Електронен бизнес

© Христо Тужаров, Мирослав Гълъбов,

2013

 

НОВА ИКОНОМИКА

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА

НОВА ИКОНОМИКА

СРАВНЕНИЕ НА СТАРА С НОВА ИКОНОМИКА

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

 

„Оцелява не по-силния, нито по-умния. Оцелява по-приспособимия към промените,”

Ч. Дарвин

Нова икономика

Икономика, която се базира на старата индустриална икономика  и се развива благодарение на използването на знания, информация и Интернет.

           

             Стара икономика

Характеризира се с крупни предприятия, с тромава структура, чиято мощност се  определя от контролируемия капитал.

 

 

            Информационна икономика

Прехода на човечеството от индустриално към информационно общество се характеризира със смяна на индустриално техническия базис със информационен бизнес.

 

Информационна икономика = индустриална икономика + информация + знания + скорост

 

Производството се дематериализира, и в основен фактор на развитието се превръща информационната индустрия, най-важен ресурс на която се явяват информацията и знанието.

 

 

 

           Интернет икономика (network economy)

Среда, в която всяка компания или индивид, намиращи се независимо в коя точка на икономическата система могат да контактуват леко и с минимални разходи с всяка друга компания или индивид по повод съвместна работа.

 

           Икономика на знанието

Икономика, в която информацията и знанието са основен продукт и ресурс. Изразът става известен благодарение на Питър Дракър, който го използва за заглавие на глава от негова книга.

Според Световната банка, "икономиката на знанието" се състои от четири опорни точки:

 • Благоприятна икономическа, институционална среда и управление за развитие на предприемачеството;

 • Добре развита информационна инфраструктура;

 • Съзидателен и добре обучен човешки капитал;

 • Национална иновационна система, способна да реализира продукти с високо съдържание на знание.

Характеристики на новата икономика

 • Скъсяване жизнения цикъл на продуктите и услугите. „Ако разбирате технологията, тя вече е остаряла”.

 • Икономика, задвижвана от клиента – "клиентите сега агресивно търсят алтернативи, сравняват оферти и избират най-доброто”.

 • Бързо променяща се бизнес среда – „ Не големия поглъща малкия, а бързия поглъща бавния”.

 • Глобализация на световната икономика, технологиите и иновациите.

 • Преместване на акцента от западащата индустриална икономика към базирано на знанието предприемачество, движено от иновативните технологии.

Движещи сили на новата икономика

 

 

           Знанието като стратегически фактор – набор от разбирания, използвани от хората за да вземат решения или за предприемане на действия, които са важни за компанията.

 

           Глобализация – в R & D, технологии, производство, търговия, финанси, комуникации и информация, което води до отваряне на икономиките, глобална суперконкуренция (hypercompetition) и взаимозависимост на бизнеса.

 

           Непрекъсната, бърза и комплексна  промяна – създава несигурност и намалява предсказуемостта. Днес бизнеса се намира в един хаотичен период на преход към новата ера, определена от  глобалната конкуренция и следните тенденции:

 • ширещи се промени,

 • по-бърз поток на информация и комуникация,

 • нарастващата сложност на бизнеса,

 • проникваща глобализация.

Скоростта на промените е толкова бърза, че изисква различен бизнес модел.

 

Фактори, влияещи върху развитието на новата икономика

 

        Нарастваща сложност

Бизнес средата, бизнес процесите и поддържащите ги технологии, както и съответстващите им бизнес модели стават все по-сложни. Това е така, защото новите характеристики се наслагват над старите и това става с бързи темпове, при което се откриват нови възможности, за тези които съумяват успешно да се адаптират към новите условия.

 

Тази сложност води до създаване на по-голяма стойност.

 

        Информация

Информацията става решаващ фактор в новата икономика. Лесно достъпна и нарастваща с безпрецедентни темпове тя е необходима при избора на идеи, продукти и услуги.

 

Технологичните промени, особено промяната в информационните и комуникационните технологии, превръща съвремието в епоха на знания.

 

        Знание

Знанието днес се явява източник на бизнес стойност и критичен елемент за успех. В много от случаите, то е основен компонент на продукти и услуги и доминира при оформяна на  стойност за клиентите . 

 

        Интернет

Интернет променя фундаменталния характер на правене на бизнес и конкуренцията. 

 

Появата на нови начини за създаване и предоставяне на продукти и услуги  доведе до нови идеи, бизнес модели и съответстващи им иновации.

 

        Промяна

Драматични промени в конкуренция, технология и стойности на работната сила предизвикват организациите към търсене на нови и по-хуманни начини за повишаване на производителността и конкурентоспособността . 

 

Най-големите промени са в резултат на въздействието на информационните и комуникационните технологии върху бизнеса.

 

        Глобализация

Глобализацията не е нова, но днес е по-широко разпространена.  Пазарите се глобализират по бързо, както и компаниите, които се конкурират в тях. 

 

Значителен дял от продажбите на дружествата идват извън седалището и страната. Географска близост вече не е от съществено значение за хората, за да работят заедно. 

 

        Капиталови пазари

Капиталовите пазари са се развили значително. Новите инвеститори са по-информирани, по-иновационни, и активни, като сами се превръщат  в агенти на промяната.

 

Нови определения за новата икономика

 

        Нова конкурентна динамика

Конкуренцията се основава повече на възможности , отколкото активи. Новата конкурентна динамика води до по-голяма нестабилност в рентабилността на фирмите. С ослепителна скорост се появяват нови продукти, услуги и конкуренти. Конкурентният натиск е засилен и става все по-трудно да се постигне лидерска позиция на пазара и да се остане на върха.

 

        Нови изисквания за умения

 • Специализирани умения все повече се изискват от организациите, но тези умения са това, което прави служителите по-мобилни на пазара на труда. 

 • Нови изисквания от умения се налагат при промените в отношенията между работодатели и работници. 

 • Никой от компонентите на  бизнес средата не се променя по-бързо, отколкото динамиката между работодател и работник.

        Нови Взаимоотношения

Връзката между компанията и нейните служители се променя бързо. Все по - голямо значение се отдава на знания и възможности.  В бързо променящата се бизнес среда, компаниите не могат да обещаят, дългосрочна заетост. 

 

        Нови определения на стойност

В свят, в който скоростта , знанията и взаимоотношенията доминират социалната и икономическа среда, стойността добива нови изражения.

Налице са редица показатели, които служат за оценка на корпоративните резултати в новата икономика: скорост на пазара, времето на цикъла от идеята до разработването на нови продукти , както и броя на електронни връзки към доставчици, клиенти и партньори. 

 

В този нов свят,  фокусът трябва да бъде насочен към начина, по който се променя  характера на стойността, включващ нови начини за ценообразуване на стоки, информация и отношения .

 

Сравнение на традиционна и нова икономика

 

Традиционна икономика

Нова икономика 

Акцент на мащабите на предприятито

Акцент на скоростта на обмен на  информация и продажба на продукцията

Основа – материалните активи

Основа – знания и информация

Сложност на излизане  на пазар

Простота на излизане на пазар

Низка степен на риск

Висока степен на риск

Необходимост от търговски  посредници

Самообслужване на клиентите, пряки отношения на производителя и потребителя на стоки и услуги

Масово производство и продажби 

Персонализация на продажбата на продукция

Приоритет на сделките

Приоритет на взаимоотношенията

Усвояване на отделни регионални сегменти от пазара

Отсъствие на регионални граници. Единен пазар

Концентрация на управляващ потенциал

Отсъствие на ограничения в местоположението на  управленските подразделения

Стратегическа поддръжка на търговската марка

Търговската  марка – основен стратегически актив