КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

ОНТОЛОГИЯ И БИЗНЕС

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

ОНТОЛОГИЯТА КАТО НАУКА

ОНТОЛОГИЯ И БИЗНЕС

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯТА В ИНФОРМАТИКАТА

ЕЛЕМЕНТИ НА ОНТОЛОГИЯТА 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОНТОЛОГИИТЕ

ЕЗИЦИ ЗА ОПИСВАНЕ НА ОНТОЛОГИИ

ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАБОТКА НА ОНТОЛОГИИ

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯ  IDEF5

 

 

онтологията в полза на бизнеса

 

Знанието като част от движещите сили на бизнеса

За съвременния бизнес е характерно постоянните промени в средата, в която работят, преживяват и се адаптират организации и хора.

 

В условията на конкуренция, съдбата на бизнеса в голяма степен зависи от скоростта и точността, с която организацията реагира на промените във външната среда, което пък изисква използване в мениджмънта нови концепции, техники и инструменти.

 

                     Знания като част от бизнеса

Дейността както на хората, така и на организациите във все по-голяма степен зависи от притежаваните от тях знания и способността ефективно да ги използват.

 

Средства  за представяне на знания

 

Недостатъци при представяне на знания

На този етап средствата за представяне ( формализиране) на знания са недостатъчно развити, което значително усложнява комуникациите и реакциите на различни групи от потребители.

  • За едни и същи задачи се търсят многократно едни и същи решения.

  • Различни групи потребители използват при анализа на информация една и съща терминология в различен контекст, което води до различни решения.

  • В различните съобщества често се срещат различни обозначения за едни и същи понятия.

Задача при представяне на знания

Разработка на модели за представяне на знания, които биха обезпечили автоматизирана обработка на информацията ( на семантично ниво) в системите за управление на знания.

 

Управление на знания в бизнеса

Управлението на знания се разглежда като мощно конкурентно преимещество, само тогава, когато наличните информационни ресурси биват трансформирани в смислени ръководства за действие., които водят до вземане на ефективни решения, осигуряващи успеха на бизнеса.

 

Задача на на управление на знания в бизнеса

Да се осигури достъп до данните, разсредоточени в бази данни, хранилища за документи, електронна поща, отчети за продажби и „главите на сътрудниците”, като им се придаде форма удобна за използване.

 

           Роля на онтологията

Едно от най-важните и перспективни направления в областта на формализация на знания, което дава възможност за компютърна обработка на натрупаните знания се явява онтологията и разработените на нейна база модели.