Облачен компютинг

© Христо Тужаров, 2012

  

ТАКСОНОМИЯ ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

Б В Е И К П С У Ч Х

 

ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

РЕФЕРЕНТНА ОБЛАЧНА АРХИТЕКТУРА

 

ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ Gartner

 

Виртуализация

Облачна реклама

Облачен компютинг

Облаци на съобщества

Платформа като сервиз

Публични облаци

Облачен компютинг за предприятия

Хибридни  облаци

ИТ-инфраструктура в реално време

 

Интеграция като сервиз

Облачна платформа  за разработка на приложения

Платформа за управление на облак

Инструменти за разработка на облачни приложения

Интеграция на облачните услуги

Осигуряване сигурността на облачния компютинг

Облачна/веб­платформа

Клаудберстинг

Бизнес  и ИТ услуги, възникнали покрай облачните технологии

Облачна система за съхранение на данни

Еластичност на облачните услуги

Услуги за предоставяне на оптимизирани мрежови решения

Частни облаци

 

Инструменти за разработка на облачни приложения

Облачна  паралелна обработка на данни

Брокерски  облачни сервизи

Инструменти и услуги  за облачно тестване

Изчислителни инфраструктурни услуги

Виртуални частни облаци

 

ПО за автоматизация на ресурсите за прадажба във фарма SaaS

Облачна електронна поща

СУБД като облачен сервиз

Корпоративни портали като сервиз

Комунална ИТ - инфраструктура

Служба за сигурност в облака

ПО като сервиз

Облачни сервизи за поддръжка на колективна работа

Отделени услуги за електронна поща

Браузър клиентска ОС

Источник: Gartner

Матрица на приоритетите за Cloud Computing 2012 

 

Очаквани ползи

Срок за излизане на ниво широко използване

 

По малко от 2 год

2-5 год

5-10 год

Трансформация

Virtualization

Cloud Advertising

Cloud Computing

Cloud Computing Community

Cloud Platform as a Service

Public Cloud Computing/the Cloud

Cloud Computing for the Enterprise

Hybrid Cloud Computing

Real-Time Infrastructure

Висока

Integration as a Service

Application PaaS

Cloud BPM Cloud

Cloud Management Platforms

Cloud Application Development Tools

Cloud Service Integration

Cloud Security & Risk Standards

Cloud/Web Platforms

Cloudbursting

Cloud-Driven Business and IT Services

Cloud Storage

Elasticity

Network Delivery Infrastructure as a Service (IaaS)

Personal Cloud Private Cloud Computing

Cloud Application Development Tools

Cloud Parallel Processing

Cloud Services Brokerage Hybrid IT

Cloud Testing Tools and Service

Compute Infrastructure Services

Virtual Private Cloud Computing

 

Средна

SaaS Sales Force Automation

 

Cloud Email

Database Platform as a Services (dbPaaS)

Enterprise Portals as a Service

IT Infrastructure Utility

«In the Cloud» Security Services

Public Cloud Storage Software as a Service (SaaS)

 

Cloud Collaboration Services

 

 

Ниска

 

Dedicated Email Services

Browser Client OS

 

 

Технология

Значимост

Доставчици

Б

Бизнес  и ИТ услуги, възникнали покрай облачните технологии

(Cloud-Driven Business and IT Services)

 

Полезност: висока

Зрялост: начална

Пазар: 5 до 20%

 

Accenture, Capgemini, Convergys, CSC, Epam Systems, Fujitsu, HCLTechnologies, Hexaware, IBM, Infosys, L&T Infotech, Tata

Consultancy Services, Virtual Ark, Wipro

Тази технология има две съставящи бизнес и ИТ услуги, базирани на облачните технологии.

Бизнес услуги  Включва:

 • Всички видове консултантски услуги;

 • Услуги за бизнес - анализ;

 • Анализ на бизнес  архитектура;

 • Бизнес приложения,

 • Готовност на облачния сервиз;

 • Услуги за системна интеграция;

 • Разгръщане и тестване на облачни сервизи;

 • Агрегиране на облачни сервизи - ако доставчика на услуги, приема и функцията на брокер на услуги.

ИТ- услуги  Включва

Всички типове решения, които се разработват в рамките на аутсорсингови проекти, където провайдера на бизнес или ИТ услуги поддържа една или няколко облачни технологии.

 

Браузър клиентска ОС

(Browser Client OS)

 

Полезност: трансформация

Зрялост: начална

Пазар: под 1%

 

Google

Вниманието към Web приложения, предизвика заинтересованост от създаване на нова опростена и орязана операционна система ОС, ориентирана само към поддръжка на браузъра и съединението с Интернет. В браузър клиентска ОС много от традиционните функции, присъщи на ОС на персоналните компютри отсъстват.

