Шест сигма

Христо Тужаров, 2008

 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕС - ПРОЦЕСИТЕ

BPI  (Business Process Improvement)

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации]

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕС - ПРОЦЕСИТЕ 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ 

 

 

Цикъл на непрекъснато усъвършенстване на процесите

 

           Промени в организацията

Промените засягат персонала, структурата и политиката. За да се проведат трябва да е налице необходимата организационна култура.

 

Според философията на BPI, достигане на съвършенство е невъзможно, но е необходим стремеж и непрекъснати усилия.

 

           Планиране на промените

Промените се планират според достигнатото от организацията ниво, конкретната специфика и наличните проблеми. На практика е доказано, че най - добри резултати се получават при използване на концепцията Система с балансирани показатели BSC.

 

            Управление на процеса на промени

По метода на Парето или друг статистически метод се разграничават процесите по степен на ефективност и се набелязват тези, които изискват незабавно усъвършенстване.

 

           Анализ на ефективността от усъвършенстване на процесите

Чрез анализ се откриват проблемите в отделните процеси и се търсят подходи и средства за решаването им. В тази фаза е добре да се използва бенчмаркинг, за да се намерят добри практики, които биха допринесли за оптималното решаване на всеки проблем.

 

         Усъвършенстване на процесите

 • Фиксират се стратегическите цели, които трябва да бъдат решени с усъвършенстване на процеса.

 • Набелязват се критичните фактори за успех с цифрови показатели за достигане.

 • Чрез провеждане на дискусии с персонала, в т.ч. и мозъчни атаки се уточняват инициативите които трябва за бъдат предприети за де се усъвършенства процеса и да се постигнат ключовите показатели за успех КРІ.

 • Изготвя се бизнес план за усъвършенстване.

Нива на усъвършенстване на процесите според BPI

BPI определя 5 нива на усъвършенстване на бизнес процесите в една организация

 

Нива на усъвършенстване на процесите според BPI

 

                    Начално ниво (Initial) на усъвършенстване на процесите

 • Стратегия - оживяване;

 • Много общи представи за бъдещето;

 •  Добро познаване на предметната област;

 • Пълно непознаване законите на бизнеса;

 • Ентузиазъм и инициатива

 • Бързо, интуитивно и в много от случаите ефективно приемане на решения;

 • Индивидуален подход към решаване на проблемите;

 • Приятелски отношения;

 • Отсъствие на бариери между сътрудницита;

                         Резултат - стратегията на оживяване е реализирана

 

                                Проблеми

 • Конфликти между собствениците;

 • Появяват се различни цели;

 • Отсътствие на организационна структура;

 • Отсъствие на баланс между правата и отговорнистите;

 • Отсътствие на бизнес и финансов план;

 • Синдром на незаменимост;

 • Развалят се отношенията и атмосверата.

 • Между собствениците и сътрудниците се появява паричната бариера.

              Управляемо ниво ( Managed) на усъвършенстване на процесите

 • Стратегия - стабилност;

 • Преход от предпринимателство към мениджмънт;

 • Начало на системен анализ на ефективността;

 • Създаване на ясна организационна структура;

  Разпределяне на права и отговорности;

  Работа по бизнес и финансов план

 • Контрол за изпълнение на плана;

                    Резултат  - организацията е поела пътя на своето развитие.

 

                              Проблеми

 • Конфликти между собствениците понякога водят до реорганизация на бизнеса;

 • Необходимост от раздяла с близки сътрудници, които не са ефективни за новата фаза на бизнеса;

 • Задълбочаване на разделението между собственици и сътрудници;

 • Отсъствие на добра система за мотивация.

 • Отсъствие на достатъчно знания на собствениците и мениджмънта за претворяване на целите в реално развитие на организацията.

                    Определено ниво (Defined) на усъвършенстване на процесите

 • Стратегия – професионализъм;

 • Разпределение на сътрудниците по нива - стратегическо, миниджърско, оперетивно, изпълнителско;

 • Внедряване на корпоративна стандартизация;

 • Създаване на щатно разписание;

 • Разработка на фирмена политика - стимули и наказания;

 • Оптимизиране и кодифициране на производствените процеси;

 • Въвеждане контрол на качеството.

           Резултат - наличие на пазарен дял и реални амбиции за разтеж.

 

                                 Проблеми

 • Нарастване на рутинността при осъществяване на действия;

 • Удължаване времето за вземане на решения;

 • Пасивна съпротово от страна на най-близките сътрудници;

 • Ориентация към процеси, а не към резултати;

 • Загуба на инициативност;

 • Буквално възприемане на длъжностните инструкции.

 • Проблеми с отговорността;

 • Намаляване на ефективността;

 • Необходимост от консултантска помощ.

                    Управляемо по резултати  ниво (Quantitatively Managed) на усъвършенстване на процесите

 •  Стратегия – икономическа ефективност;

 • Поява на вътрешни клиенти;

 • Децентрализирано управление;

 • Повишаване на изискванията към високо професионално ниво на сътрудниците;

 • Определяне на нови правила на играта - цифровизиране на резултатите от дейността.

 • Управление по резултати (Management by Objectives)

 • Възприемане на лидерството като стил на управление. Възраждане на инициативата;

 • Нарастване ролата на маркетинга и финансовия мениджмънт;

 • Предсказуемост ефективността на процесите;

 • Контрол по финансови показатели.

     Резултат - иновативна организация с добри позиции на вътрешните и външни пазари.

 

                                 Проблеми   

 • Вътрешна борба за ресурси;

 • Нежелание за съвместна работа с неефективните - звена, сътрудници;

 • Нарастване на центробежни сили;

 • Недостатъчна синхронизация при съвместни действия;

 • Недостиг на мениджъри с необходимия за това ниво профисионализъм;

 • Конкуренция за власт.

                    Оптимизирано ниво (Optimizing) на усъвършенстване на процесите

 • Стратегия – прилагане на съвременни, доказали се на практика бизнес концепции;

 • Непрекъснато усъвършенстване на процесите;

 • Развитието се базира на гъвкави и адаптируеми процеси;

 • Прилагане на вътрешен и външен бенчмаркинг;

 • Структуриран иновационен мениджмънт;

 • Управление на знанията в организацията.

 • Опазване на околната среда;

           Резултат - лидерство в отрасъла