Електронен бизнес

© Христо Тужаров,

Мирослав Гълъбов,

2013

 

РАЗШИРЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

РАЗВИТИЕ НА Е БИЗНЕСА

Предпоставки за развитието на е бизнеса     

ПРИЗНАЦИ НА РАЗВИТИЕТО НА Е БИЗНЕСА

АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД

ENTERPRISE 2.0

РАЗШИРЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ  

Разширено предприятие (Extended Enterprise )

Условно предприятие, което логически включва в себе си мрежа от съизпълнители, доставчици, бизнес партньори и клиенти, въвлечени в създаването, производството и експлоатацията или съпровождането на общ продукт.

 

        Разширеното предприятие представлява самоорганизираща се мрежа от фирми, които съчетават икономически потребности при разработка, производство и предлагане на продукция и услуги. Фирмите в разширеното предприятие могат да работят самостоятелно, например, чрез пазарни механизми, или в сътрудничество чрез споразумения и договори.

 

Алтернатива на разширеното предприятие се явява  " веригата за доставки " или " верига на стойността ".

 

Разширеното  предприятие е по-описателен термин от веригата за доставки. Връзките могат да бъдат по силата на договор, както и в партньорства, съюзи или търговски споразумения.

 

Разширено предприятие (Extended Enterprise )

 

История на понятието разширено предприятие

Името "разширено предприятие" е въведено през 1990 г. в Chrysler Corporation, за да обясни необходимостта от сътрудничество между членовете на веригата за доставки и насочване на вниманието към конкурентни предимства, които компанията, може да се получи, когато доставчиците станат партньори.

 

Chrysler кредитират една от първите Екстранет частни мрежи за сигурно споделяне на информация с доставчиците.

 

Свързани понятия с концепцията за развитие на предприятието

Как предприятието се организира и структурира, както и какви са механизмите за обмен на информация, стоки, услуги и пари се описва от архитектурата на предприятието.

 • Свързани понятия с концепцията за развитие на предприятието

Разширеното предприятието се базира на факта, че компаниите не работят в изолация и техния успех зависи от една мрежа на партньорски взаимоотношения.

 

Предпоставки за разширено предприятие

 

Идеята за разширеното предприятие става все по - важна и значима от факта, че :

 • Фирмите стават по-специализирани и взаимосвързани;

 • Търговията става все по-глобална;

 • Процесите стават по-стандартизирани;

 •  Информацията става повсеместна.

Стандартизацията на бизнес процесите позволява на компаниите да купуват във вид на услуги, много от дейностите, които преди това са извършвани от тях, например транспорт, складиране, поръчки, обществените отношения, информационни технологии.

 

Освобождавайки се от тези дейности, компаниите са в състояние да концентрират ресурсите си върху тези инвестиции и дейности, които им осигуряват най-голяма норма на възвръщаемост. Тези основни компетенции определят уникална стойност на предложение на фирмата.

 

Компоненти  на разширено предприятие

Идеята за разширеното предприятие включва много различни компоненти като:

 • виртуална интеграция,

 • аутсорсинг,

 • споразуменията за дистрибуция,

 • съвместен маркетинг,

 • R & D партньорски програми,

 •  съюзи, 

 • съвместни предприятия ,

 • предпочитани доставчици,  

 • партньорство с клиента .

Фигурата по-долу показва основните компоненти, върху които се развива концепцията за разширено предприятие.

 

Компоненти на разширено предприятие

 

 

        Ядро на компетентност

Понятие от теорията на управление, което първоначално е препоръчано от К. Прахалад и Гари Хамел. Според тях ядро на компетентност е един специфичен фактор, който указва, в какво даден бизнес е специализиран и е по-добър от останалите.

 

Ядрото на компетентност се базира на три основни критерия:

 • Не е лесно за конкурентите да го имитират;

 • Може повторно да се използва при реализация на много продукти на много пазари;

 • Допринася полза за крайния потребител;

Ядрото на компетентност може да приема различни форми, включително технически ( ноу-хау, надежден процес)  и / или близки отношения с клиенти и доставчици.

 

То може да включва разработване на продукти  или организационна култура, като например всеотдайност на служител, управление на човешките ресурси, добро покритие на пазара и др.

 

        Виртуална интеграция

Виртуална интеграция е нова форма на управление на веригата за добавена стойност . 

