TM Forum

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

TM Forum

СЪЩНОСТ  НА NGOSS

Системи OSS/BSS

СЪСТАВ НА NGOSS

ДОКУМЕНТИ  NGOSS

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ NGOSS

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА NGOSS

 

Телекомуникационни услуги

Телекомуникациите са основата на съвременните информационни услуги, в това число обикновени телефони, мобилни услуги, позиционни системи, компютърни мрежи, Интернет.

 

Основни доставчици на телекомуникационни услуги са:

 

От началото на 80-те години на ХХ век, във връзка с появата на голям брой различни телекомуникационни служби и услуги, пред Телеком операторите възниква въпроса за ефективно и оптимално използване на вътрешните ресурси, обслужването на абонатите и взаимоотношенията с доставчици и партньори.

 

За управление на компаниите и оптимално използаване на вътрешните ресурси  са разработени концепциите OSS/BSS, NGOSS и ERP, ориентирани към бизнес процесите на компанията: поддръжка на управленската дейност на организацията – планиране, материални, финансови, човешки ресурси.

 

За външно взаимодействие с пазара е разработена концепцията CRM, предназначена за създаване на устойчиви делови отношения с клиентите.

 

Координацията на дейностите в областта на телекомуникациите се реализира от ТМ форум.

 

TM Forum

TeleManagement Forum (TM Forum) — международна, независима организация, основна задача на която се състои в разработка на стандарти и модели за телекоммуникационния и свързаните с него отрасли.

 

      Занимава се:

  • С въпросите по развитие и оптимизация на дейността на операторите за връзка;

  • Стандартизация на управлението на мрежите за връзка;

  • Създаване на  OSS/BSS системи от ново поколение.

TeleManagement Forum осигурява стратегическото ръководство на разработката и внедряването на водещи информационни решения за оптимизация на управлението на информационните и комуникационните услуги от  телеком операторите.  

 

Стандартизация и TM Forum

Документите, разработени от TM Forum са в основата за приемане на отраслови стандарти от Международния съюз по телекомуникации(International Telecommunication Union, ITU).

 

В рамките на TM Forum  са разработени такива стандарти и методологии като:

 

      NGOSS (New Generation Operation System and Software) —подход за разработка, внедряване и използване на системи за поддръжка операционната дейност на телеком оператори, разработчици на OSS/BSS, системни интегратори и доставчици на информационни услуги.

 

        SIDShared Information/Data Model (корпоративвен  модел ва данните) – общ  информационен модел, определящ подход към описание и използване на данни, генерирани от бизнес процесите на телеком оператора.

 

      TNA Technology Neutral Architecture (технологичен неутрален модел за интеграция на системи) – методология за проектиране архитектурата на системите  OSS/BSS и структурата за интеграция на системи, определяща принципите на взаимодействие и интеграция на приложения, данни и бизнес процеси.

 

        TAM Telecom Applications Map (карта на  приложенията на телеком оператора) – определя йерархията на функциите на приложенията OSS/BSS.

 

        eTOMenhanced Telecom Operations Map (карта на бизнес-процесите на телеком оператори) – стандартна архитектура на бизнес-процесите на телеком оператор.

 

Дейности, осъществявани от TM Forum

TM Forum осъществява също:

  • Събиране и натрупване на статистически данни;

  • Провеждане на изследователски дейности, насочени към обобщаване опита  на телекомуникационните кампании;

  • Поддържане на  постоянен диалог и обмяна на опит със системните интегратори и производители  на телекомуникационно оборудване и програмно осигуряване.

TM Forum обединява експерти от различни страни и осъществява дейности в следните направления:

  • Повишаване квалификацията на участниците във форума;

  • Публикация на тематични статии и материали;

  • Провеждане на научно-практически конференции в областта на телекомуникациите.