Подобни ОС имат големи перспективи, поради разпространението на разнообразни клиентски мобилни устройства - ноутбуци, електронни книги и т.н. Специализацията на такива устройства към конкретни сервизи не изисква пълно функционална ОС.

Във връзка с тези тенденции се забелязва търсене на такива ОС, като Chrome OS и Android.

Брокерски  облачни сервизи

(Cloud Services Brokerage)

 

Полезност: висока

Зрялост: детска

Пазар: 1 до 5%

Alcatel-Lucent, AmberPoint, CommonIT, Layer 7 Technologies, SonoaSystems, StrikeIron, Vordel

 

Брокерските облачни сервизи повишават ценността  на използваната облачна услуга и се оказват трета страна, действаща от името на потребителя на облачния сервиз. Те осъществяват доставка на различни програми и услуги, подпомагащи внедряването на съответния облачен сервиз.

Това могат да бъдат услуги по създаване на билинг, агрегиране на сервизите, юридически услуги, аналитични услуги и т.н.

Брокерските облачни сервизи не винаги имат търговски отношения с доставчика на услуги, но задължително – търговски отношения с потребителите на услуги. Реализират се от облачни брокери.

В

Виртуализация

(Virtualization)

 

Полезност: трансформация

Зрялост: детска

Пазар: 20 до 50%

Cisco, Citrix Systems, EMC, HP, IBM, Microsoft, NetApp, Oracle, VMware

ИТ - виртуализация — представяне на ИТ-ресурси във вид на абстрактен сервиз, който маскира физическата природа и границите на ресурсите за потребителите. При виртуализацията в качеството на ИТ ресурси могат да участват сървъри, клиенти, мрежи, приложения и операционни системи.

Абстракцията осигурява голяма гъвкавост на представянето на отделните нива на ИТ -стека. По този начин се повишава ефективността и гъвкавостта на решенията, което позволява привличане на алтернативни източници на ИТ ресурси.

Мнозинството от облачните технологии изискват абстрахиране на сервиза и разместването му отдалечено от потребителя с предоставяне на интерфейс към услугата.

От гледна точка на провайдера, виртуализацията осигурява необходимата гъвкавост за предоставяне на ресурси в еластичен вид. За тази цел се използват такива инструменти като виртуални машини, виртуални LAN и грид/паралелно програмиране.

Виртуализацията не е една, а множество технологии, развиващи се с различна скорост. Виртуалните машини при майнфреймите бяха въведени преди 30 години, а при сървърите с архитектура x86 се появиха през  2001 година.

Виртуални частни облаци

(Virtual Private Cloud Computing)

 

Полезност: висока

Зрялост: детска

Пазар: под 1%

AT&T, Layered Tech, Terremark Worldwide

Виртуалните частни облаци (VPC) изискват отделяне на част от публичните облаци на доставчика във вид на изолирана среда, която се предоставя за използване на едно лице или група свързани лица (например, няколко отдела на компания). Виртуален частен облак може да бъде изолиран от Интернет с помощта на виртуална частна мрежа VPN или частно съединение. Както и при предоставяне на публични облачни изчисления, доставчика на услугата VPC  владее, контролира и управлява ИТ - инфраструктурата, използвана за създаване на сервизите, предоставящи услуги чрез  VPC.

Е

Еластичност на облачните услуги

(Elasticity)

 

Полезност: висока

Зрялост: детска

Пазар: 5 до 20%

Amazon, Enomaly, salesforce.com, VMware

 

От гледна точка на доставчика на облачни услуги, еластичността на облачните услуги представлява способността за увеличаване или съкращаване обема на предоставяните ресурси за ИТ инфраструктурата (например, процесорна мощност, памет, ресурси, системи за въвеждане ­ извеждане и т.н.). ИТ инфраструктурата е достъпна за даден  облачен сервиз  с цел  осигуряване на съответните изисквания в автоматичен режим.

И

Изчислителни инфраструктурни услуги

(Compute Infrastructure Services)

 

Полезност: висока

Зрялост: детска

Пазар: 1 до 5%

Amazon, AT&T, GoGrid (previously ServePath), Rackspace, Savvis, Terremark, Verizon Business

 

Изчислителните инфраструктурни услуги  са разновидност на инфраструктурата като сервиз  IaaS.   Тези услуги се предоставят при поискване на изчислителни мощности от доставчика на услуги. Вместо да купувате сървъри и да ги пускате в собствен център за обработка на данни, бизнеса ви получава необходимата изчислителна мощ от доставчика на услуги под формата на мащабируеми споделени услуги чрез Интернет или частна мрежа.
Най-често срещаният начин за използване на изчислителна инфраструктура като услуга е  Web хостинга.  Функции, които преди това са били на разположение на специализирани хардуерни ресурси, вече са на разположение
, благодарение на облачните еластични ресурси.

