TAM Управление на ресурсите

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

 

Карта на приложенията TAM

TAM МАРКЕТИНГ/ПРОДАЖБИ

TAM Управление  на отношенията с клиентите

 

TAM Управление на услугите

TAM Управление на ресурсите

TAM Управление отношенията с доставчици/партньори

TAM Управление на предприятието

 

Домейнът Управление на ресурсите (Resource Management) включва функции по управление на мрежовата и ИТ-инфраструктура на компанията, използвани в качеството на ресурси за предоставяне на телеком услуги.

 

 

 

 

Модул Управление на трудовите ресурси (Workforce Management)

Позволява да се оптимизира използването на работната сила, транспорта и т.н. С помощта на включените в модула приложения се осъществява:

 • Събиране  на статистически данни;

 • Планиране на графици за работа;

 • Прогнозиране и управление динамиката на трудовите ресурси;

Модул Управление на спецификацията на ресурсите (Resource Specification Management)  

 • Осъществява съхранение и подбор на инвентарна  информация;

 • Определя общи атрибути на подобни ресурси и порядъка на тяхното взаимодействие с други елементи на инфраструктурата.

Модул Управление на инвентаризацията на ресурсите (Resource Inventory Management)

Включва управление на информация за ресурси, използвани за предоставяне на услуги и формиране на продукти. Допълнителни функции, осигурявани от модула са:

 • Описание на ресурсите;

 • Откриване и управление на остарели ресурси или ресурси с нисък коефициент на използване;

 • Управление на резервни компоненти.

Модул Проектиране / Разпределение на ресурсите (Resource Design / Assign)

Включва  приложения, които се използват при проектиране на нови ресурси, както и при проектиране/разпределение на ресурси в процеса на създаване на нови услуги и описание на тяхната конфигурация.

 

Включените в модула приложения поддържат процес на проектиране на ресурсите на различни нива: физическо, логическо, програмно. На всяко ниво се определят конфигурации и начални параметри, предоставят се възможности за:

Модул Подготовка за работа / конфигурация на ресурсите (Resource Provisionning / Configuration)

Управлява конфигурирането на ресурсите и тяхната подготовка за експлоатация.

 

Модул Планиране и оптимизация на ресурсите (Resource Planning / Optimization)

Управлява планирането, внедряването и разпределението на ресурсите и оптимизация на използването на инфраструктурата.

 

Поддържат се процесите по:

 • Внедряване на ресурсите;

 • Промяна на тяхната конфигурация;

 • Съставяне на план за техническо обслужване на инфраструктурата.

Приложенията включени в модула предоставят:

 • Графично описание на материалните ресурси и физическата среда на компанията;

 • Възможност за оптимизация на използването и поместването на ресурсите;

 • Възможност за поддържане на контрол над внедряването на ресурсите, осъществявано програмно или физически от сътрудниците на компанията.

Приложенията взаимодействат с модулите за финансово управление с цел планиране и оценка на ефективността от капитални вложения в инфраструктурата.

 

Модул Логистика на ресурсите ( Resource Logistics)

Координиране на достъпността на ресурсите и тяхното разместване в процеса на експлоатация.

 

Приложенията, включени в модула, взаимодействат с приложенията, организиращи вериги за доставка. С тяхна помощ се осъществява координация на събития и действия на персонала при доставка и поместване на ресурсите.

 

Модул Активиране на ресурсите (Resource Activation)

Автоматизиране на заявки за активизиране на ресурси и организиране на опашка от такива заявки.

 

Извършват се следните действия:

 • Преобразуване на заявките в специални управляващи команди;

 • Осъществяване на проверка на конфигураците и при необходимост връщане в изходно състояние;

 • Управление на съгласувана работа на мрежовите елементи, съгласно определени правила;

 • Поддръжка на процес на активиране на ресурсите на много нива.

Модул Управление тестването на ресурса (Resource Testing Management)

Реализират се следните основни функции:

 • Осигуряване коректно предоставяне на услуги, съгласно договора;

 • Откриване и отстраняване на неизправности;

 • При необходимост поддържане на процеса за стартиране на допълнително автоматично или ръчно тестване.

Модул Мониторинг и управление на функционалните характеристики на ресурса ( Resource Performance Monitoring /Management)

 • Проследява и управлява производителността на ресурсите;

 • Поддържа процеса на събиране и въвеждане на информация за функционалните характеристики и статуса на ресурса в хранилище за данни;

 • Анализира и съхранява информация за промените в производителността на ресурса;

 • Идентифицира проблеми, свързани с функционирането и тестването на ресурсите.

Модул Управление на проблемите на ниво ресурс (Resource Problem Management)

 • Управлява неизправностите в работата на ресурса;

 • Регистрира и подпомага определяне на основните причини за възникване на неизправности.

Основни действия:

 • Регистрация, класификация и определяне приоритети на неизправността;

 • Описване историята за  възникване на отказа;

 • На тази база се формира база знания, която е пригодна за последващ анализ.

 

Модул Мониторинг на състоянието на ресурса ( Resource Status Monitoring)

Проследява състоянието на ресурсите и известява други системи за промени в топологията на мрежата или функционирането на конкретен ресурс.

 

Работата  на приложенията в модула е основана на разпределен метамодел на конфигурираните ресурси и информация за очакваното ниво на натоварване на ресурса.

 

При възникване на отказ е необходимо да се анализира как това събитие корелира с други събития в мрежата и да се определи основната причина за проблема.

 

Модул Корелационен анализ и търсене на основни причини ( Correlation & Root Cause Analysis)

Събиране на информация за различни събития в работата на мрежата , техния анализ и определян източника на всеки отказ.

 

Модул Управление на данните за работата на ресурса (Resource Data Mediation)

Събира данни от различни ресурси и предоставя информация на други приложения  в достъпен за тях формат.

 

Модул Управление на данни за биллинга (Billing Data Mediation)

Събира данни и предава информация, свързана с биллинга.

 

Модул Управление на арбитража ( Arbitrage Management)

Осигуряване на коректно тарифициране при групово обслужване или съвместно използване на ресурс.

 

Модул Управление на карти за заплащане на услуги (Voucher Management)

Автоматизира операциите по изготвяне и обработка на карти за заплащане на услуги:

 • Управление на заявките за изготвяне на карти;

 • Генериране на PIN-код и свързването им със серийни номера;

 • Предаване на информация към производството на карти;

 • Управление на разпределението на картите по търговски точки.

Модул Начална обработка на данни от биллинга в реално време (Real-Time Billing Management)

 • Събиране и проверка на данни за събития в работата на мрежата;

 • Идентификация на потребителя или групата потребители, свързани с тези събития;

 • Тарифициране на събитието.

Модул Управление на домейните ресурси (Resource Domain Management)

Осигурява интерфейс към домейните ресурси на други приложения.

 

          Домейн на ресурси – съвкупност от елементи на мрежовата или ИТ-инфраструктура (включително програмно осигуряване), управлението на които се осъществява на база единен набор политики.

 

Разделението на ресурсите по домейни се определя от операторите и, като правило се извършва на база използваните мрежови технологии.