ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ SID

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

ИНФОРМАЦИОНО МОДЕЛИРАНЕ

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ CIM

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ SID

СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИОННА КАРТА SIM

SID ДОМЕЙН КЛИЕНТ 

SID ДОМЕЙН РЕСУРС

SID ДОМЕЙН ПРОДУКТ

SID  ДОМЕЙН УСЛУГА

SID ДОМЕЙН ОБЩИ БИЗНЕС СЪЩНОСТИ 

SIDShared Information/Data Model (корпоративвен  модел на данните)

Общ  информационен модел, определящ подхода към описание и използване на данни, генерирани от бизнес процесите на телеком оператора.

 

Моделът описва и дава подходи за класификация на всички понятия (същности), с които е свързана дейността на телеком оператора,  например: "Клиент", "Продукт", "Тарифа", "Услуга", "Ресурс". 

 

На база SID се гради единен информационен модел на компанията, който значително упростява управлението и на корпоративните знания и подобрява взаимодействието между нейните подразделения. в рамките на изпълнение на бизнес процесите. 

 

Видове модели SID

Както NGOSS като цяло, така и SID поддържа различни контексти за работа с информацията – бизнес, система и реализация.

 

Видове модели SID

 

      Фаза Бизнес в модела SID

Отделяне на информационните елементи, включени в бизнес процесите на телекомуникационната компания и определяне на тяхната роля и свойства.

 

     Фаза Системна архитектура в модела SID

Изучаване на особеностите на взаимодействие между елементите на данните и операциите, които могат да се извършват с тези елементи.

 

     Фаза реализация  в модела SID

Решават се въпроси по практическата реализация на разработения информационен модел.

 

Спецификация NGOSS модел SID

 

GB922

SID Business View: Concepts & Principles

Основен документ - принципи на създаване и структура на бизнес вида

GB922-0

Primer for the SID Business View

Пример за бизнес вид включващ Номер на спецификация, Название на спецификация, Описание на спецификация, Кратка характеристика на елементите на концептуалния модел.

GB922-1A

SID Agreement

Модел на  бизнес-същност; Споразумение за домейн; Общи бизнес същности;

GB922-1BI

SID Business Interaction

Модел на бизнес-същност, Бизнес-взаимодействие

GB922-1BT

SID Business Entity Base Types

Базови типове данни

GB922-1C

SID Business Contract

Модел на бизнес същност, Договор.

GB922-1J

SID Project

Подход за  информационно моделиране на понятито  «Проект» и свързаните с него данни

GB922-1L

SID Location

Модел на  бизнес-същност - Местоположение от домейн; Общи бизнес същности.

GB922-1P

SID Party

Подход за моделиране на данни за страните участващи в дейността на предприятието.

GB922-1POL

SID Policy

Модел на същност - Правила, определящи различни правила и ограничения в предприятието.

GB922-1R

SID Root Business Entities

Модели на основни класове SID, определящи
общата концепция за разработка на домейните.

GB922-1T

SID Time Related Entities

Класове отнасящи се към временни характеристики - календари, таймери и т.н.

GB922-1U

Using the SID (UML models)

Принципи на използване на UML в спецификациите SID

GB922-2

SID Customer

Модел на същностите в домейна Клиент

GB922-3

SID Product

Модел на същностите в домейна Продукт

GB922-4S-O

SID Service Overview

Модел на същностите в домейна Услуга

GB922-4S-QoS

SID Quality of Service

Подход за  моделиране характеристиките на  качество на обслужване

GB922-5LR

SID Logical Resource

Модел на същността Логически ресурс

GB922-5PR

SID Physical Resource

Модел на същността Физически ресурс

GB922-6

Market / Sales

Модел на същностите в домейна Маркетинг

GB922-7RA

SID Enterprise Domain Revenue Assurance Business Entities

Описание на класовете в домейн Управление на предприятие

GB922-X

SID XSD Scheme Overview

Обзор на принципите при разработката на  структурата XML-вид

GB926

SID System View: Concepts & Principles

Основен документ описващ принципите на създаване на Система - вид.

 

Компоненти на модела SID

Моделът SID се състои от три части:

 • Системна информационна карта (Systems and Information Map – SIM), която структурира елементите на данните;

 • Описание на информационните същности и техните атрибути;

 • Графични диаграми за всяка бизнес същност чрез UML.

Формат за описание на информационните същности в модела SID

За описание на всяка информационна същност в SID се използват две таблици.

 

          Описание на същността (Спецификация на продукта)

 • Извършва се текстово описание на същността;

 • Изброяват се моделите в които същността е също определена;

 • Указани са същностите с които същността взаимодейства;

 • Описват се правила на използване и реализация.

 

Название

Спецификация на продукта

Описание

Подробно описание на материалния или нематериалния обект.

Източници

еТОМ

????

Пресичащи се връзки

?????

Синоними

?????

Свързани същности

Влиза в Продуктов Каталог; Представя се на пазара във вид на Предложение на продукта; Измененията се записват като Версии на спецификация на продукта;

Правила

 

 

          Описание на атрибутите на същността (Спецификация на продукта)

Таблицата включва:

 • Описание на атрибута;

 • Типа на данните;

 • Допустими значения;

 • Признак за задължителен/незадължителен

 • Особевости на използване и забележки

Название на

същността

Спецификация на продукта

Название на атрибута

Описание

Тип на

данните

Допустими значения

Задължителен

Забележка

Номер

Идентификатор, еднозначно определящ спецификацията

номер

 

задължителен

 

Название

Название на спецификацията

текст

 

задължителен

 

Описание

Подробно описание

текст

 

задължителен

 

Марка

Производител или търговска марка

текст

 

задължителен

 

Период на действие

Период  в течение на  който спецификацията е действителна

време

 

задължителен

 

Статус

Състояние на спецификацията

текст

 

незадължителен

 

 

 

За графично описание на отношенията между същностите и спецификата на тяхното взаимодействие се използва езика за моделиране UML.