Инструменти за разработка на облачни приложения

(Cloud Application Development Tools)

 

Полезност: висока

Зрялост: юноша

Пазар: 1 до 5%

 

Eclipse Foundation, Google, Microsoft, Qrimp, Rollbase, salesforce.com, Sitemasher, TrackVia

 

Инструментите за разработване на потребителски приложения се използват за създаване на решения, разположени на платформа APaaS (Application Platform as a Service — платформа за разгръщане на приложения, предоставяна като сервиз), на платформа CEAP (Cloud-Enabled   Application Platform   - платформа за разгръщане на приложения на база на облак) или въз основа на инфраструктурна облачна система.  

Тези приложения могат да варират по сложност в широк диапазон в зависимост от целевата аудитория (потребители) и от следата на използване на приложението.

Инструменти и услуги  за облачно тестване

(Cloud Testing Tools and Service)

 

Полезност: трансформация

Зрялост: детска

Пазар: 1 до 5%

Gomez, Green Hat Software, iTKO, Keynote Systems, Skytap, Soasta, Zephyr

 

Облачните технологии създават нови задачи и нови възможности на пазара за тестване. От една страна стои задачата за ефективно тестване на програмни решения за разгръщане на публични и частни облаци. Тези решения изискват голяма мащабируемост и способност за работа на приложения, използващи различни технологии.

От друга страна стои задачата за използване на решения на база публични облаци за тестване. Често тези функции се изпълняват от доставчици на нови решения, разгръщани с помощта на виртуализация, базирана на сервиз ориентираната архитектура (SOA), и са насочени към тестване на приложения, намиращи се в аналогични условия.

Съществуват редица решения, които предоставят среда за разработка и тестване (например, Skytap и Sauce Labs) и инструменти за облачно тестване (например, SOASTA, Gomez и Keynote Systems).

Интеграция на облачните услуги

(Cloud Service Integration)

 

Полезност: висока

Зрялост: младост

Пазар: 5 до 20%

 

Apigent, Appirio, Avankia, Bluewolf; Boomi, Cast Iron Systems, Celigo, eBRIDGE Software, iWay Software, Informatica, InterWeave Smart Solutions, Jitterbit, LorenData, LTech, Magic Software Enterprises, OpenSpan, Pervasive Software, QLogitek, RevXSystems, Sesame Software, SGC Software, SnapLogic

Всеки потребител на облачни услуги, използващ повече от един доставчик трябва да решава ключов въпрос: да използва свои собствени ресурси за осигуряване на интеграция или да се обърне към доставчик на външни решения.

Интеграцията на облачни услуги изисква използване на интеграционно програмно осигуряване и осигуряване на интеграцията като услуга, което включва осигуряване на интеграция на две или повече облачни услуги или интеграция на облачната услуга с локални приложения и данните на организацията.

Провайдерът трябва да осигури интеграция на облачните и традиционните приложения в единна информационна среда. За това е необходима интеграция на данните и процесите както с вътрешните корпоративни системи, така и облачните сервизи на други доставчици.

Сред задачите за интеграция могат да се посочат:

 • Осигуряване на безопасна, надеждна комуникация за връзка на облачните и локалните функционалности;

 • Осигуряване на инструментариум за преобразуване на бизнес данните, както и оркестриране на сервизите и събитията в процесите;

 • Допълнителни технологии за определяне и управление на политики, свързани с отдалечено изпълнение на услуги и достъп до данни;

 • Технологии, осигуряващи интеграция с различни локални приложения и данни.

Интеграционните решения се явяват главния инструмент, който ползват облачните брокери.

Интеграция като сервиз

(Integration as a Service)

 

Полезност: висока

Зрялост: зрялост

Пазар: над 50%

 

Bluewolf, Boomi, BT Group, Cast Iron Systems, Comarch, Crossgate, DiCentral, E2open, EasyLink Services International, Elemica, GXS, Hubspan, Informatica, Inovis, Kewill, Liaison Technologies, Mincom, nuBridges, OmPrompt, Perfect Commerce, PervasiveSoftware, Railinc, RedTail Solutions, Seeburger, SPS Commerce, Sterling Commerce, T-Systems, Tieto, True Commerce

С проникването на SaaS и други форми на облачни сервизи на пазара, расте необходимостта от интеграция на функционалността на облачните сервизи с локалните бизнес приложения и данни, както и с облачни сервизи на различни доставчици.

Интеграцията като сервиз (IaaS2) обезпечава безопасни B2B-комуникации, интеграция на данни, приложения, облачни API.

