Архитектура NGOSS

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

 

Архитектура NGOSS

 

Технологично неутрален компонентен модел

Технологично неутралена архитектура TNA

 

Понятието, архитектура NGOSS се базира на набор изисквания получени от практиката при създаване на големи информационни системи.

 

 

Основни групи изисквания към архитектура NGOSS

 

1. Определяне на интерфейсите.

Взаимодействието на системните компоненти трябва да се осъществява чрез интерфейси. Определението за интерфейс трябва да съдържа:

 • Описание на интерфейса;

 • Предоставяните операции от съответната услуга;

 • Функциониране на услугата;

 • Условия при които дадена операция може да бъде активирана;

 • Условия, определящи състоянието на системата след приключване на операцията.

2. Технологично неутрален компонентен модел

Архитектурата NGOSS трябва да се базира на използване на компоненти.

 

Компонент – механизъм за предоставяне на една или няколко услуги.

 • За компонента трябва да бъде определено неговото външно поведение и контекст (външни зависимости).

 •  Компонентът трябва да бъде реализиран в съответствие с технологично определен модел по такъв начин, че предоставяните от него услуги да бъдат достъпни за останалите елементи на системата.

 •  Компонентът NGOSS трябва или да няма затапени състояния или да е снабден с механизъм за изход от тях.

 •  Тъй като за компонента NGOSS в явен вид са определени услугите и контекста (външни връзки), той може да бъде интегриран в подсистема и да предоставя услуги на останалите компоненти на системата.

 •  Архитектурата NGOSS трябва да определи как и по какъв начин ще станат достъпни услугите на компонентите, както и общия принцип за тяхното функциониране.

Използването на компонентно-ориентирана архитектура има ред преимущества:

 • Възможност за интегриране на компоненти на различни производители;

 • Многократно използване на компонентите;

 • Извършване на интеграция с наследяване на системи и т.н.

3. Отделяне на бизнес-процеси и политики за реализация на компонентите.

Системата NGOSS трябва да включва ясно определени услуги, които могат да бъдат композирани с използване на технологии за управление на бизнес процесите или скриптове.

 

Пример – използване на системата за управление на бизнес процеси (BPMS).

 

4. Поддръжка на сигурността.

Системата NGOSS трябва да бъде създадена в съответствие с модел за осигуряване на сигурността. Реализацията на системата ще изисква създаване и експлоатация на един или няколко механизма и политики за осигуряване на сигурността.

 

5. Поддръжка на използване на политики

Поддръжката на политики се явява задължително изискване към архитектурата NGOSS. Това означава, че при функциониране на системата се използват политики за приемане на текущи и бъдещи решения. Политиките осигуряват правилата, на които се подчинява поведението на системата. Тези правила се формират на база задачите на бизнеса, задачите за функциониране на системата и т.н.

 

6. Съвместно използване на модели и данни

В системата NGOSS за осигуряване на интеграция и взаимодействие на компонентите трябва да се използва единен информационен модел.

 

Информационния модел служи не само за представяне на данните в стандартна форма, но и за определяне на семантиката, поведението и взаимодействието на същностите от съответната предметна област.

 

Съгласованост и непротиворечивост на данните в рамките на решение NGOSS се постига чрез използване на модела SID.

 

               Модел (в рамките на архитектуратаа NGOSS) – външно описание на характеристиките и поведението на управляеми същности.

 

Това дава възможност моделите да приемат най-различни форми, включително диаграми на класове, метаданни, процеси, сведения за внедряване и т.н.

 

7. Прозрачност на распределената архитектура

Системата NGOSS трябва да притежава репозиторий, в който да се съхранява информацията използвана при разработката и функциониране и.