КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОНТОЛОГИИТЕ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

ОНТОЛОГИЯТА КАТО НАУКА

ОНТОЛОГИЯ И БИЗНЕС

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯТА В ИНФОРМАТИКАТА

ЕЛЕМЕНТИ НА ОНТОЛОГИЯТА 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОНТОЛОГИИТЕ

ЕЗИЦИ ЗА ОПИСВАНЕ НА ОНТОЛОГИИ

ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАБОТКА НА ОНТОЛОГИИ

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯ  IDEF5

 

Класификация на онтологиите

Онтологиите могат да се класифицират по различни параметри в зависимост от преследваната цел:

  • По степента на зависимост от конкретната задача или предметна област;

  • По езика на представяне на онтологични знания и неговите възможности;

  • По нивото на детайлизация;

  • По предметни области.

Класификация на онтологиите по степента на зависимост от конкретната задача или предметна област:

 

Класификация на онтологиите по степента на зависимост от конкретната задача или предметна област:

 

                     Онтология от високо ниво

Такива онтологии описват най-общи понятия (пространство, време, материя, обект,процес, събития и т.н.), които са независими от конкретни проблеми или области. Обикновено такива онтологии се унифицират за големи групи потребители.

     Пример: онтологията CYC. База данни, съдържаща общи понятия за света. За представяне на знания е разработен специализиран език CYCL.

Класификация на онтологиите, ориентирани на предметна област

За много дисциплини се разработват стандартни онтологии, които могат да се използват от експертите в областта за различни цели.

     Пример:

В областта на медицината – онтологията SNOMED, явяваща се голям , структуриран речник;

Общоцелеви онтологии , като UNSPSC разработена по програма на ООН, представяща терминология за стоки и услуги. (http://www.unspsc.org/).

Класификация на онтологиите, ориентирани на задача

 Онтологии, използвани за решаване на конкретен приложен процес (например диагностика, продажба). Те отразяват спецификата на приложението, но съдържа и някои общи термини, използвани в онтологиите от по-горни нива.

     Пример:

Онтологии използвани при разработка на програмно осигуряване. Описват използваните в конкретното приложение термини.

Онтологии използвани за създаване на ръководства, както за работа с програмни продукти, така и за други задачи.( http://asenevtsi.com/ebooks/word/index.htm )

                     Приложни онтологии

Описват понятия, които зависят от по-горните онтологии – задачи и области.

      Пример: онтология за автомобили, строителни материяли, компютри, лекарства и т.н.