Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОТОТИП

СТРАТЕГИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОТОТИПА

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСТВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОТОТИПА

ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОТОТИПА

 

Създаването на програмно приложение прилича на изграждането на къща.  Започва се от фундамента и след изграждането му се строят останалите части на къщата.

 

При програмните приложения фундаментът обикновено се състои от дизайна на таблиците, просто първоначално залагане на вътрешни форми и всички широко използвани класове модули и функции.

 

Целта е да се изгради едно основно функциониращо звено, над което по някой от изброените начини да се надграждат отделните модули.

 

Създаване на таблиците

При правилно създаден обектен модел на данните вие няма да имате сериозни проблеми с дизайна на таблиците.  При попълване на таблиците задължително осигурете съответствие между названията и типа на данните на свързаните ключови полета - външен ключ за едната таблица и първичен ключ за другата таблица.

 

Етапи за реализация на приложението

 

          

            Създаване на релациите

От правилното свързване на таблиците ще зависи ефективността и изрядното функциониране на разработеното от вас приложение.  И тук както при създаване на таблиците е необходимо много точно да съблюдавате обектния модел на данните. 

 

При правилното му съставяне всички релации  от долните към горните нива са в отношение 1:N.

 

            Индексиране

Индексите могат многократно да ускорят бързодействието при извличане на данни.

  • Индексирайте всички полета, над които вашето приложение ще прилага критерии.

  • Индексирайте полета и от двете страни на една очаквана връзка.

 

            Създаване на заявки

Заявките се явяват основно средство за извличане на информация от базите данни С помощта на заявките може:

  • Да се подбере определена информация  и се разсортира по значенията на полетата.

  • Да се създават нови таблици.

  • Да се присъединяват данни към съществуващи таблици.

  • Да се премахват записи и да се търсят дублиращи се записи.

 

            Създаване на форми

 

 

Формите за въвеждане на данни  се явяват главен инструмент за взаимодействие на потребителя с базите данни. Те са тези инструменти, които представят вашето приложение пред потребителите. Те могат да направят приложението много добре прието или отхвърлено от потребителя.

 

                 Административни форми - служат за въвеждане на относително постоянни справочни данни.  Свързани са със справочните таблици. Един път въведени данните се ползват многократно.  Активизират се от меню”Администриране”.

 

 

                  Базови форми - служат за въвеждане на данни за основните и подчинените обекти. Активизират се чрез меню”Входни данни”.

 

 

                 Форми за транзакции - служат за въвеждане на данни за обектите процеси.  Ползват се постоянно за въвеждане на оперативни данни. Активизират се от меню “Входни данни”

 

 

 

                 Форми за справки - служат за обработка на изходната информация. Чрез тях информацията може да се сортира, филтрира и т. н.  За целта се използва инструменталната лента разположена най - отгоре във формата.

 

 

 

           Създаване  на отчети

Отчетите служат за  преглед  и отпечатване само на необходимата информация. Те  дават представа за вашето приложение на масовия потребител. Явяват се  гъвкави инструменти за представяне на информацията от вашите приложения.

 

Отчетите се проектират за създаване на изходни документи за печат. Поради тази причина, съществуват някои уникални ограничения за този обект. Те нямат възможност за интерактивен диалог, както формите, затова вие не можете динамично да променяте стойности или източници на данни, след като отчетът е отпечатан, изобразен и изведен в режим Print Preview.

 

            Осигуряване безопасността и контрола върху данните

Този етап от разработката е изключително важен за ефективното функциониране на системата.

 

Безопасността на данните става все по-актуална и вие трябва да използвате всички възможности на програмната среда, за да защитите данните от несанкциониран достъп и  от неправомерни опити за опериране със системата.

 

На този етап трябва да реализирате и функциите за контрол на данните при тяхното въвеждане. Съвременните програмни приложения работят в режим на изчакване на събития - действия на оператора на системата. Това изисква от вас да предугадите на етапа на разработка всички възможни действия на потребителите, така че те да не могат да блокират работата на системата.

 

 

                  Обвързване на формите с менюта

За да добие разработката ви завършен вид трябва да обвържете формите с менюта. За целта е необходимо да създадете йерархично подредени и свързани менюта, както е показано на  фигурата по-горе.

 

                        Главно меню - явява се вход на приложението, чрез който се влиза в останалите екрани.

 

 

                        Меню”Администриране” - случи за активизиране на административните форми, архивиране и за изпълнение на други служебни функции.

 

 

                        Меню ”Входни данни” - служи за активизиране на формите обслужващи ежедневно дейността на библиотеката.

 

   

 

                       Меню “Справки” - служи за активизиране на отделните справки, чрез които се обработва изходната информация.

 

 

                         Контекстни менюта

Само този който не ги е използвал не може да оцени големите възможности, които се предоставят при използване на десния бутон на мишката почти върху всичко. Контекстните менюта осигуряват идеален начин за бърз достъп до форми и задачи или до еднократни възможности за различни контроли.