Електронен бизнес

© Христо Тужаров, 2013

КОНТЕНТ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

ВИДОВЕ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

МАСОВ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

КОНТЕНТ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

ТЪРСЕЩ МАРКЕТИНГ

 

ПРЯК МАРКЕТИНГ

 

ИНТЕРНЕТ БРАНДИНГ

 

СОЦИАЛНИ МЕДИИ МАРКЕТИНГ

 

Контент-маркетинг (content marketing)

Съвкупност от маркетингови техники, основани на създаване и/или разпространение на полезна за  потребителите информация с цел завоюване на доверие и привличане на потенциални клиенти.

 

Контент-маркетингът е насочен основно към създаване на корпоративни домейни, т.е към изграждане инфраструктурата на Интернет маркетинга – сайтове, портали и т.н.

 

За целта се използват системи за управление на Web контeнт, които освен функции за сайтостроене и сайторазвитие, притежават и определени маркетингови функции.

 

Контент интернет маркетингът позволява да се достигат различни цели, включително  създаване на имидж, увеличаване на преките продажби, запознаване на потребителите с принципиално нови продукти или услуги.

 

Корпоративни домейни

Почти всяка уважаваща себе си организация притежава корпоративен домейн, основна цел на който се явява предоставяне на информация за организацията дейността и, продуктите и услугите, които предлага и т.н.

 

       Корпоративен сайт

Корпоративният сайт е основен маркетингов инструмент в Интернет.

 

Основен информационен елемент на търговския Интернет се явява сайта.

 

Сайт (site - участък, място) -  това е точно участък от сървъра, т.е. раздел напълно подчинен на някаква тема, който има свой адрес (URL), свой собственик и се състои от Web-страници.

 

По съдържание сайта се явява самостоятелна логическа единица, комплекс от смислено свързани помежду документи и графични илюстрации.

Основни задачи на сайта:

  • Формиране на постоянна или ясно сегментирана или обратно максимално широка аудитория (в зависимост от вида маркетинг);

  • Поддръжка на офлайн бизнеса: разширяване на клиентката база, формиране на благоприятен имидж, откриване на нови канали за продажба чрез Интернет, оптимизация на бизнес - процесите вътре във фирмата;

  • Създаване на нови бизнеси или бизнес единици вътре в компанията. Пример за нови бизнеси се явяват многочислени студия за web - дизайн, интернет - агентства, интернет - магазини, платени сервизи и т. н.;

  • Ръст на капитализацията (стойността) и ликвидността (възможност за продажба) на проекта. В зависимости от бизнес - плана капитализацията може да зависи от:

      * аудиторията на сайта,

      * паричните потоци, които преминават през интернет - сервиза,

      * технологичните възможности,

      * " ноу-хау" и т.н. 

  • Провеждане на маркетингови кампании и рекламни акции. В този случай оценката на ефективността на съответната кампания може да бъде само косвена, тъй като тя в повечето от случаите включва и офлайн дейности.

  • Съкращаване на разходите за осъществяване на връзки, комуникации, разпространение на информация. Сайта позволява организиране на система за комуникации с клиентите, партньорите, дистрибуторите, дилърите и т.н.

  • Съкращаване на разходи за документооборот, чрез разпространение на ръководства, брошури и т.н в цифров вид.

Класификация на сайтовете

 

КОНТЕНТ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

 

       1. Визитка

Използва се за реализация на такива задачи като:

  • Интернет брандинг;

  • Разпространение на информация за компанията;

  • Подобряване на узнаваемостта и подобряване на имиджа.

Сайта – визитка съдържа основни данни за фирмата: информация, прайс-лист, реквизити, план за местоположение и т.н.

 

Този тип сайтове се използва в случай, че компанията реализира продукцията си само офлайн, но има широка аудитория в Интернет.

 

Пример: http://www.asp.bg/.

 

       2. Каталог (сайт-витрина)

Използва се за реклама и брандинг на стоки.

 

Съдържа каталози на стоките с указани цени, характеристики, подробно описание, рисунки, фотографии, както и съответстваща мултимедия.

Към такива сайтове могат да се подвключат системи за оформяне на заявки за стоки, като поръчките се предават по e-mail до мениджъра по продажбите.

 

Пример: http://nissan.bg/.

 

       3. Eлектронeн магазин

Използва се за продажба на стоки чрез Интернет и за автоматизация на съответните бизнес процеси.

 

Системата за формиране на заявки е интегрирана в информационната система на предприятието.

 

Пример: http://www.fashionup.bg/?gclid=CKSHq83x27UCFVG7zAoddxIASQ

 

       4. Промо-сайт

Използва се за провеждане на рекламни акции. Тъй като вариантите за създаване на промо-сайт са твърде много, е сложно да се определят общи черти.

 

Като правило такива сайтове са ярки и динамични. Те често се създават в рамките на провеждане на глобални офлайн рекламни кампании.

 

Пример: http://www.pepsi.bg/

 

      5. Информационен сайт

Използва се за предоставяне информация на клиентите. Често информационните сайтове напомнят за енциклопедии или специализирани списания.

 

Пример: http://www.greystone.ru/

 

      6. Корпоративно представителство

Използва се при пълна автоматизация на дейността на фирмата. Сайтовете от този клас могат да съдържат отделни елементи на системи за заявки или интернет магазини.

 

Корпоративните представителства могат също да съдържат различни комуникационни сервизи (с възможност за персонализация):

Препоръчва са за големи компании с огромна клиентска база данни и разгъната дилърска мрежа и т.н.

 

Пример: http://www.xerox.com/index/bgbg.html /.

 

      7. Корпоративен портал

Порталите предоставят на посетителите подробна информация за областта в която работи компанията. Те осигуряват добри възможности за организация на продажби, провеждане  на PR-акций, брандинг и други маркетингови мероприятия.

 

Порталите обединяват голям обем информационни ресурси - телеконференции, разпращания и други служби;

 

Обезпечават достъп до различни вътрешно корпоративни приложения, такива като бази данни, системи за документооборот и други.

 

Включват Интернет магазин и търговска площадка, предоставяйки на посетителите възможност за заявка или покупка на стока.

 

Корпоративните портали се използват от големи компании с огромна клиентска база, разгъната дилърска мрежа и т.н.

 

Пример: http://www.microsoft.com/,  http://www.kodak.com/.

 

Мобилен контент
Много от сайтовете се разработват с отчитане възможностите на мобилните устройства. Собствениците на тези сайтове осъзнават, че потребност от информация съществуват през целия ден – в т.ч. по време на движение.

 

Мобилните устройства с възможност за достъп до Интернет получават все по-голямо разпространение, което задължително трябва да се отчита при реализиране на Интернет маркетингови проекти.

 

Екстранет

Корпоративна мрежа, използваща Интернет технология за осъществяване на връзка с партньори и клиенти, на които се предоставя индивидуален достъп.

 

Пример за мрежа Екстранет: Nike.net.

 

Регионализация
В съвременната глобална икономика, сайтовете често предлагат информация на няколко езика, адаптират се към регионалните особености на пазара и спецификата на местните маркетингови комуникации.

 

Практически всички световни брангндове използват регионализация при създаване на сайтовете.