МОДЕЛИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

© Христо Тужаров, Септември 2012

 

Примерни ИС за курсови работи

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

Информационни системи

Моделиране на ИС

Анализ и проектиране на информационни системи

Методология за анализ и проектиране на информационни системи

Бази данни

Access - разработка на приложение

Информатизация на бизнеса

Архитектура на предприятието

Методология и стандарти за управление на телекомуникационни услуги

Информационна система

Обекти

Процеси

 

SCM системи

1

Планиране на производство

Планиране, продукти, оборудване, материали

 • Планиране на продукти;

 • Планиране на материали;

 • Планиране на оборудване.

2

Доставка на материали

Доставка, доставчик, склад материали, доставка на материали по складове

 • Търсене на доставчици;

 • Оформяне на заявка за доставка;

 • Взаимни сметки и т.н. 

3

Определяне местоположението на търговски и производствини мощности

Планиране, цех, склад, пазар
 • Планиране на териториалното разположение на производствени цехове,

 • Планиране на складови помещения за материали и готова продукция;

 • Изработване на транспортни маршрути;

 • Решенията се приемат в зависимост от разположението на пазарите и разходите за логистика.

4

Управление на запасите/складовете

Склад, стока, персонал
 • Подготовка на склада,

 • Приемане на стока;

 • Следене за състоянието на стоката.

5

Транспортиране на стоки и материали

Транспортни средства, маршрути, разходи.
 • Оптимизация на транспортните операции;

 • Пресмятане стойността на превоза с различен транспорт;

 • Агрегира митническите разходи и данните за товара-разтоварни дейности;

 • Проследява сроковете за превозване;

 • Предоставя информация къде се намира стоката и какви са сроковете за доставката и.

6

Структуриране на верига за доставки

организации във веригата, стоки, роли
 • Събиране, обработка  и анализ на данни  за движение на стоката по цялата верига за доставка.

 • Кога и къде е произведен съответния материал и с какви суровини.

 • Къде е съхраняван и какви са разходите за логистиката.

7

Работа с дистрибутори

Продажби, Дистрибутор, стоки
 • Индивидуален контрол на дейността на всеки дистрибутор;

 • Мониторинг на дейността му и надеждността му.

 

ERP системи

8

MRP (Material Requirements Planning – планиране потребности от материали)

Планиране, продукти, материали
 • Осигуряване на наличността на необходимите компоненти;
 • Поддържане на минимално ниво на запасите;
 • Планиране на производствените дейности, доставка и снабдяване.
   
9

CRP (Capacity Requirements Planning - планиране потребности от мощности)

Планиране, продукти, оборудване
 • Планиране потребностите от мощности
10

Управление на запасите

 1. Inventory Control – мониторинг  на запасите;

 2. Physical Inventory – складиране (регулиране и инвентаризация на наличностите в склада).

Стоки, материали, складове
 • Обработка и коригиране на информацията за постъпленията, движението и разхода на суровини и материали, полуфабрикати и готови изделия;

 • Отчет на запасите по складови клетки;

 • Избор на индивидуална стратегия за контрол;

 • Попълване и изписване на запасите по всяка позиция на номенклатурата от суровини и материали;

 • Отчет на стойността на запасите по нормативни и текущи цени;

 • Проследяване на отделни партиди запаси и серии от произвежданата продукция.

11

Управление на снабдяването

 

Доставка, доставчик, стоки, материали
 • Purchuse Orderc – заявки на доставки;

 • Supplier Schedules - график на доставките;

 • MRP - планиране потребностите от материали (управление на заявките)

12

Управление на продажбите

Продажба, продукти, клиенти
 • Sales Quotations – съгласуване на продажбите;

 • Sales Orders / Invoices – заявки за продажби (фактури);

 • Customer Schedules - график на продажбите;

 • Configured Products – конфигуриране на продуктите;

 • Sales Analysis - анализ на продажбите;

 • DRP - управление ресурсите за разпределение.

13

Управление на производството

Производство, продукт, материали, производствено звено, производствена клетка
 • Product Structures - спецификация на изделията - определя, какви материали и комплектуващи се използват в изделията;

 • Routings / Work Centers – операции /центрове за преработка -  описание на цехове, участъци, работни места;

 • Formula / Process - технологичен процес на производството с маршрутизация по работни центрове;

 • Work Orders –задание за производство;

 • Shop Floor Control – управление разходите за труд (диспечиране).

 • Repetitive - производствен цикъл (за поточно производство).

 • Quality Management - управление на качеството (инспекция и тестиране по време на производствения процес).

14

Управление на финансите

Счетоводни сметки, парични потоци, основни средства
 • General Ledger - главна счетоводна книга

 • Multiple Currency – работа с много валути; Accounts Receivable - дебиторски задължения (по заявители и стоков кредит).

 • Accounts Payable – кредиторски задължения (по доставчици);

 • Payroll – работна заплата;

 • Cost Management - управление на себестойността;

 • Cash Management - управление на паричните потоци

 • Fixed Assets – отчет на основните средства.

15

Заплати на персонала

Персонал, видове заплащане, периоди на заплащане, процедури на заплащане
 • Пресмятане на заплатите

 • Картон на сътрудника

 • Модификации

 • Процедури за разплащане

 • Пресмятане на фондовете и резултатите

 • Изплащане на заплатите

 • Сметки с данъчните органи

16

Управление на персонала

Персонал, длъжности, имушество, организационни звена, квалификация
 • Длъжности и длъжностни задължания

 • Отчет на имуществото предадено на сътрудниците

 • Информация за сътрудниците

 • Структура на организацията

 • Автоматизация на набирането на сътрудници

 • Контрол за отсъствие на сътрудниците

 • Повишаване квалификацията на сътрудниците

 • Подбор на специалисти

 • Атестация на сътрудниците

17

Организация на обучението на персонала

Персонал, квалификация, обучение
 • Обучение на персонала.
 

