Електронен бизнес

© Христо Тужаров,

Мирослав Гълъбов,

2013

 

БИЗНЕС МОДЕЛИ 7 S  И 6W

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

БИЗНЕС МОДЕЛ

МОДЕЛИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕСА

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА МОДЕЛА EFQM

 

БИЗНЕС МОДЕЛИ 7 S  И 6W

НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ

 

Съществуват бизнес модели, които са рамкови и успяват да се задържат на гребена на вълната. Такива са моделите  McKinsey 7S рамка и 6W разгледани по-долу.

 

Бизнес модел 7S

Разработен е в началото на 1980 от Том Питърс и Робърт Уотърман, двама консултанти, работещи в консултантската фирма McKinsey & Company, Същността на модела е в седем вътрешни аспекти на организацията, които трябва да бъдат приведени в съответствие, ако тя иска да бъде успешна.

 

7S бизнес модела може да се използва в широк спектър:

 • Подобряване на работата на една компания;

 • Разглеждане на вероятните последици от бъдещи промени в рамките на компанията;

 • Идентифициране на отдели и  бизнес процеси по време на сливане или придобиване;

 • Определяне как най-добре да се приложи избраната стратегия.

 

       Компоненти на бизнес модела 7S

 

 

             Стратегия: план, разработен за изграждане и поддържане на конкурентно предимство;

 

             Структура: начина, по който е структурирана организацията, йерархията и взаимовръзките в нея;

 

             Системи: ежедневни дейности и процедури, които членовете на персонала се занимават, за да си свършите работата;

 

              Споделени ценности: основните ценности на компанията, които се доказват в организационната култура и работна етика;

 

              Стил: стил на ръководството и развито лидерство;

 

              Персонал: служителите и техните възможности;

 

              Умения: действителните умения и компетенции на служителите, които работят за компанията.

 

Тези седем взаимосвързани компонента са категоризирани като "твърди" и "меки":

 

Твърди Компоненти

Меки Компоненти

Стратегия

Структура 

Системи

Споделени ценности

Умения

Стил

Персонал


       "Hard" елементите по лесно се определят и управляват. Това са стратегически отчети, организационни диаграми, ИТ системи и други.

 

       "Soft" елементи не са толкова конкретни и се влияят от организационната култура.

 

       Въпроси на които бизнес модела 7S търси решение.

 

             Стратегия:

 • Каква е нашата стратегия?

 • Как възнамеряваме да постигнем нашите цели?

 • Как да се справим с конкурентния натиск?

 • Как да се осигури взаимодействие с клиентите?

 • Как стратегията ще включи въпросите, свързани с околната среда?

             Структура:

 • Как е организирана дейността - екипи?

 • Каква е йерархията?

 • Как различните отдели координират дейностите?

 • Как членовете на екипа организират дейността си?

 • Вземане на решения и контрол - централизиран или децентрализиран принцип ?

 • Какви са линиите за комуникация? 

             Системи:

 • Какви са основните системи, които работят в организацията? 

 • Къде са контролите и как се наблюдават и оценяват?

 • Какви вътрешни правила и процедури се използват от екипите, за да се задържат на пистата?

            Споделени ценности:

 • Какви са основните ценности?

 • Каква е корпоративната / екип култура?

 • Колко силни са ценностите?

             Стил:

 • Какво  е участието на персонала в управлението / лидерски стил?

 • Колко ефективно е лидерството?

 • Доколко служителите / членовете на екипа са склонни да бъдат конкурентоспособни?

 • Има ли реални екипи, функциониращи в рамките на организацията или са само номинални групи?

            Персонал:

 • Какви позиции или специализации са представени в екипа?

 • Какви позиции трябва да бъдат попълнени?

 • Има ли пропуски в нужната компетентност?

            Умения:

 • Кои са най-силните умения, представени в рамките на компанията / екипа?

 • Има ли някакъв недостиг на умения?

 • Настоящите служители / членове на екипа имат ли способността да си свършат работата?

 • Какви умения се наблюдават и оценяват?

 

       Дейности по реализация на бизнес модела

 

 

Щракнете тук, за да изтеглите McKinsey 7S работен лист, който съдържа матрица, която можете да използвате, за да проверите съответствие между всеки от елементите, докато минавате през следните стъпки:

 • Започнете със споделени ценности и дали те са в съответствие с вашата структура, стратегия и системи? Ако не, какво трябва да се промени?

 • Анализирайте твърдите елементи. Колко добре всеки един от тях осигурява подкрепа на другите? Определете когато промените трябва да бъдат направени.

 • Определете доколко меките елементи подкрепят желаните твърди елементи и доколко те се подкрепят един друг. Ако не, какво трябва да се промени?

Докато настройвате и подравнявате елементите, вие ще трябва да използвате един повтарящ се (и често отнемащ време) процес на извършване на корекции, след което отново се анализира как това се отразява на други елементи.

 

Крайният резултат от по-добра производителност и ефективност ще си струва усилията.

 

Бизнес модел 6 W

 

Why + What + Where + When + Who+ How