TAM Управление на услугите

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

Карта на приложенията TAM

TAM МАРКЕТИНГ/ПРОДАЖБИ

TAM Управление  на отношенията с клиентите

 

TAM Управление на услугите

TAM Управление на ресурсите

TAM Управление отношенията с доставчици/партньори

TAM Управление на предприятието

 

 

Домейнът Управление на услугите (Service Management) изпълнява функции по управление на поддържащите продуктите услуги.

 

 

 

Модул Управление на спецификация на услуга (Service Specification Management)

Използва се за промяна или добавяне на нови параметри на услугата, необходими за формиране предложението за продукта.

 

Модул Управление на инвентаризацията на услуга (Service Inventory Management)

Изпълнява следните функции:

 • Отчет на предоставените услуги;

 • Проследяване промените в параметрите на услугите;

 • Въвеждане промените в параметрите в общата база данни, съхраняваща данни за спецификация на услугите;

Модул Управление на конфигурациите на услугите (Service Config Management)

Отговаря за установяване на стойности на параметрите, отговярящи на заявеното ниво на обслужване.

 

Модул Проектиране и разпределение на услугите (Service Design /Assign)

 • Разработка на нови услуги;

 • Определяне на параметрите на услугите;

 • Анализ на възможностите за предоставяне на услуги от гледна точка на използване на ресурсите;

 • Разработка на проект за внедряване на услугата.

Модул Управление на SLA ( SLA Management)

Извършване на контрол за съответствие на показателите за производителност на услугите на SLA параметрите.

 

Модул Мониторинг на качеството на услугите и анализ на последствията (Service Quality Monitoring & Impact Analysis)

Позволява на операторите да определят нивото на обслужване, предоставано на клиентите. Модулът предоставя възможности по:

 • Откриване влошаване на качеството на услугите;

 • Откриване на възникналите проблеми;

 • Осъществяване на контрил на качеството на обслужване;

 • Анализ на качеството на обслужване (от различни източници се събира информация за качествените показатели);

 • Подобряване на обслужването (по резултатите от анализа на качеството на обслужване се предлагат варианти за подобряване на нивото на обслужване);

 • Локализация и известяване за ограничения в обслужването.

Модул Управление на проблеми на ниво услуги (Service Problem Management)

Явява се свързващо звено между отказите в работата на инфраструктурата и CRM. Проблемът се анализира от различни гледни точки и в зависимост от причината се избира едно или друго решение. При решаване на проблемите могат да се активират функции на приложения на ниво:

 • Клиент;

 • Управление на производителността на услуга;

 • Качество на обслужване;

 • Неизправности в ресурсите.

Модул Управление на характеристиките на услугите (Service Performance Management)

Включва мониторинг и регулиране на показателите за производителност на услугата.

 

Модул Тарифициране на услугите /Управление на отстъпките ( Service Rating / Discounting Management)

Явява се централен модул за биллинг системата.

 

   Основна задача – потвърждаване на факта, че в сметката на клиента са отчетени всички указани му услуги, както и отстъпки и кредити.

 

С помощта на модула се осъществява управление на:

 • Разплащанията с клиентите;

 • Персонална за клиентите система на ценообразуване, отчисления, отстъпки, предоставяне на кредит.