МОДЕЛ ETOM

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

 

МОДЕЛ ETOM

СТРУКТУРА НА ETOM

ДЕКОМПОЗИЦИЯ НА ПРОЦЕСИ

СТРАТЕГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОДУКТ

ОПЕРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

Модел eTOM (The enhanced Telecom Operations Map)

Представлява  структурен модел на бизнес процесите в телекомуникациите.

 

Моделът позволява да се получи обща представа за типичните за отрасъла бизнес процеси и да се осигури възможност за тяхната стандартизация в бъдеще.

 

Характерни особености на eTOM

 1. eTOM вече няколко години се явява стандарт де-факто в текомуникациите, тъй като в разработката на модела непосредствено участват всички най-големи телеком организации. Моделът е стандартизиран като препоръка М.3050 ITU-T

 2. еТОМ е официално препоръчан в качеството на еталонен модел от Международния съюз по електровръзки.

 3. еТОМ се явява еталонен модел за разпределение на бизнес процесите по категории, като с негова помощ може да бъде построена карта на бизнес процесите за използване на необходимото ниво на детайлизация.

 4. eTOM представлява съгласуван в рамките на отрасъла телекомуникации подход към структуризация на бизнес - процесите, разработен на база опита на организациите – участници в TMF.

 5. eTOM се явява най-разпространения и използван стандарт в телекомуникециите и описва всички ключови елементи на инфраструктурата и тяхното взаимодействие. Формулира обща за оперторите терминология.

 6. eTOM има две страни:

 • Насочена към бизнеса, клиентите, продуктите и т.н.;

 • Насочена към системи, решения и реализация на системи, поддържащи бизнеса.

 1. eTOM се явява част от програмата на Международната организация TeleManagement Forum - NGOSS (Next Generation of Operations System & Software).

 2. еТОМ е отраслов стандарт, насочен към специфичните особености на телекомуникациите.

 

Методология eTOM

      

       Ориентирана към:

 • Бизнес процесите на телеком операторите;

 • Описание на връзките и интерфейсите между тези процеси;

 • Организация на съвместно използване на информации за клиенти, предоставяни услуги, налични ресурси.

Възможности на  eTOM

Кръга от решаваните с прилагане на eTOM задачи включва:

 1. Създаване на система за управление на бизнес процесите;

 • Създаване на фундаментален модел на бизнес процесите в телекома и последваща разработка на архитектурата.

 • Провеждане на комплексен анализ, проектиране и оптимизиране на бизнес процесите.

 • Откриване на процеси имащи еднаква функционалност и отстраняване на дублиранията;

 • Осъществяване на оценка на стойностните характеристики, ефективността и други параметри.

            2.  Управление на набора IT-приложения

Моделът eTOM се явява база за управление на набора приложения, позволявайки да се развива ИТ инфраструктурата на основа точен модел на бизнес процесите в съответствие с потребностите на бизнеса.

 

Преимущества от прилагане на eTOM

 • Универсалност на модела и неговото непрекъснато усъвърщенстване;

 • Интеграция с други методологии, такива като  BSC, ITIL, CRM, SCM и др.;

 • Възможност за използването му във всяка телекомуникационна компания, независимо от кръга на решаваните задачи;

 • Многократна икономия на ресурси при разработката на архитектурата на бизнес процесите на компанията;

 • Използване на успешен опит и многобройни внедрявания.