Електронен бизнес

© Христо Тужаров, Мирослав Гълъбов,

2013

СРАВНЕНИЕ НА СТАРА С НОВА ИКОНОМИКА

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА

НОВА ИКОНОМИКА

СРАВНЕНИЕ НА СТАРА С НОВА ИКОНОМИКА

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

 

Показател

Стара индустриална икономика

Нова икономика

Пазари

Икономическо развитие

Линейно, съвсем предвидимо

Летливи - изключително бърза промяна, с взривни възходи и резки спадове

Хаотичен - посоката на промените на икономиката не е напълно ясна 

Промените на пазара

Бавни и линейни

Бързи и непредсказуеми

Икономика

Ориентирана към производството

Ориентирана към потребителите

Жизнен цикъл на продуктите и технологиите

Дълъг

Кратък

Основните движещи сили в икономиката

Големите промишлени предприятия

Иновационни, предприемачески , основани на знанието фирми

Обхват на конкуренцията

Местна

Глобална хиперконкуренция (hypercompetition)

Маркетинг

Масов маркетинг

Индивидуален маркетинг

Развитие

Темповете на бизнес

Бавен

Значително по-бърз, с все по - увеличаващите се очаквания на клиентите

Акцент върху

Стабилност

Управление на промените

Подход за бизнес развитие

Стратегия пирамида : мисия, визия, , цели, планове за действие

Възможност за задвижване , динамична стратегия

Мярка за успех

Печалба

Пазарна капитализация 

(пазарната цена на цялата компания)

Организация на производството

Масовото производство

Гъвкаво и икономично производство

Основни двигатели на растежа

Капитал

Хората , знания , способности

Основните източници на иновации

Изследвания

Изследвания, системни иновации , управление на знанията , интеграция, създаването на нови предприятия, рискови стратегии , нови бизнес модели

Основните технологии

Автоматизация и механизация

Информационни и комуникационни технологии, е-бизнес , компютърен дизайн

Основни източници на конкурентно предимство

Достъпът до суровини, евтина работна ръка и капитали за преобразуване, намаляване на разходите чрез икономии

Отличителни възможности : върхови постижения, скорост, човешки ресурси,  партньорство с клиентаконкурентни стратегии

Ограничен ресурс

Финансов капитал

Човешки капитал

Вземане на решение

Вертикално

Разпределено

Иновационни процеси

Периодични, линейна структура

Непрекъснати, системни иновации

Фокус в производството

Вътрешни процеси

Enterprise-широко управление на бизнес процеси в цялата верига на добавената стойност

Стратегически съюзи с други фирми

Редки, начин на мислене "сам съм си добре"

Съюзяват се, за  допълнителни ресурси

Организационни структури

Йерархична, бюрократични, функционални, пирамидална структура

Системен подход, Архитектурен подход, гъвкави, делегирани структури, овластяване на служители

Бизнес модел

Традиционно: командване и контрол

Нови бизнес модели: фокусирани върху хора, знания и комуникации

 

Работна сила

Ръководство

Вертикално, йерархично

Споделено: овластяване на служители и  лидерство

Работната сила характеристики

Неквалифицирани -професионално и средно образование

Висококвалифицирани - висше образование

Умения

Моно - квалифицирани, стандартизирани

Multi - квалифицирани, гъвкави

Образователни изисквания

Умение или степен

Непрекъснато електронно обучение 

Работническо-мениджърски отношения

Конфронтация

Сътрудничество, работа в екип

Работа

Стабилна

Зависи от пазара / рискови фактори

Работници и служители, се разглежда като

Разход

Инвестиция

Източник: http://www.1000ventures.com/business_guide/crosscuttings/new_economy_transition.html