КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯ  IDEF5

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

ОНТОЛОГИЯТА КАТО НАУКА

ОНТОЛОГИЯ И БИЗНЕС

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯТА В ИНФОРМАТИКАТА

ЕЛЕМЕНТИ НА ОНТОЛОГИЯТА 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОНТОЛОГИИТЕ

ЕЗИЦИ ЗА ОПИСВАНЕ НА ОНТОЛОГИИ

ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАБОТКА НА ОНТОЛОГИИ

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯ  IDEF5

 

Методология IDEF5

Методологията IDEF5 оосигурява нагледно представяне на  данните, получени в резултат на онтологически запитвания в естествена графична форма.

Процесът за създаване на онтология, съгласно IDEF5 се състои от пет основни действия:

1. Изучаване и систематизиране на началните условия – определят се основните цели и роли в проекта.

2. Събиране и натрупване на данни – извличат се необходимите начални данни за изграждане на онтологията;

3. Анализ на данните — извършва се анализ и групиране на събраните данни, като се създава базата за създаване на терминологичния речник;

4.  Начално развитие на  онтологията — създава се предварителна онтология на база подбраните данни;

5. Уточняване и утвърждаване на онтологията – заключителен етап на процеса.

Езици за описание на онтологии  в IDEF5

За създаване на онтологии чрез използване на IDEF5 съществуват специални езици:

Схематичен език (Schematic Language-SL)

SL се явява графически език, предназначен за използване от специалисти в предметната област за представяне на основните данни във форма на онтологична информация.

Езикът позволява по естествен начин да се представи основната информация в началото на създаване на онтологията.

SL позволява да се създават разнообразни типове диаграми и схеми в IDEF5. Основната цел на тези диаграми е нагледно и визуално представяне на онтологичната информация.

По този начин се създава вспомагателна структурирана конструкция на онтологията, която впоследствие се използва при детайлната разработка с помощта на езика EL.

Обозначение на клас
Обозначение на отделен елемент
Обозначение на първични взаимовръзки

1.      Взаимовръзка много към много

2.      Взаимовръзка на два класа

 

Обозначение на вторични взаимовръзки между два класа
Обозначение промени в състоянието

1.      Бавна промяна

2.      Бърза промяна

3.      Мигновена промяна

 

Обозначение на процес
Обозначение на съединения
Обозначаване на кръстосване

 

Език за доработки и уточнения (Elaboration Language-EL).

EL представлява структуриран текстови език, който позволява детайлно да се характеризират елементите на онтологията.

При създаване на онтологията, създадените с помощта на SL схеми и диаграми, служат като помощни материали и не подлежат на съхранение и обработка.

Тщателният анализ, осигуряващ пълнота на представянето на структурата на данните , получени в резултат на онтологичното изследване, се явява задача на езика  EL..

Видове схеми и диаграмм IDEF5

Съществуват четири основни вида схеми, които се използват за събиране и представяне на информация за онтологията в прозрачна графична форма.

Класификационна диаграма  (Classification Schematics) — осигурява механизъм за логическа систематизация на знанията, натрупани при изучаване на системата.

Композиционна схема (Composition Schematics) — механизъм за графично представяне състава на класовете онтология, позволяваща да се да се опише състава обектите, отнасящи се към един или друг клас.

Схема на взаимовръзките  (Relation Schematics) — инструмент за визуализация и изучаване на взаимовръзките между различни класове обекти в системата.

           Диаграма на  състоянието на  обекта (Object State Schematics) — средство за документиране на процесите от гледна точка на промените в състоянието на обекта