Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009 

TQM  ПРИНЦИПИ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

ВЪВЕДЕНИЕ В TQM

СЪЩНОСТ НА TQM

ВНЕДРЯВАНЕ НА TQM

TQM  ПРИНЦИПИ

 

Осем принципа, които променят света.

Ю.П.Адлер

В повечето водещи бизнес концепции тези принципи се повтарят или леко са променени, което говори за тяхната устойчивост и значимост.

Всеки от принципите е важен сам за себе си, като в комбинация те представляват сила, която движи развитието на организациите. За тяхното внедряване и ефективно използване е наложително използване на конкретни информационни технологии.

 

 

 

 

Ориентиран към клиентите подход

Във времето този принцип променя съдържанието си – от удовлетворяване на клиента към създаване ценности за клиента. Прилагането на CRM концепцията  дава възможност за организиране на съвременно ниво взаимоотношенията с клиентите.

 

Лидерство

В цялата човешка история  лидерството  се явява основен принцип, водещ до успех на всяко начинание. 

 

Участие на персонала

Хората от всички нива представляват същността на организацията и тяхното пълно приобщаване дава възможност, знанията им да бъдат използвани в нейна полза. Те съставляват голяма част от интелектуалния капитал на организацията и от тях пряко зависят крайните резултати.

 

Процесен подход

Тече революция на концепциите и една от опорите на тази революция е процесният подход. Той фигурира във всяка една от водещите концепции и от успешното му внедряване в голяма степен зависят постиганите от организацията резултати.

 

Системен подход

Днес се признава, че системният подход е  най-подредената и надеждна основа за управление на сложни взаимно свързани дейности. Той позволява да се откриват и анализират съставните компоненти на системата, както и техните взаимовръзки.

 

Постоянни подобрения

Идеята за постоянни подобрения в стопанската активност на организациите се отнася до процесите, качеството на продукцията и системата за мениджмънт. Днес постоянните подобрения се считат като едно от основните средства за повишаване на конкурентоспособността на организациите.

 

Приемане на решения базирани на факти

От възможността на една организация да взема правилни решения зависи в голяма степен доколко тя може да бъде конкурентоспособна на пазара и да се адаптира към динамично променящата се външна среда. Тези решения трябва да бъдат базирани на факти, обработени чрез използване на съвременни информационни технологии.

 

Взаимноизгодни отношения с доставчиците

Взаимно изгодните отношения с доставчиците са от съществено значение за успешното развитие на всяка организация. Те са в пряка зависимост от концепцията за управление на вериги за доставка и по-точно от възможностите на организацията да усвои основните й принципи, да ги внедри и да ги прилага ефективно.