Електронен бизнес

© Христо Тужаров, 2013

 

ПРЯК МАРКЕТИНГ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

ВИДОВЕ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

МАСОВ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

КОНТЕНТ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

ТЪРСЕЩ МАРКЕТИНГ

 

ПРЯК МАРКЕТИНГ

 

ИНТЕРНЕТ БРАНДИНГ

 

СОЦИАЛНИ МЕДИИ МАРКЕТИНГ

 

Прекият маркетинг (Direct Marketing) е базиран на отношение към клиента като към индивид, предполага обратна връзка  и не използва за комуникации информационни посредници.

 

Провеждането на дейности по пряк Интернет маркетинг изисква създаването на  база данни «клиенти», структурирана постоянно попълвана и обновявана информация за физически и юридически лица и за техните потребителски предпочитания и потребности, с цел последваща обработка и предлагане на клиентите на продукти, съответстващи на техните потребности.

 

Базите данни в прекия маркетинг са тясно свързани с концепцията CRM, свързана с управление взаимоотношенията с потребителите, позволяваща да се обхванат всички стадии на взаимоотношения с клиентите от маркетинга и продажбите до следпродажното обслужване.

 

ПРЯК МАРКЕТИНГ

 

 

BTL (below-the-line — под черта

Комплекс от маркетингови коммуникации, отличаващи се от пряката реклама  ATL (above-the-Line) по нивота на въздействие на потребителите  и избора на средства за въздействие на целевата аудитория.

 

Включва: стимулиране на продажбите, мерчандайзинг, POS-материал (point of sale — място на продажба), директ мейл (direct mail — преки пощенски разпращания), изложби и много други.

 

BTL позволява да се доведе рекламното съобщение или поканата за покупка непосредствено до индивидуалния потребител (прак маркетинг). Съобщението в този случай носи максимално личностен и индивидуален характер и мастото на въздействие, максимално се приближава до мястото на продажбата.

 

Интерактивен Web маркетинг
Интерактивно общуване с целева аудитория.
Ново направление в работата с крайния потребител, предполагащо непосредствено участие на потребителя в ракламната кампания.

 

Интерактивния маркетинг използва огромните възможности на Интернет ресурсите: игри, конкурси и свързани с него  услуги.

 

Интерективния маркетинг се явява една от формите на прекия маркетинг.

 

Технологии като Javascript, AJAX и Flash са способни да изведат общуването с посетителите на сайта на компанията на ново ниво.

 

Пример интерактивния сайт - What kind of M&M are you.

 

       Задачи на интерективния маркетинг

 • Разпространение в онлайн пространството на убедителен за потребителите бранд;

 • Изпълнение ролята на централна нервна система в маркетинговите кампании.

       Възможности на интерактивния маркетинг:

 • Избирателно въздействие;

 • Идентификация на потребителите;

 • Активиране на потребителите;

 • Използване на ефектите на вирусния маркетинг;

 • Намаляване на разходите за разпространение на рекламна информация.

        Предимства на интерактивния маркетинг

 • Относително ниска стойност;

 • Може да се използва от компании с различна големина;

 • Осигурява висока гъвкавост;

 • Осигурява възможност за постоянно внасяне на корективи в дейността.

Двупосочен маркетинг

Използват се възможностите на Интернет за диалог с потребителите, с цел:

 • Предлагане на клиентите стоки и услуги, съгласно техните предпочитания;

 • Изграждане на дългосрочни отношения с клиентите.

      Списъци за информиране

В Интернет съществуват множество списъци за информиране, които са посветени на различна тематика. Водят ги като правило добре осведомени в дадената тематика експерти.

 

Съществуват списъци открити (за всички желаещи), закрити (за определен кръг), безплатни и т.н. Списъците за информиране са насочени към големи групи абонати и се явяват действително ефективен маркетингов инструмент.

 

        Конференции Usenet (групи по интереси)

В Usenet и Web форумите участват множество абонати обединени по групови интереси. Естествено е те да представляват сериозен интерес при провеждане на маркетингови изследвания и рекламни мероприятия.

 

        Разпращане на новини

Обикновено всеки сайт предлага на посетителите си изпращане на новини по съответната тематика. По този начин се осъществява определен диалог, който може да бъде част от маркетинговата стратегия.

 

       Интернет мониторинг            

Базира се на извличане на знания от Интернет ресурсите, т.е на намиране и анализ на полезна информация основно в две направления:

 • Автоматично търсене на информация в Web страниците -Web content mining;

 • Откриване и обработка на информация, касаеща работата на потребителите със сървъра - Web usage mining.

Голяма част от системите за мониторинг предоставят възможност за филтриране и получаване на статистическа информация за потребителите.

 

Този инструментариум дава възможност да се определят броя обръщения към различни файлове и сървъри, адресите на отделни потребители и други полезни за целите на маркетинга данни.

 

Партизански Маркетинг  (guerrilla marketing)

Нискобюджетни начини за реклама и маркетинг, позволяващи ефективно придвижване на стоки и услуги, привличане на нови клиенти и увеличаване на печалбата без да се влагат много пари.

 

Днес към партизанския маркетинг обикновено отнасят редица методи за реклама, които не влизат в официалните списъци на Левинсон, но отговарят на принципа достъпност за фирми с малък рекламен бюджет.

 

Тези методи включват: «вирусен маркетинг», «[ембиент медиа]» (ambient media), «скрит маркетинг», «епатажен маркетинг» и други.

 

Епатажен маркетинг

 

        Епатаж – умишлено скандален подход или предизвикателно, шокиращо поведение, противоречащо на приетите в обществото норми. Има за цел да привлече внимание.

 

Епатажният маркетинг си поставя за цел да достигне максимален ефект от рекламна кампания, като при това използва специфични, нестандартни методи за придвижване, при това използвайки малко средства.

 

                Начини за прилагане на епатажния маркетинг:

 • Внедряване на продукта или бранда в личната сфера на целевата група (ambient media);

 • Реклама със сексуален характер (sex-vertising);

 • Създаване и поддържане на интриги в течение на определен период от време (teaser);

 • Не нормативна лексика, двусмислени слогани, флешмоб, вирусен маркетинг, от уста на уста (word of mouth), скрит спам и много други.