CRM система

18

SFA (Sales Force Automation) - автоматизация на дейността на търговски представителства

Продажби, продукти, клиенти, контакти, персонал
19

МА (Marketing Automation) - автоматизация на дейността на

маркетинга

 

Продукти, пазари, клиенти, конкурунти  
20

Автоматизация службата за поддръжка и обслужване на клиенти

 

Заявки, клиенти, сервизни служби, проблеми с продуктите
 

BPM системи

21

Управление на бизнес процеси WORKFLOW

бизнес процес, функции, изделия, обработки
 • Оисва бизнес процеси и съставляващите ги функции;

 • Свързва бизнес функциите в производствен поток от технологични обработки;

 • Управлява движението на изделията при тяхната обработка.

22

Управление на документи WORKFLOW

документ, персонал, обработки на документи
 • Управлява придвижването на документи в една организация;

 • Подпомага вземането на решения при обработка на документи.

23

Моделиране на бизнес процес

бизнес процес, поцедури, механизми за контрол и управление, собственик, документи, параметри
 • Какви процедури (функции, работи) е необходимо да се изпълнят, за да се получи зададения краен резултат;

 • В каква последователност се изпълняват тези процедури;

 • Какви механизми за контрол и управление съществуват в рамките на разглеждания бизнес процес;

 • Кой изпълнява процедурите на процеса;

 • Какви входящи документи/информация използва всяка процедура на процеса;

 • Какви изходящи документи/информация генерира всяка процедура на процеса;

 • Какви ресурси са необходими за изпълнение на всяка процедура на процеса;

 • Каква документация/условия регламентират изпълнението на процедурата;

 • Какви параметри характеризират изпълнението на процедурата и процеса като цяло.

24

Мониторинг на процесите

бизнес процеси, показатели, точки за контрол
 • Определяне на КРІ и точки за контрол в процесите;

 • Мониторинг на КРІ, включително и статистическа обработка;

 • Анализ на резултатите от мониторинга, т. е. сравнение фактическите и планови показатели и изясняване причините за отклонения;

 

CM системи

25

Управление на образователен контент (Learning Content Management LCMS)

Специалност, курс, дисциплина, преподавател
 • Разработка на график за провеждане на занятията;
 • Разпределение на учебните зали.
26

Управление на корпоративен контент (Enterprise Content Management ЕСМ )

данни, вид на данните, място на съхранение
 • Съхраняване на неструктурирани данни;

 

27

  Управление на WEB контент (WEB Content Management WСМ )

   

28

Вътрешно фирмен портал

персонал, клиенти, доставчици, новини, задачи, проблеми

 • Осигуряване на сътрудницити на хранилище на информация, с възможност за търсене и категоризиране;

 • организиране работата с базата данни на клиентите на организацията;

 • предоставяне на информация за важни клиенти и доставчици;

 • интерфейс към различни приложения;

 • създаване на система за новини и указания;

 • система за автоматично уведомяване/известяване;

 • провеждане на изследвания сред персонала на компанията;

 • осигуряване на връзка на отдалечени сътрудници или звена.

 

BSC системи

29 Система с балансирани показатели перспективи, цели, показатели, звена, персонал
 • Да позволява установяване на стратегически цели за всяка перспектива;

 • Да свързва целите с показателите на дейността

 • Да описва причинно - следствените връзки;

 • Да дава възможност за установяване целеви значения на показателите;

 • Да поддържа регистър със стратегически инициативи.

 

Други системи

30

Управление на проекти

проект, задачи, изпълнители, етапи
 • Разработка на проекти с различна степен на сложност;

 • Създаване на портфолио от проекти;

 • Определяне на етапите за разработка на проекта;

 • Възможност за обединяване на проекти;

 • Преглеждане историята на работа над проект.

31

Управление на контакти

контакти, персонал, тип на контакта, проблем за решаване
 • История на контактите;

 • Мониторинг на контактите с помощта на календар;

 • Планиране на бъдещи контакти; 

 • Оповестяване на предстоящи събития; 

 • Контрол за изпълнение на контакта и проверка за резултатите от него.

32

Възлагане и контрол за изпълнение на задачи

задачи, тип на задачите, възложители на задачи, степен на изпълнение

 • Напомняне от системата;

 • Поставяне задача на сътрудника;

 • Контрол за изпълнение на задачите;

 • Контрол за своевременност на изпълнение на зедачите;

 • Статистика за изпълнение на задачите.

 

Документо оборот

33

Управление на документацията

документ, тип документ, персонал, параметри

 • Разпространение на документите за разглеждане и изпълнение;

 • Управление регистрацията на документите;

 • Създаване и използване на шаблони за документи;

 • Класификация на вътрешните документи по определени параметри;

 • Автоматично запълване на определени полета;

 • Информация за всички действия извършени с документите.

34

Управление на кореспонденцията

документи, тип документи, кореспонденти, персонал, резолюция

 • Регистрация на входяща и изходяща поща;

 • Поддръжка на регистрационни номера, които изключват дублиране;

 • Проследяване историята на обмен на писма;

 • Използване на електронни документи с различни формати;

 • Поставяне на резолюция върху документите.