Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

 

ИНЖЕНЕРИНГ ПО КАЧЕСТВОТО

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

ИНЖЕНЕРИНГ ПО КАЧЕСТВОТО

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

АНАЛИЗ НА ПАРЕТО

 

ДИАГРАМА НА ИШИКАВА

 

ХИСТОГРАМА

 

СТЪПКИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

ИЗБОР НА ТЕМА

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ

 

Формирай постоянен стремеж към подобрение на продукта и услугата

 с цел да бъдеш конкурентен, да останеш в бизнеса и да осигуряваш работа.

Е. Деминг

 

 

Създаден в Япония, благодарения на усилията на Каору Ишикава, Геничи Тагучи , Шигео Шинго и други известни учени, днес методите на инжинеринга по качество  се използват навсякъде където се прилага стандарта ISO 9000:2000, което практически значи в целия свят.

 

 

Инженеринг по качество (ИК)

Съвкупност от конкретни инструменти, използвани за реализация мениджмънта на качеството.

 

Методологическа основа на ИК

Концепциите по качество на Шухарт; Деминг; Исикава; Тагути; Мицуно и Акао и др.

 

Методи на инженеринга по качество

 

1.Статистически методи за контрол и управление на  качеството (Statistical Quality Control SQC).

2.Cедем  инструмента за контрол на качеството

3. Седем инструмента за управление и планиране

4. Структуриране на функциите по качество (Quality Function Deployment QFD).

5. Анализ на видовете откази и последствията от тях (Failure Mode and Effect Analysis FMEA).

6. Апарат на индексите за пригодност и възпроизвеждане.
7. "Шест сигма" (Six Sigma)

8. Използване метода "нечетна логика" ("Fuzzy Logic") и др.

 

Методи, използвани за решаване задачи  на  TQM

 

Задачи на TQM

Използвани методи

Ситуационен анализ за положението на организацията на пазара.

Методи на ситуационен анализ (SWOT-анализ, анализ на конкуренцията  и др.)

Обосноваване на  целесъобразността  от внедряване на TQM

Стратегическо планиране, стратегически мениджмънт (Strategic Pla­nning, Strategic Management)

Изчисляване на разходите по внедряване на TQM

Бюджетиране (Budgeting), ценообразуване (Cost Estimating), ABC - method

Разработка на проект и организация по внедряване

Управление на инвестиции (Investment Management), Управление на проекти (Project Management)

Изменение технологиите на процесите

Бизнес-процес реинженеринг (Business Process Reengineering)

Изменение организацията на процесите

Управление на промените (Change Management), Метод “Точно-навреме” (Just-in-Time Management)

Контрол върху ефекта от работата на системата.

Управление ресурсите (Resourse Management),

Организация на управлението на персонала

 

Управление на персонала (Personal Management), Управление на знания (Knowledge Management)

Сертификация на системата

Специална методология за сертифициране на организации 

 Използване на  съвременни информационни технологии

Информационни системи и технологии, специализирани  програмни продукти (KМ, WF, ERP, BPM, CRM, SCM)