Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОТОТИПА

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОТОТИП

СТРАТЕГИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОТОТИПА

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСТВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОТОТИПА

ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОТОТИПА

 

 

След създаването и тестването на прототипа следват различни процедури, които водят до интегрирането му в новата система.

 

 

 

 

Тестване на прототипа в състава на системата

Много е важно всички аспекти на системата да се проверят, иначе всеки провал може да доведе до загуба на доверие както в новата ИС, така и в компютърната обработка. По време на създаване на прототипа вие вече сте тествали съответния модул. На този етап е необходимо да се провери как той се интегрира в системата. Трудно е да се определи  доколко и по какъв начин трябва да се тества  една програма. Ние ви препоръчваме да проверявате програмите с реални данни от предишната практика. Съвременните програмни езици  дават възможност за сравнително бързи корекции.

 

Прехвърляне на данните

Никоя система не започва от нулата. Винаги съществуват стари данни, които са необходими  за обработката на новите данни и за общото функциониране на системата. Тези данни трябва да се прехвърлят от старата в новата система. Процесът е трудоемък и изисква време. Проблемът е по-лесен за решаване, ако данните вече са компютърно обработени и трябва само да се трансформират в нов формат.

 

Закупуване на хардуер и софтуер

 

 

             Преценка на нуждите

На база на направената спецификация, ръководството на организацията преценява действителните си нужди и възможности, след което дава разрешение за закупуване на необхо­ди­ма­та техника и софтуер.

 

             Изследване техническите критерии

Потребителите заедно със системния аналитик уточняват техническите критерии, като за целта ползват публикации и реклами от специализирана периодика. На тази база те правят заявки за оферти на фирми-доставчици. В заявките задължително се указва произхода на техниката - бяла или жълта. Желателно е фирмите да са от същия град или да имат представителства там.

 

            Преглед на офертите

Офертите се сравняват по следните критерии:

  • Комплектност—доставка на хардуера, софтуера и осигу­ряване на поддръжка.

  • Изгода—най-ниска цена на оферта.

  • Реноме—доказано качествено обслужване на клиентите

            Оценки по приоритет

По избраните критерии се сравняват отделните оферти, като се подбира най-добрата. За целта могат да се използват различни техники—точкуване, таблично сравнение и др.

 

            Договор

С избрания доставчик или доставчици сe подписва договор. Важни са гаранционния срок  за хардуера и осигуряването на следващи версии на продукта за софтуера.

 

            Доставка и инсталиране на техниката и софтуера

При доставката на техниката доставчикът с помощта на стандартни тестове трябва да докаже заявените параметри.

 

Важно е закупеният софтуер да е лицензиран, т.е. да е от фирма, на която производителят да е предоставил правата за разпространение.

 

Инсталирането на мрежовото оборудване е един от най-скъпите процеси при внедряването на ИС. Много внимателно и с поглед в перспектива е необходимо да се планира окабеляването на сградата.

 

            Обучение на персонала

Както вече бе споменато неколкократно, от потребителите основно зависи доколко системата ще бъде успешно внедрена. Може да постигнете чудеса в анализа, проектирането и реализацията на ИС. Нямате ли адекватната поддръжка на потребителите има голяма вероятност усилията ви да останат напразни. Ето защо е необходимо добре планирано и осъществено обучение и тренировка на персонала.

  • Обучението осигурява на персонала обобщено разбиране за системата, за начина  и на функциониране, за областта на приложение, както и за нало­жените ограничения.

  • Тренировката осигурява усвояване от персонала  на умения, необходими за работа с компютърната система  в реални  условия.

 

Смяна на системите

Смяната на системите трябва да се извърши, без това да предизвика сму­ше­ния в нормалното функциониране на организациятаТук важи принципът, че едва когато новото дърво почне да ражда плодове, може да се сече старото.

 

Ето защо се налага внимателна преценка на възможните подходи  и съответните последици от прилагането им. Съществено влияние върху подбора оказва методологията, която използвате за реализация на ИС.

 

Ще опишем четири подхода, които не се изключват взаимно. Обърнете внимание на  фазовия подход, който ви препоръчваме да използвате, тъй като съответства на принципите, заложени в предлаганата методология.

 

           Директен подход—новата система се внедрява изцяло по предварително утвърден план-график. Подходът може да се използва само ако липсва стара система.

 

           Паралелен подход—използват се и двете системи в паралел, докато новата система не докаже работоспособността си  и  не задоволи изискванията на потребителите. Съществен недостатък на то­зи подход е, че претоварва потребителите и в много от случаите може да се окаже невъзможно  да бъде приложен, ако не се назначат нови хора.

 

            Пилотен подход—прилага се при наличие на много дублиращи се процеси в организацията—внед­ряване на еднотипни системи (самолетни бюра, верига магазини и т.н.). Новата система се внедрява пи­лотно в един от клоновете и след като докаже работоспособността си, се внедрява във всички останали.

 

           Фазов подход—части от новата система се  внедряват поетапно, една след друга, като в същата последователност се изключват съответните им части от старата система . Това  постепенно преминаване към компютъризиране включва целия процес на разработка. То представлява ефективен начин да бъдат избегнати недостатъците на първите два подхода. 

 

Поддръжка на системата

За да имате добре функционираща ИС, е необходимо да и осигурите ефективна поддръжка.

 

Възможни са два варианта:

  • Да назначите собствен персонал.

  • Да ползвате услугите на специализирана фирма.

За предпочитане е да назначите собствени специалисти, ако това е по възможностите ви. Просто трябва  да направите сметка, кое ще ви струва по-скъпо.

 

И при двата варианта е важно какъв ще бъде човекът или фирмата, на които ще попаднете. И в двата случая ще са ви необходими рекомендации от хора, на които имате доверие и които са вътре в бизнеса. Ако не успеете по този начин, организирайте си посещение на най-близкия ВУЗ, където се изучават компютри и с помощта на преподавателите подберете необходимия специалист.