 

При такава система, връзките на веригата за добавената стойност са събрани чрез неформални договорености между доставчици, партньори и клиенти. Доставките на необходимите компоненти се организират чрез Интернет. Същият тип схема се използва при обслужване на клиентите.

 

Вертикалната интеграция (изпълнител - подизпълнител) е история, бъдещето е за виртуални организации, работещи в рамките на виртуални вериги за добавена стойност.  Виртуалната интеграция се характеризира с различни отношения между производители, доставчици, партньори и клиенти.

 

        Стратегически алианс

В новата икономика, стратегическите съюзи дават възможност на бизнеса да получи конкурентно предимство чрез достъп до ресурси на партньори, включително пазари, технологии, капитали и хора.

 

Бързо развиващите се компании разчитат силно на съюзи, за да разширят своите технически и оперативни ресурси. В този процес, те спестяват време и повишават производителността, като не се налага да развиват собствени ресурси  от нулата. 

 

Веригата за добавената стойност изисква споделена визия за всички участници. Споделената визия предвижда обща посока и фокус, мотивира личностите и екипите, на всички участници в стойностната верига да работят за постигане на общи цели.

 

Тъй като многобройни участници във веригата за добавена стойност трябва да си сътрудничат, за да създават стойност, те трябва заедно да участват в процеса на анализ, дизайн и обучение.

 

        Партньорство

Партньорството е доброволно споразумение за сътрудничество между две или повече страни, в които всички участници са съгласни да работят заедно за постигането на обща цел или извършване на конкретна задача и да споделят рискове, отговорности, ресурси, компетенции и ползите.

 

Синергията ( взаимодействие) е силата, която стои  зад бизнес партньорствата.   Взаимодействие в бизнеса е извлечената полза от комбинирането на два или повече елемента (или предприятия), така че изпълнението на комбинацията е по-високо от тази на сбора на отделните елементи (или бизнес).

 

               Синергия (Synergy)

Синерги́я ( от гръцки. syn — заедно, ergos —действие) — сумиращия ефект от взаимодействието на два или повече фактора, се характеризира с това, че съществено превъзжожда ефекта от всеки отделен компонент във вид на проста сума.

 

              Предимства на партньорствата

Смислените партньорства са в основата на успеха. Партньорството е това, което дава възможност на много компании да правят непрекъснати подобрения. Чрез взаимодействие с другите, може да се насочат ресурси и възможности за най-важните проекти,

 

              80/20 принципът твърди, че 80% от резултатите идват от 20% усилия. Така, за да се постигне повече с по-малко, организацията трябва да бъде селективна и да насочи усилия и ресурси в тези 20%, които  могат да доведат до 80% възвращаемост. 

 

             Извод: Съсредоточете ресурсите на вашата фирма върху това, което правите най-добре и, което създава устойчиво конкурентно предимство и използвайте ресурсите на партньори за всичко останало.

 

      Партньорство с клиента

Клиентът оказва влияние върху всеки аспект на бизнеса и е в основата на успеха на организацията. В бурните времена днес няма по-голяма сила от партньорство с клиента.

 

Терминът не се отнася толкова до дефиниция на съсобственост, а по-скоро в смисъл на споделяне на ползи, печалби и загуби.

 

Партньорството с клиента изисква ангажимент за изграждане на дългосрочни отношения, които създават синергия на знания, сигурност и адаптивност и за двете страни.

 

         Аутсорсинг

Износ на производство, наричан по-често аутсорсинг (outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using), е концепция за взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания. Организацията, към която се изнася дейността се нарича дестинация на производствения износ (outsource destination).

 

Има много причини широко да се практикува аутсорсинг. Най-често срещаните от тях са:

 • използване на външни/чужди компетенции;

 • спестяване на финансови средства;

 • повишаване на производителността и/или качеството;

 • освобождаване на ресурси на компанията за основните ѝ дейности.

 

       R & D партньорски програми,

 Терминът R & D или научни изследвания и развитие се отнася до конкретна група от дейности в рамките на бизнеса. Дейностите, които са класифицирани като R & D, се различават от компания до компания, но съществуват два основни модела. 

 • Разработването на нови продукти ;

 • Откриване и създаване на ново знание по научни и технологични теми, което позволява развитието на ценни нови продукти, процеси и услуги.