Облачен компютинг

© Христо Тужаров, 2012

 

РАЗПРЕДЕЛЕНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

РАЗПРЕДЕЛЕНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

 

СЕРВИЗ ОРИЕНТИРАНА АРХИТЕКТУРА SOA

 

ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

Разпределена обработка на данни

Методика за изпълнение на приложни програми за група системи. При това потребителите получават възможност да работят с приложни процеси разположени в няколко взаимосвързани информационни системи.

 

Разпределените изчисления се явяват начин за решаване на сложни задачи, изискващи големи изчислителни мощности, базирани на обединяването на няколко компютъра, работещи паралелно.

 

Разпределена обработка на данни

 

Компютрите явяващи се част от разпределената среда за обработка на данни се делят на сървъри и клиенти, като сървърите предоставят изчислителни ресурси на клиентите. Управлението на разпределената среда се осъществява от мрежова операционна система. По подразбиране в разпределената среда се намира разпределена база данни и средства за нейното управление.

 

Видове разпределена обработка на данни

 

Централизирана организация на данните

 От гледна точка на реализация, се явява най- опростения вариант за организацията. Използва централизирана база данни, достъпът до която се осъществява от сървър, на който тя се намира.

 

Предимства – простота на реализация и поддръжка.

 

Недостатък – ограничена паралелна обработка на данни, тъй като всички заявки се насочват към един сървър.

 

Децентрализирана организация на данните

Този подход предполага разделяне на логически единна база данни на няколко части. Всеки клиент има достъп до собствена локална база данни, която се явява част от общата база данни (разпределение), или копие на базата като цяло (дублиране).

 

Предимства:

  • Голяма част от заявките се удовлетворяват от локалните бази данни, което намалява разходите;

  • Увеличава се достъпността до данните;

  • Повишава се надеждността на съхранение на данните;

  • Запазва се частичната работоспособност на системата при повреда на някой от сървърите.

Недостатъци:

  • Могат да възникнат заявки или транзакции, изискващи достъп до всички сървъри, което увеличава времето на чакане;

  • Необходима е информация за съхранените данни в базите данни.

          Смесен подход за организация на данните

Обединява двата начина използвани при децентрализираната организация на данните: разбиване и дублиране. При този подход се постига компромис между необходимите обеми  памет и обемите памети, необходими на всеки сървър.

 

При този подход възниква необходимост от информация за това къде в мрежата са разположени съответните данни. Подходът може за се реализира само при наличие на мрежово управление на базата данни, осигуряваща съхранение, цялостност и безопасност на съхраняваните данни.

 

Преимущества на разпределената обработка на данни:

  • Възможност за обслужване на голям брой потребители;

  • Премахване на пикови натоварвания от централизираната база данни, по пътя на разпределена обработка в локални бази данни;

  • Осигуряване на достъп до изчислителните ресурси на компютърна мрежа.

Модели на разположение на приложенията при разпределена обработка на данни

 

 

 

Инфраструктура при потребителя

Най – привичния и традиционен модел, където програмните приложения са разположени локално в рамките на инфраструктурата, изградена от потребителя.

 

Недостатък – съществени разходи, свързани с изграждането, съпровождането и модернизацията на информационната инфраструктура.

 

Предимство – инфраструктурата  и програмното осигуряване са напълно под контрола на потребителя.

 

Инфраструктура на отдалечена технологична площадка

Този модел на разполагане на програмни приложения, получи развитие благодарение на разпространението на глобалната мрежа и увеличаване на нейната роля в бизнеса.

 

Моделът е известен като провайдер на приложни услуги (Application Service Provider ASP).

Представлява технология, позволяваща да се създават  решения на основата на отдалечен достъп до сървър, на който е установено специално програмно осигуряване.

 

 Инфраструктура в „облак”

Модел, при който потребителите ползват разнообразни услуги, без да могат да осъществят контрол върху инфраструктурата. Разходите съответно намаляват, а нивото на поддръжка се увеличава. Осъществява се преход от инвестиции в инфраструктура към операционни разходи.

 

Моделът „облачен компютинг” осигурява разполагане, предоставяне и използване на компютърни ресурси, при което приложенията и ресурсите стават достъпни чрез Интернет във вид на ИТ услуги, използвани на различни платформи и устройства.