Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

 

СЪВРЕМЕННО ПОНЯТИЕ ЗА КАЧЕСТВО

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

СЪВРЕМЕННО ПОНЯТИЕ ЗА КАЧЕСТВО

КОМПОНЕНТИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ЗРЯЛОСТ НА КАЧЕСТВОТО

 

Определения на качеството

 

СЪВРЕМЕННО ПОНЯТИЕ ЗА КАЧЕСТВО

 

 

 

         Качество - комплексно понятие, характеризиращо ефективността на всички страни от дейността: разработка на стратегии, организация на производството, маркетинг и т.н.

 

         Качество (стандарт ISO -8402) - съвкупност  от свойства и характеристики на продукти или услуги, които удовлетворяват съществуващите или предполагаемите потребности на потребителите.

 

        Качество (по DIN ISO): - съвкупност от признаци удовлетворяващи установени изисквания.

 

Квалиметрия

Наука за начините за измерване и квантификация на показателите за качество. Идеята за такъв подход принадлежи на холандските учени Дж. Ван Етингеру и Дж. Ситигу.

 

Квалиметрията позволява да се дават количествени оценки на качествените характеристики на продуктите. Квалиметрията се базира на факта, че качеството зависи от голям брой свойства на разглеждания продукт, които могат да бъдат групирани по степен на важност за конкретните условия на използване на продукта и изразени в цифров вид. Това дава възможност качеството да се измерва и следователно, несъответствието на продукта към поставените изисквания да бъде изразено с някаква постоянна мерна единица, която обикновено представлява парична стойност. 

 

 

Характеристики за оценка на качеството

 

Техническо ниво на качеството

Отразява материализираните в продукта научно-технически постижения. Предполага хармонична взаимовръзка между предполагаемите и фактически потребителски свойства при експлоатация на продукта (функционална точност, надеждност, продължителност на използване и т.н.).

 

Естетическо ниво на качеството

Характеризира се чрез комплекс от свойства, свързани с  естетически усещания и възгледи.

 

            Експлоатационно ниво на качеството

Свързано е с  техническата страна на използване на продукцията (грижи за продукта, ремонт и т. н.).

 

Пирамида на качеството

 

      TQM ( Тотално Управление на Качеството)

Всеобхватен, тотален мениджмънт на качеството, който предполага високо качество на работа за достигане необходимото качество на продукцията, при съответстващо  качество на организация. 

 

                   Качество на организацията

Осигуряване високо организационно-техническо ниво на производство и съответни условия на труд.

 

               Качество на работата

Включва обоснованост на приеманите управленски решения. Особено значение има качеството на работа, непосредствено свързана с изходящата продукция (контрол за качеството на технологичните процеси, своевременно откриване на брак и т.н.).

 

       Качество на продуктите

Явява се съставна част и следствие на качеството на работа. Оценява се качеството на  годната продукция, мнението на  потребителите, анализират се  рекламациите и т.н.

 

Фактори, влияещи върху качеството

 

                   Нива на качество

 

                 

                   Триада на качеството

 

 

Качеството, като многомерна категория се определя от три компонента: система, процес, резултат.

 

Процесът наследява свойствата на системата, а резултата, съответствено свойствата на процеса. Колкото са по-добри показателите на първите два компонента, толкова е по-значителен крайния резултат.

 

                Цикъл на качеството

 

 

Качеството е резултат на взаимните усилия на всички мениджъри и служители на организацията  при реализацията на отделните етапи от жизнения цикъл на продукта. То цели удовлетворяване изискванията на потребителите, и предполага задължително поддържане на добри отношения с доставчиците.

 

Изискване за качество

  

Потребност или очакване, което е установено и обикновено се предполага или се явява задължително.

  • ’’Обикновено се предполага’’  - означава, че това е общоприета практика за организацията, нейните потребители и други заинтересовани страни.

  • “Установено изискване” – изискване, което е фиксирано в документ, договор и т.н. Изисквания могат да се предявяват от всяка заинтересована страна.

Философия на качеството

Ново направление в теорията на организационното управление, базирано на закономерности в променените условия за водене на бизнес, поставящо на преден план проблемите за качеството на продукцията и услугите и установяващо основни принципи за управление на качеството.

 

Основоположници: Шухарт, Деминг, Джуран, Кросби, Фейгенбаум, Ишикава, Тагучи.