Съществуват две категории IaaS:

 • IaaS за проекти на традиционната електронна търговия – съществува вече 20 години  и е свързана с традиционни задачи по интеграция в електронната търговия (интеграция на вериги за доставка);

 • IaaS за интеграция на облачни сервизи – възниква в последните четири години във връзка с появата на облачните услуги.

Тези две форми имат много общо от гледна точка на функционалността, но съществено се различават по подходите за тяхната реализация и използване.

ИТ-инфраструктура в реално време

(Real-Time Infrastructure)

 

Полезност: трансформация

Зрялост: детска

Пазар: 1 до 5%

CA Technologies, DataSynapse, IBM Tivoli, Novell, Scalent Systems, UnivaUD, VMware

 

Разпределена ИТ инфраструктура между потребители, бизнес подразделения и приложения, в която бизнес политиката и споразуменията за нивото на услугите (SLA) се управляват от сервиз за динамична еластична оптимизация на ИТ-ресурсите.

ИТ-инфраструктурата в реално време (RTI) може да бъде реализирана на база архитектура на частни и публични облаци. Облачните технологии, на които се базира сервиза, осигуряват еластичност предоставяна от сервиза по заявка.

Подобен сервиз притежава предсказуемост и стабилност, независимо от непредсказуемия характер на възникване на потребност от него.

К

Клаудберстинг

(Cloudbursting/Overdraft)

 

Полезност: висока

Зрялост: детска

Пазар: 5 до 20%

Amazon, Enomaly, salesforce.com, VMware

 

Едно от ключовите предимства на облачния компютинг се явява възможността за увеличаване или намаляване обема на използваните ресурси по заявка със заплащане само на това, което е реално използвано.

Това се нарича еластичност на облачните услуги. Но все пак всеки облак може да се разтяга до определени предели – в определен момент неговия капацитет може да не стига. В този случай е необходимо да се получи допълнителна мощност от вън. Технологиите, обезпечаващи тази възможност се наричат capacity overdrafting или cloudbursting. Тези термини се използват като синоними. Те обозначават способността автоматично да се получават големи мощности от други облачни инфраструктури, когато собствените ресурси са изчерпани или претоварени.

Cloudbursting позволява бързо да се прехвърли натоварването от претоварения център към външен облак.

Комунална ИТ - инфраструктура

(IT Infrastructure Utility)

 

Полезност: средна

Зрялост: юноша

Пазар: 5 до 20%

Amazon.com, Atos Origin, AT&T, BT Global Services, Capgemini, CSC, HCLTechnologies, HP, IBM, Logica, Rackspace, Savvis, Siemens IT Solutions and Services, T-Systems, Terremark, Unisys

Комуналната (Utility) ИТ - инфраструктура  представлява виртуализирана, стандартизирана, надеждна  и безопасна ИТ инфраструктура, която може да се разделя на части, да се предоставя по заявка и със заплащане според обема на използваните услуги.

      Utility - компютинг — представяне на компютърни ресурси за обработка и съхраняване на данни в качеството на сервиз, заплащан в зависимост от обема използвани ресурси. Притежава общи черти с комуналните плащания (заплащане на газ, електричество, вода). Такава услуга е приложима за сметка на минимизиране на началните инвестиции в собствена ИТ инфраструктура на потребителите.

За първи път идеята е предложена от  Джон Маккартни през 1961 година. Към тази категория може да бъде отнесени  технологията Grid - компютинг, позволяваща да се обединят няколко компютъра за решаване на една задача и предоставяне изчислителната услуга като сервиз. При това Utility ИТ - инфраструктурата не изисква реализация на технологията облачен компютинг и може за бъде реализирана във всяка сървърна среда.

Корпоративни портали като сервиз

(Enterprise Portals as a Service)

 

Полезност: средна

Зрялост: детска

Пазар: 1 до 5%

Covisint, Microsoft

 

Корпоративните портали като сервиз се реализират на ниво инфраструктура, ПО на промеждутъчния слой и/или приложения, с цел да осигурят необходимата функционалност на корпоративния портал.

Корпоративните портали предоставят на организациите унифицирана  Web среда, с помощта на която може:

 • Да се управлява достъпа на потребителите;

 • Да се интегрират и разгръщат Web приложения.

От гледна точка на потребителите, корпоративните портали представлява единна персонализирана точка на достъп до корпоративна информация, процеси и хора.

Gartner отбелязва, че технологията Portal as a Service позволява да се осъществят съществени икономии за организациите, но степента на приложение на този етап не е голяма.

