Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

 

TQM  речник на съкращенията

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

A  B  C  D  E  J  K  L 

P  Q  R  S  T  W

3M

Muri, muda, mura / Необоснованост, загуби, несъвместимост

Три основни принципа, които следва да се избягват при работа по система "точно в срок":

 

People, Planet, Profit / Хора, Планета, Печалба

Концепция за устойчиво развитие

 

4C

Customer needs and wants, convenience, cost to the customer, communication / Маркетингова стратегия насочена към потребителите

Тя реализира веригата: нужди и потребности - удобство - разходи на купувача - обмен на информация

 

4P

Product, price, place, promotion / Продукт, стойност, позициониране, придвижване

Традиционна маркетингова стратегия, ориентирана е към увеличаване дела на продукта в пазарната маса.

 

5S

Seiri ,Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke / Организация, Акуратност, Почистване, Стандартизация, Дисциплина

Методиката 5S описва дейности по ефективна организация на работното пространство и стандартизация на действията на персонала.

 

6 σ

Six-sigma / Шест сигма

Всеобхватна методология за усъвършенстване на бизнес процесите. За измерване се използват брой дефекти на единица продукция или на милион събития, но  всъщност целта е:

  • Отстраняване на непроизводителните действия;

  • Съкращаване времето на производствения цикъл;

  • Повишаване на печалбата.

ABC

Activity Based Costing / Финансово стойностен анализ

Метод, позволяващ да се класифицират бизнес ресурсите на организация по степен на важност. Базира се на анализа на Парето, като може да се изрази по следния начин:

Надеждният контрол на 20% позиции позволява да се контролира 80% от ресурсите, били те запаси от материали и комплектуващи, или продуктова номенклатура.

 

AQI

Annual Quality Improvement / Концепция за ежегодно усъвършенстване на качеството, разработена от Джуран

 

BI

Business Intelligence / Бизнес интелект

Процес на превръщане данни в информация и знания за бизнеса с цел поддържане приемането на подобрени и неформални решения.

Информационни технологии (методи и средства) за събиране на данни, консолидация на информация и обезпечаване достъпа на бизнес потребителите до знания.

 

BPI 

Business Process Improvement  / Усъвършенстване на бизнес процесите

Според философията на BPI, достигане на съвършенство е невъзможно, но е необходим стремеж и непрекъснати усилия BPI определя 5 нива на усъвършенстване на бизнес процесите в едно предприятие: Хаос - Контрол -Оптимизация - Адаптация-Световно ниво

 

BPM

Business Performance Management / Управление ефективността на бизнеса

Комплексно понятие, обхващащо методи, показатели, процеси и информационни системи, предназначени за контрол и управление ефективността на бизнеса.

 

BPM

Business Process Management / Управление на бизнес процеси

Концепция, която позволява да се изучават, проектират, внедряват, изпълняват, поддържат, оптимизират и анализират разпределени процеси, излизащи извън границите на поделения и предприятия и обхващащи многочислени приложения, работещи на различни технологични платформи.

 

BPR

Business process reengineering / Реинженеринг на бизнес-процесите

Радикално  преустройство на организацията, което позволява да се осъществи пробив в бизнеса и значително да бъдат изпреварени конкурентите.

 

BSC

Balance ScoreCard / Система с балансирани показатели

Система за управления по взаимосвързани цели и многостранна оценка на дейността по ключеви показатели.

 

CALS

Continuous Acquisition and Life cycle Support / Непрекъсната информационна поддръжка жизнения цикъл на изделията.

Глобална бизнес стратегия за повишаване ефективността на бизнес процесите участващи в жизнения цикъл на продуктите.

 

CRM

Customer Relationship Management / Управление взаимоотношенията с клиентите

 Стратегия за организация на бизнеса, в която отношението с клиентите се поставя в центъра на дейността на компанията.

Доходоносен клиент + интересуващо го предложение + точно на време + оптимален канал

 

CVP

Cast Value Profit / Разходи, обем, печалба

Метод за оптимално разпределение на ресурсите по видове продукция и приемане на решение за производство на определени стоки.

 

DSS

Decision Support System / Системи за поддръжка вземане на решения 

Помагат на менижърите да вземат решения, които са полуструктурирани, уникални, бързо променящи се или трудни за предвиждане.

 

EFQM

European Foundation for Quality Management / Европейският фонд за управление на  качеството

Организиран  е през 1988 и има зе цел да помогне на европейските компании и техните мениджъри в установяване на тотален мениджмънт на качеството, като решаващ фактор за достигане на глобално конкурентно преимущество

 

EFQM

The European Model for Business Excellence / Европейския Модел за Превъзходство в Бизнеса

Представен е през 1991 година като структура за организационна самооценка и като база за присъждане на Европейска Премия по Качество. Той е призван да подпомага практиката по използване принципите на TQM.

