Програмно осигуряване

© Христо Тужаров, 2008

РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

[Home] [Съдържание] [В началото] [За проекта] [За автора] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

СЪЩНОСТ НА ПРОГРАМНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ПРОГРАМНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

 

РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

ВИДОВЕ ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

6 стъпки за инсталиране на безплатна програма

 

 

Етапи при разработката на програмно осигуряване - стандарт ISO/IEC 12207

 • Определяне на задачите, възлагани на системата;

 • Разработка на изисквания към програмното осигуряване;

 • Общо и детайлно проектиране;

 • Създаване и тестване на отделните модули;

 • Обединяване на модулите и внедряване на комплекса програми;

 • Експлоатация и усъвършенстване на комплекса

 

Среда за разработка  на програмно осигуряване

 

Система от програмни средства, използвани от програмистите за разработка на програмно осигуряване. Обикновено средата за разработка включва:

 • Текстови редактор;

 • Компилатор или интерпретатор;

 • Средства за автоматизация , комплектоване;

 • Редактор;

 • Система за управление на версиите.

Макар че съществуват  среди за разработка на няколко езика (Microsoft Visual Studio ) , обикновено всяка среда е предназначена за конкретен език за програмиране (Sun Studio, Turbo Pascal, Borland C++ и т.н ) .

 

Подходи при създаване на програмно осигуряване

 

           Сегментация на приложните програми

Разработчиците създават стандартни комплекси от програми. От тези комплекси потребителите подбират необходимите им модули. Подходът се нарича повторно използване на компоненти.

 

           Компютъризирана разработка на програмно осигуряване

На база разработени модели и съответна технология за автоматично проектиране и разработка на ПО. 

 

           Обектно-ориентирано програмиране

Същността му се заключава в написване на програмни блокове (обекти), на базата на които бързо и просто се събират необходимите комбинации. За това се  използва система "управление конфигурациите на програмното осигуряване"  Тя осигурява контрол на версиите на програмите, автоматичното им комбиниране и търсене на грешки.