О

Облачна  паралелна обработка на данни

(Cloud Parallel Processing)

 

Полезност: трансформация

Зрялост: детска

Пазар: под 1%

 

Подходите за паралелна обработка на данни са необходими при създаване на приложения за обработка на огромни масиви от данни, натрупващи се в Web   проекти, например в социалните мрежи.

Независимо, че паралелната обработка на данни е известна отдавна, днес сравнително малко разработчици се занимават със задачи за паралелно програмиране. Основно серийните работни натоварвания са насочени към използване на много ядрени и много поточни процеси.

Появяването  на концепцията за облачни изчисления изисква, методите за паралелна обработка да се използват в по-широк клас приложения. Според Gartner следва да се очаква голям интерес към методите за паралелно програмиране заедно с развитието на крупномащабни публични и частни облаци.

Облачна платформа  за разработка на приложения (Cloud APaaS)

 

Полезност: трансформация

Зрялост: детска

Пазар: 1 до 5%

Apprenda, ForeSoft, Google, Heroku, Iron Mountain, LongJump, Microsoft, Qrimp, salesforce.com, VMware

 

Облачната платформа за разработка на приложения като услуга се явява средство за разработка и разгръщане на облачни бизнес приложения.

APaaS  е  част от по-крупно понятие – платформа като услуга (PaaS), която включва също услуги от промеждутъчния слой (например, база данни като сервиз).

С появата на такива решения, като Force.com от Salesforce.com, App Engine от Google и Windows Azure от Microsoft, възможностите на APaaS стават достъпни за голям кръг организации.

Облачна реклама

 (Cloud Advertising)

 

Полезност: трансформация

Зрялост: младост

Пазар: над 50%

AppNexus, Baidu, Google, Microsoft, PubMatic, Yahoo

 

Облачната реклама е механизъм за предоставяне на реклама (като правило, на база аукционен принцип) и заплащане в момента на обръщане към рекламата на крайния потребител. Маркетингът в търсещите системи  (SEM) се явява най-развитата форма на подобна реклама.

Облачна система за съхранение на данни

 (Cloud Storage)

 

Полезност: висока

Зрялост: юноша

Пазар: 1 до 5%

Amazon, EMC, Iron Mountain, Mezeo Software, Nasuni, Nirvanix

 

Облачната система за съхранение на данни и услуга се определя от следните характеристики:

 • Предоставяне на ресурс по заявка със заплащане за обем използване;

 • Сервизът е собственост на провайдера;

 • Сервизът за съхранение на данни често може да бъде географски отдалечен от изчислителните ресурси, които се обръщат към него.

 • Услугата облачно съхранение на данни се ползва основно поради ниската цена, на принципа „плащам за това което ползвам”

Основен фактор, задържащ внедряването на тази услуга се явява нерешаването на редица въпроси на сигурността.  Поради тази причина тази услуга се използва основно за архивиране и създаване на резервни копия, тъй като те по принцип не се явяват бизнес критични.

Облаци на съобщества

(Community Cloud)

 

Полезност: трансформация

Зрялост: детска

Пазар: 1 до 5%

Terremark Worldwide

 

Облаците на съобщества се явяват облачна инфраструктура, която се използва съвместно от няколко организации или отделни хора. Съобществото споделя общи принципи (например, изисквания за сигурност, регламенти  и ръководещи документи).

Такава облачна инфраструктура може да се управлява от самите организации или трета страна и да съществува както на страната на потребителите, така и на страната на външния провайдер.

Облака  на съобществото съчетава в себе си достойнствата и недостатъците на публичните и частните облаци и може да служи като промеждутъчен етап между частен и публичен облак.

Облачни  BPM платформи 

(Cloud-Enabled BPM Platforms)

 

Полезност: висока

Зрялост: детска

Пазар: 1 до 5%

Adobe, Appian, Computas, Cloudharbor, Cordys, Fujitsu, IBM, Intalio, Pegasystems, Ravenflow, RunMyProcess, Savvion, Serena Software, Singularity, SunGard, Tibco Software, Vitria

BPM е концепция и клас програмно осигуряване за управление на бизнес процеси и административни регламенти.  Използването на BPM позволява да се организира ефективно взаимодействие между управляващите и ИТ специалистите, така че по добре да се използват съществуващите и да се ускори внедряването на нови информационни системи.

Основни функции на BPM се явяват моделирането, изпълнението и мониторинга на бизнес процесите.

BPM-технологиите включват инструменти за:

 • Моделиране на процесите;

 • Анализ на бизнес процесите;

 • Мониторинг на бизнес активността;

 • Управление на бизнес правилата.

Облачните BPM - платформи могат да се използват в качеството на PaaS- или SaaS-решения.

