Облачен компютинг

© Христо Тужаров, 2012

 

ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ Gartner

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

РЕФЕРЕНТНА ОБЛАЧНА АРХИТЕКТУРА

 

ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ Gartner

 

ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

Облачни технологии (Cloud computing technologies)

Информационни технологии, реализиращи концепцията облачен компютинг.

Към облачните технологии се отнасят:

  • Технология тънък/дебел клиент;

  • Технология за виртуализация;

  • Технология за разпределени изчисления;

  • Технология за широколентов достъп;

  • Web - технологии и др.

             Облачни ресурси (Resource) –  всички видове компютърни ресурси, разпределяни между потребителите с помощта на облачните технологии. Например, процесорно време, място в хранилища за данни, компютърни мрежи, бази данни и програмно осигуряване.

 

Крива на технологичния пробив (Gartner Hype Cycle)

 Gartner Hype Cycles  е графично представяне на зрелостта на дадена технология и как тя спомага за решаването на реални бизнес проблеми и използване на нови възможности.

Методология Hype Cycle на Gartner дава поглед как технология или приложение ще се развива с течение на времето.

По долу са представени изследванията на Gartner за развитие на облачните технологии през 2010, 2011, 2012 г. Използвани са следните обозначения:

    Technology Trigger (старт на технологии)

Обявяване на технологията или някакво събитие, което привлича към нея обществен интерес.

 

      Peak of Inflated Expectations (връх на очакването)

На този етап, обществеността и пресата обръщат внимание на технологията и и възлагат свръх големи надежди.

 

     Trough of Disillusionment (падина на разочарованието)

Този етап настъпва, когато потребителите изясняват, че възлаганите на технологията надежди не са се оправдали, а и няма специалисти, които могат да докажат преимуществата на технологията.

На този етап пресата престава да пише за технологията и се добива впечатлението, че тя е отпаднала от сцената.

 

     Slope of Enlightenment (просветление)

Постепенно се извършва адаптация към новата технология, появяват се примери за нейното приложение и съответните специалисти, като настъпва признание на ползата от нея.

 

     Plateau of Productivity (плато на продуктивност)

На този етап технологията се стабилизира, тя е общопризната и широко се използва.

 

Облачни технологии - крива на технологичния пробив

 

       Облачни технологии - 2010 година

 

Облачни технологии - 2010 година

 

        Облачни технологии - 2011 година

 

Облачни технологии - 2011 година

 

        Облачни технологии - 2012 година

 

Облачни технологии - 2012 година

 

Полезност на технологиите

 

Освен означение на местата върху кривата на технологичния пробив, Gartner дава за всяка технология и оценка за нейната полезност:

 

     Слаба полезност

Осигурява умерено подобряване на бизнес процесите, което не води до значително увеличаване на доходите или економии на средства в организациите.

 

     Средна полезност

Предизвиква постепенно подобряване на установените процеси, които подпомагат увеличаването на икономиите и дохода на организацията.

 

     Висока полезност

Инициализира нови начини за изпълнение на хоризонталните или вертикалните процеси, водещи до значително увеличаване на доходите на организацията.

 

     Трансформация

Създава нови начини за водене на бизнес, което може да предизвика сериозни промени в различни отрасли.

 

Степен на зрялост на технологиите

Използват се следните показатели:

 

     Ембрионална

Технологията се намира на лабораторен стадий. продукт няма.

 

     Детска

Внедряване на пилотни проекти, появяват се продукти от първо поколение, осъществява се реализация на пионерите на съответния пазар, високи  цени,  изисква се висока степен на кастомизация.

 

    Младост

Технологията се утвърждава, появяват се продукти от второ поколение,  начало но масово използване. расте броя на доставчиците.

 

     Зрялост

Масово използване, появяват се продукти трето поколение, отработена е методика на внедряване, напред излизат няколко явни лидера.

 

     Старост 

Технологията излиза от употреба, преход към нови технологии,