Облачен компютинг

© Христо Тужаров, 2012

 

ОРКЕСТРАЦИЯ НА ОБЛАЧНИТЕ СЕРВИЗИ

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

РЕФЕРЕНТНА ОБЛАЧНА АРХИТЕКТУРА

ТАКСОНОМИЯ  НА ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

СЦЕНАРИИ В ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

ОБЛАЧЕН ПОТРЕБИТЕЛ

ОБЛАЧЕН ПРОВАЙДЕР

РАЗГРЪЩАНЕ НА ОБЛАЧНИТЕ СЕРВИЗИ

 

ОРКЕСТРАЦИЯ НА ОБЛАЧНИТЕ СЕРВИЗИ

ОБЛАЧЕН СЕРВИЗ МЕНИДЖМЪНТ

СИГУРНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ СЕРВИЗИ 

 

ОБЛАЧЕН АУДИТОР

ОБЛАЧЕН БРОКЕР

ОБЛАЧЕН ОПЕРАТОР ЗА ВРЪЗКА

 

Оркестрация на облачните сервизи (Service Orchestration)

Предполага систематизация, координация и управление на облачна инфраструктура, предназначена за предоставяне на различни облачни услуги, осигуряващи съгласуване на бизнес и ИТ изискванията.

 
Обобщената облачна среда съдържа три концептуални нива:

 • Ниво на  Сервизи (Service Layer): Определя базови сервизи, предоставяни от облачните провайдери.
   

  • SaaS: разгръщане на приложенията. Предполага  работа с тях посредством обръщения към облака от специално предназначени програмни клиенти и други програми, ориентирани към крайните потребители.

  • PaaS: Сервизи за потребителите, предназначени за разработка и разгръщане на приложения на облачната инфраструктура, включващи контейнери от приложения, инструменти за разработка на приложения, системи за управление на бази данни и т.н.

  • IaaS: Предоставяне на изчислителни мощности, системи за съхранение, мрежови и други фундаментални изчислителни ресурси, върху които облачните потребители могат да разгърнат и изпълняват приложения в облачната инфраструктура.

 • Ниво  Абстракции и Контрол на  ресурсите (Resource Abstraction and Control Level):
   

  • Предоставя елементи на програмно осигуряване, такива като хипервизор, виртуални хранилища на данни и поддържащи програмни компоненти, използвани за реализация на облачна инфраструктура, върху която може да се установи облачния сервиз, Също се предоставят асоциирани функционални модули, които управляват абстрахирани по такъв начин ресурси за осигуряване ефективно, безопасно и надеждно използване.
    

   • Въпреки че на това ниво широко се използват технологиите на виртуалните машини, не се изключват и други значения на понятието  абстракция на програмното осигуряване. Това ниво осигурява „готовност на облака” (“cloud readiness”), определяна чрез петте характеристики, представени в “Определението на облачен компютинг”, разработено от NIST.
     

 • Ниво  Физически Ресурси (Physical Resource Level): Включва всички физически ресурси.
   

 

Оркестрация на сервизите от облачния провайдер

 

Оркестрация на сервизите от облачния провайдер