Облачна електронна поща

(Cloud E-Mail)

 

Полезност: висока

Зрялост: юноша

Пазар: 1 до 5%

Cisco, Google, Microsoft

 

Електронна поща в облака, остава актуална тема за ИТ специалистите. Привлечени от низките цени и популярността на технологията, организациите активно инвестират в новия модел за организация на поща .

Облачен компютинг

(Cloud Computing)

 

Полезност: трансформация

Зрялост: юноша

Пазар: 5 до 20%

Amazon, Google, Microsoft, salesforce.com, VMware

 

Gartner определя облачния компютинг като тип ИТ услуга, доставяна във вид на еластичен сервиз с помощта на интернет технологии.

На база облачния компютинг като технология се изграждат облачните сервизи.

          Облачен сервиз – специализирана клиент-сървърна технология предоставяща на клиентите ресурси (процесорно време, оперативна памет, дисково пространство, мрежови канали, специализирани контролери, програмно осигуряване и т.н.) чрез група сървъри в мрежа, взаимодействащи по такъв начин, че за клиента цялата група изглежда като един виртуален сървър. Клиентът може прозрачно с голяма гъвкавост да променя обема на използваните ресурси.

При това наличието на няколко източника на ресурси повишава достъпността на системата и намалява риска от неработоспособност на виртуалния сървър.

Облачен компютинг за предприятия

(Cloud Computing for the Enterprise)

 

Полезност: трансформация

Зрялост: детска

Пазар: 5 до 20%

Amazon, Google, IBM, Microsoft, Oracle, salesforce.com

 

Облачния компютинг за предприятия се реализира чрез различни варианти. Някои от тях вече използват програмно осигуряване като услуга (SaaS), но тези приложения се използват на ниво отделни подразделения, често без използване ИТ отдела на корпорацията.

Някои предприятия вече използват инфраструктурата като услуга (IaaS), както и платформа като услуга (PaaS). По същество, всеки компонент на ИТ инфраструктурата , функциониращ днес в ИТ отделите, в скоро време ще стане достъпен като облачно предложение.

Все пак преди да внедри едно или друго облачно решения , организацията трябва да отговори на много въпроси:

 • Явяват ли се внедряваните бизнес операции достатъчно безопасни;

 • Какви изисквания трябва да бъдат фиксирани в SLA;

 • Действително ли обещаната икономия на средства може да бъде достигната;

 • Как да се интегрират множеството облачни услуги една с друга и със съществуващите приложения;

 • Колко дълго провайдера на сервиза ще просъществува на пазара и какво ще стане ако той фалира.

На този етап потребители на облачни услуги се явяват само организации, за които нивото на риск, свързан с излизане от строя на ИТ инфраструктурата се явява минимално критичен.

Gartner предвижда, че тази технология ще започне масово да се използва едва след 10 години.

Облачна/веб­платформа

(Cloud/Web Platforms)

 

Полезност: трансформация

Зрялост: младост

Пазар: 1 до 5%

 

Amazon, Google, Microsoft, salesforce.com

Облачната Web платформа представлява платформа, която използва Web технологии за предоставяне на програмен достъп до някаква функционалност, предоставяна от Web. Тази функционалност се създава не само от Web технологиите, но и от възможности, свързани с използване на Интернет общества. Тази функционалност включва достъп до средства за съхранение на данни и изчислителни мощности, но не се ограничава само с това.

Gartner използва термините Web платформа и облачна платформа» като взаимозаменяеми.   

Web платформите имат черти на традиционните платформи за разработка и разгръщане на приложения и се развиват под въздействието на пазарни и технологически изменения при предоставяне на Web сервизи, известни като Web 2.0.

Web платформите ще служат за използване на нови форми за разработка на приложения и тяхната доставка.

Облачни сервизи за поддръжка на колективна работа

(Cloud Collaboration Services )

Полезност: средна

Зрялост: детска

Пазар: 1 до 5%

 

Включва широк набор средства : електронна поща, мигновени съобщения, хранилища за документи, пространства за екипна работа, дискусионни форуми, уики, блогове и други средства за съвместна работа.

Отделени услуги за електронна поща

(Dedicated E-mail Services)

 

Полезност: висока

Зрялост: детска

Пазар: 1 до 5%

Microsoft

Отделените услуги за електронна поща (Dedicated E-mail Services, DES) се явяват един от трите начина за предоставяне на поща от външни провайдери.

Двата други варианта са:

 • Електронна поща като услуга на база аутсорсинг;

 • Електронна поща като пълноценна облачна с поддръжка на режима Multitenancy (множествена аренда), когато един екземпляр от ПО се използва за паралелно обслужване на няколко заявителя – това е единствения вид, който напълно съответства на статуса „облачна услуга” .