 

EIS

Executive Information Systems / Информационни системи за ръководителя 

Могат да отговарят на широк кръг бизнес въпроси, имат няколко варианта за представяне на отчети и определени възможности за форматиране.

 

ERP

Enterprise Resource Planning / Планиране ресурсите на предприятие

Управленчески методики включващи набор, проверени на практика разумни принципи, модели и процедури за управление и контрол, служещи за повишаване показателите от икономическата  дейност на предприятията.

 

JIT

Just-In-Time / Точно в срдк

Метод на производствено календарно планиране и управление на запасите, който изисква, всеки елемент (суровина, полуфабрикат или готово изделие) да се произведе и да бъде в наличност точно тогава, когато за него възникне потребност.

 

KM

Knowledge Management / Управление на знания

Изследване на съществуващите и създаване на нови полезни знания с цел последващата им обективизация, съхранение и използване при обучение, решаване на проблеми и приемане на решения.

 

KPI

Key Performance Indicators / Ключови показатели за ефективност

 

LP

Lean Production / Икономично производство

Управленска концепция, обединяваща  множество идеи, инструменти и методи, базирана на производствената система на компанията Toyota TPS.

 

PDCA

Plan, Do,  Сheck, Act / Планиране, Изпълнение, Проверка, Действие

Цикъл на Деминг

 

PDSA

Plan, Do, Study, Act / Планиране, Изпълнение, Изучаване, Действие

Модифициран цикъл на Деминг

 

PEST

Policy, Economy, Society, Technology / Политически, икономически, социални, технологически

Анализ на  аспектите на външната среда, които могат да повлияят на стратегията на компанията.

 

QA

Quality assurance / Обезпечаване на качеството

Осигуряване на качествотоО Част от мениджмънта на качеството, насочена към създаване на увереност, че изискванията към качеството ще бъдат изпълнени. Създаване условия на доверие при изпълнение на зададените изисквания за качество.

 

QC

Quality control / Контрол на качеството

Част от мениджмънта на качеството, насочена към изпълнение изискванията за качество.

 

QI

Quality improvement / Подобряване на качеството

Част от мениджмънта на качеството, насочена към увеличаване възможностите за изпълнение на изискванията за качество.

 

QP

Quality planning / Планиране на качеството

Определяне на

  • Целите по отношение на качеството;

  • Процесите за реализацията му;

  • Необходимите ресурси

RADAR

Results, Approach, Deployment, Assessment and Review / Резултати =  Подход + Внедряване + Оценка + Анализ

Логика, заложена в основата на модела  EFQM.

 

SCM

Supply Chain Management / Управление на верига за доставки

Една от съвременните стратегически концепции, която включва логистиката в широк смисъл - от закупуване на материали и комплектуващи до доставка на крайния продукт на потребителя.

 

SDCA

Standart, Do, Сheck, Act / Стандартизиране, Изпълнение, Проверка, Действие

Модифициран от М. Имаи цикъл на Деминг

 

SMART

Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound / Конкретни, измерими, достижими, реалистични, с обозначен срок

Международен принцип за формулиране на цели

 

SNW

Strength, Neutral, Weakness / Сила, Неутралитет, Слабост

На практика, за да победи в конкурентната борба, организацията често може да се намира почти по всички позиции в “неутрално” състояние и само по една позиция да има явно пазарно преимущество.

 

SWOT

Strength, Weakness, Opportunities, Threats / Сила, Слабост, Възможности, Заплахи

Комплексен анализ на външната среда (възможности, заплахи) и вътрешното състояние (силни и слаби страни) на организацията.

 

TOC

The Theory of Constraints / Теория на ограниченията

Философия на мениджмънта, базирана на постоянно търсене и отстраняване на тесни места в ключовите процеси на организацията, ориентирана преди всичко към повишаване скоростта на потока за генериране ценности за потребителя (повишаване пропусната способност на организацията).

 

TQM

Total Quality Management / Тотално управление на качеството

Всеобхватен, тотален мениджмънт на качеството, който предполага високо качество на работа за достигане необходимото качество на продукцията, при съответстващо  качество на организация. 

 

WF

WORKFLOW / Работни потоци

Система, в която всяка дейност може да се представи във вид на елементи от работа, пътешестващи по определени маршрути между изпълнителите в съответствие със зададени правила.