разработка и внедряване на ИС можете нееднократно да срещнете съпротива от страна на персонала.

 

Много добре разработени ИС са се проваляли в резултат на невъзприемането им от служителите на организацията. Ето защо бъдете внимателен и се подгответе за преодоляване на този проблем.

 

 

          Съпротива—всяко преустройство обикновено среща съпротива от персонала, ако те не разберат каква е личната им изгода от това преустройство.

 

                       Форми на съпротива

  • Активна—изразява се в пряко неподчинение и оспорване на предлаганите решения.

  • Пасивна—изразява се в задържане или подправяне на информация по време на преустройството.

 

                       Източници на съпротива

  • Много служители имат негативен опит от предишни промени.

  • Служителите се страхуват да не загубят позициите си в организацията след компютъризацията.

 

                        Мерки за намаляване на съпротивата

  • Персоналът трябва активно да участва в обсъждане на новите решения.

  • Сериозна грешка е той да се поставя пред свършен факт.

  • Персоналът трябва да бъде убеждаван с аргументи, а не да бъде поучаван.

  • Трябва да се отчита наличието на социални структури.