Макар че DES не попада съвсем точно под определението за облачен сервиз, Gartner го включва в сравнителната листа за облачни технологии. DES е по близка до облачна услуга отколкото поща като аутсорсингова услуга. Типичен пример за  DES  се явява  Microsoft Exchange Online Dedicated.

По таксономията на  Gartner DES попада под термина SaaS, но не съответства на термина за  облачна услуга  по параметрите  Multitenancy.

Пример за действително 100-процентна  облачна email-услуга се явява Gmail-компонента на сервиза GoogleApps Premier Edition [GAPE] и Exchange Online Standard.

Осигуряване сигурността на облачния компютинг (Cloud-Computing Security Concerns)

 

Полезност: висока

Зрялост: детска

Пазар: 1 до 5%

PerspecSys; Zscaler

 

Преди да внедри една или друга облачна услуга, организацията трябва да бъде в състояние да оцени нейната безопасност. Голяма част от облачните услуги в значителна степен са непрозрачни, което прави трудна оценката на тяхната степен за безопасност и анализа за съблюдаване на рисковете.

Отсъствието на прозрачност е свързано с това , че често сервизът е изграден чрез интеграция на решения от множество провайдери във връзка с използване на относително нови технологии,  както и географски разпределени центрове за данни.

Salesforce.com е една от първите компании, използвала аудит на сигурността предоставян  от трета страна (Statement on Auditing Standards (SAS) 70 и International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 27001), с цел да осигури на корпоративните клиенти някакви гаранции за сигурност на предлагания сервиз. Microsoft и, в по-малка степен , Google вървят по този път.

Доколкото доставчиците на облачни услуги, все повече се ориентират към корпоративни клиенти, Gartner предполага, че много от провайдерите ще могат да достигнат в близко време ниво на сигурност и съответни сертификати, като е при традиционните хостингови компании.

П

Платформа за управление на облак

(Cloud Management Platforms)

 

Полезност: висока

Зрялост: детска

Пазар: под 1%

Abiquo, BMC Software, CA Technologies, enStratus, Elastra, HP, IBM Tivoli, Kaavo, Platform Computing, RightScale

Платформите за управление на облак са интегрирани продукти, които осигуряват управляемост на външни (публични) и вътрешни (частни) облаци за потребителите. Към тази категория се отнасят продуктите за мониторинг на производителността и достъпността, осигуряващи отчет на използваните и билинг, продукти за мониторинг и управление на приложенията, както и продукти за интеграция със системите за управление на предприятието.

Платформа като сервиз

(Platform as a Service, PaaS)

 

Полезност: трансформация

Зрялост: детска

Пазар: 1 до 5%

Google, Microsoft, salesforce.com, Tibco Software, VMware

 

Платформата както сервис се явява общоприет термин за обозначаване на средния слой на облачните технологии.

Терминът инфраструктура на приложенията  често се използва като „ПО на промеждутъчния слой”.

Gartner отбелязва, че PaaS се явява свръх раздут термин, при което различни автори влагат в този термин различно съдържание.

Пълният набор PaaS представлява широк набор от услуги на инфраструктурните сервизи за приложения предлагани от доставчиците на облачни услуги. Такива комплексни PaaS-сервизи включват функции на сървъри за приложения, системи за управление на бази данни (СУБД), портали, интеграция на данни, управление на бизнес процеси, обмен на  съобщения и т.н. В действителност на този етап нито един от доставчиците не предлага такъв комплексен набор от услуги.

ПО като сервиз

(SaaS)

 

Полезност: средна

Зрялост: младост

Пазар: 20 до 50%

Concur, Microsoft, NetSuite, salesforce.com, SuccessFactors, Taleo, Workday

 

ПО както услуга представлява бизнес схема, в която ПО принадлежи и се управлява от един или няколко провайдера. Съгласно таксономията на Gartner не всяко SaaS-решение се отнася към облачния компютинг. В частност, SaaS-решения, които не се явяват мултитенантни, не попадат под определението облачни.

         Мултитенантност — възможност за изолирано обслужване на потребителите от разни организации (т.е. независими абонати на  SaaS) в рамките на един сервиз.

ПО за автоматизация на ресурсите за прадажба във фарма SaaS

(SaaS Sales Force Automation)

Полезност: средна

Зрялост: младост

Пазар: 20 до 50%

B-kin Software, CDC Software (Pivotal), Highrise CRM, Landslide, Microsoft, NetSuite, Oracle, salesforce.com, Sage Software, Sawfish Software, Sugar CRM, Zoho

Съществуват няколко компонента на  SFA (Sales Force Automation — автоматизация на ресурсите за осъществяване на продажби): генериране на предложения, управление на цените, но основното е  ПО по управление на възможности (оpportunity management). Това е систематизиране на данни, как каналите използват възможностите на пазара в съответствие с тяхната индивидуална мисия, философия на бизнеса и стратегии за развитие.

Предложена на пазара още през  1999 година, услугата SFA във  форма SaaS е на повече от 10 години. По оценка на Gartner, през  2010 година в света е имало повече от 2,5 млн. потребители на SFA във форма SaaS.

Публични облаци

(Public Cloud Computing/the Cloud)

 

Полезност: трансформация

Зрялост: младост

Пазар: над 50%

Amazon, Google, Rackspace, salesforce.com

 

Услугите предоставяни от публичния облак представляват стандартизирани услуги, използвани от неограничена аудитория от потребители в режим на съвместно използване чрез Интернет. Услугите се реализират под ключ, т. е. потребителя не е необходимо да управлява ИТ инфраструктурата и да я поддържа. Това се изпълнява от доставчика на услуги, което позволява да се осъществява бързо внедряване и не изисква висока ИТ квалификация на потребителите.

Услугата предполага самообслужване по администриране на сервиза с помощта на специален инструментариум, който осигурява висока скорост на внедряване на на сервиза  и неговата ефективност.

Услугата осигурява еластично мащабиране: в зависимост от необходимостта на допълнителни изчислителни ресурси или памет – те се отделят динамично и в широки предели.

С

Служба за сигурност в облака

 («In the Cloud» Security Services)

 

Полезност: средна

Зрялост: юноша

Пазар: 1 до 5%

AT&T, Barracuda Networks, Cisco, Perimeter E-Security, Prolexic, Qualys, Savvis, Symantec, Verizon Business, Webroot, Websense, WhiteHat Security, Zscaler

Службите за информационна сигурност в облака могат да се доставят като услугата Интернет трафик или като независими облачни сервизи.  

Услугите за предотвратяване на заплахи, такива като защитни стени, системи за откриване на атаки, системи за управление на сигурността, антивирусни услуги, услуги за защита от DDOS, системи за сигурност на обмена на съобщения, бяха между първите реализирани в рамките на тази технология.

СУБД като облачен сервиз

(DBMS as a Cloud Service)

 

Полезност: средна

Зрялост: детска

Пазар: под 1%

Amazon.com, Google, Microsoft

Системите за управление на бази данни (СУБД), се използват във вид на облачни сервизи, представляват СУБД, разработени за работа в качеството на мащабируем, еластичен, сервиз, предоставян на база облачна инфраструктура. Такива СУБД  са достъпни само като облачен сервиз  и не е задължително да бъдат релационни.

Например, Microsoft SQL Azure представлява напълно релационна СУБД, а  SimpleDB на Amazon и Google BigTable не се явяват релационни.

У

Услуги за предоставяне на оптимизирани мрежови решения

(Enhanced Network Delivery)

 

Полезност: висока

Зрялост: детска

Пазар: под 1%

Akamai, Aptimize, AT&T, Blue Coat Systems, BT, Cisco, Citrix Systems, F5, Orange Business Services, Riverbed Technology, Strangeloop Networks, Verizon Business, Windella

Услугите за предоставяне на оптимизирани мрежови решения включват мрежови услуги за оптимизация на глобалните мрежи и внедряване ускорителите за глобални мрежи WAN Optimization Controller (WOC). Ускорителите за глобални мрежи WOC  решават проблеми с производителността в глобалните мрежи на база на технологиите за свиване на данните и оптимизация на протоколите на мрежово и приложно ниво.

Ч

Частни облаци

(Private Cloud Computing)

 

Полезност: висока

Зрялост: детска

Пазар: 1 до 5%

Abiquo, Adaptive Computing, BMC, CA, DynamicOps, Elastra, Eucalyptus, HP, IBM, newScale, Novell, Surgient, VMLogix, VMware

Частните облаци са една от формите за реализация на облачните сервизи. За разлика от публичния облак, където достъпът до сервиза се явява открит, а реализацията на сервиза е напълно закрита за клиента, в частния облак достъпа до услугите е ограничен само за конкретна организация или група лица, при което клиента има контрол или сам владее сервиза и участва в неговата реализация.

Х

Хибридни  облаци

(Hybrid Cloud Computing)

 

Полезност: висока

Зрялост: детска

Пазар: 1 до 5%

Enomaly, IBM, Zimory

 

В близко бъдеще всички крупни организации, използващи публични облачни технологии, ще притежават в една или друга форма отделени ИТ инфраструктури във вид на частен облак или традиционна не облачна ИТ инфраструктура. Тези отделени (dedicated) системи могат да бъдат разгърнати вътре в предприятието или с помощта на аутсорсингов модел. Хибридните облачни изчисления представляват съчетание на външен публичен облак и отделени ИТ ресурси.