Облачен компютинг

© Христо Тужаров, 2012

 

ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

ОБЛАЧНИ БРОКЕРИ

 

История на облачния компютинг

 

АРХИТЕКТУРА НА ОБЛАЧНА СИСТЕМА

 

ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

 

ВИДОВЕ ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

 

ПРЕДИМСТВА НА ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

 

МОДЕЛИ И АРХИТЕКТУРИ  НА ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

Подход облачен компютинг (cloud computing)

Облачният компютинг не е продукт, не е услуга, не е и технология.

 

Облачният компютинг е подход, който води до нова стратегия, която включва в себе си пълно преосмисляне на ролята на информационните технологии (ИТ) в организациите. Старите представи за работа на ИТ подразделенията трябва да отстъпят място на нов сервиз ориентиран подход  към работата на ИТ.

 

За създаване на облачна система е  необходима модернизация на ИТ.
 

Същност на облачния компютинг

Разпространени са множество различни дефиниции за облачен компютинг и непрекъснато се появяват нови. Ето няколко примера:

 

        Gartner: Облачен компютинг е стил на изчисления, при който мащабируеми и еластични ИТ мощности се предоставят в качеството на услуги на клиентите с помощта на Интернет технологии.

 

      Националния институт за стандарти и технологии на САЩ (NIST):

      

       Облачен компютинг е модел за създаване на ИТ инфраструктури, които позволяват удобно и по заявка да се предостави широк спектър от настройвани изчислителни ресурси (например, компютърна мрежа, сървър, системи за съхранение на данни, приложения и сервизи), които могат да бъдат разгърнати бързо и с минимални усилия от страна на потребителите или облачния провайдер.

 

      Облачен компютинг е модел на обезпечаване на повсеместен и удобен мрежов достъп до  басейн/пул, конфигуриран от компютърни ресурси (например, комуникационни мрежи, сървъри, устройства за съхранение на данни, приложения и сервизи, както съвместно така и по отделно), които могат да бъдат оперативно използвани  с минимални експлотационни разходи.

 

            Басейн/пулpool) набор от идентифицирани компютърни ресурси, които се държат в готовност за използване.

 

Потребителите на облачния компютинг могат значително да намалят разходите си за инфраструктура (в краткосрочен и среднесрочен план) и гъвкаво да реагират на измененията в компютърните и мрежови потребности, използвайки свойството компютърна еластичност ( elastic computing) на облачните услуги.

 

По оценка на  IDC , пазара на  публични облачни изчисления през  2009 г. е $17 млрд — или около 5 % от целия пазар на информационни технологии.

 

Терминът «облак» се използва като метафора, базирана на изображението на Интернет в диаграми на компютърни мрежи.

 

Характеристики на облачния компютинг

От националния институт по стандарти и технологии на САЩ са определени следните задължителни характеристики на облачните изчисления:

 

       Самообслужване по заявка (self service on demand)

Потребителят самостоятелно определя и изменя изчислителните потребности, такива като сървърно време, скорост на достъпа и обработка на данни, обем на съхраняваните денни , без взаимодействие с представител на доставчика на услугата;

 

       Универсален достъп по мрежата

Услугите са достъпни за потребителя по комуникационната мрежа, независимо от използвания терминал.

 

       Обединяване на ресурите resource pooling)

Доставчика на услуги обединява ресурси за обслужване на голямо число потребители в един пул/басейн, като динамично преразпределя мощностите между потребителите в условия на постоянна промяна на заявки.

 

При това потребителите контролират само основните параметри на услугата (например, обем данни, скорост на достъп), но фактическото разпределение на ресурсите, предоставяни на потребителите се осъществява от доставчика.

 

        Еластичност на услугата

Услугите могат да бъдат предоставени, разширени, свити във всеки момент от времето  без необходимост от взаимодействие с доставчика, като правило в автоматичен режим.

 

       Отчет на употребата

Доставчикът на услугата автоматично изчислява потреблението на ресурса на определено ниво на абстракция (например, обем съхранявни данни, пропускна способност, брой потребители, брой транзакции), и на база тези данни оценява обема на предоставените на потребителя ИТ услуги.

 

Модели на реализация на облачния компютинг

 

Модели на реализация на облачния компютинг

 

        Частен облак (private cloud)

Инфраструктура, предназначена за използване от една организация, включваща няколко потребителя (например, подразделения на една организация) или при разширино предприятие – клиенти и доставчици на организацията.

 

Частният облак може да е собственост както на самата организация, така и на трета страна, като физически може да съществува както в рамките на организацията, така и извън нея.

 

        Публичен облак (public cloud)

Инфраструктура, предназначена за свободно използване от широка аудитория.

 

Може да е собственост на търговски, научни, правителствени организации и т.н.

 

        Гибриден облак (hybrid cloud

Комбинация от два или повече различни облаци, явяващи се  уникални обекти, но свързани помежду си.

 

        Обществен облак (community cloud

Инфраструктура, предназначена за използване от конкретни съобщества от потребители имащи общи задачи. Обществения облак може да се намира в кооперативна собственост на съобществото или в собственост на трета страна.

 

Модели на обслужване на облачния компютинг

Качеството на предоставяните услуги зависи от моделите по които тези услуги се предоставят на потребителите.

 

Модели на обслужване на облачния компютинг

 

        Програмно осигуряване като услуга (SaaS, Software-as-a-Service

Модел, при който на потребителя се предоставя възможност за използване на приложно програмно осигуряване, собственост на провайдера.

 

Приложението работи в облачна инфраструктура и е достъпно от различни клиентски устройства в архитектура тънък клиент или архитектура мрежа – компютър.

 

Контролът и управлението на физическата и виртуална инфраструктура се осъществява от облачния провайдер.

 

      Платформа като услуга (PaaS, Platform-as-a-Service)

Модел, при който на потребителя се предоставя възможност да използва платформа за разработка на приложения в облачна среда.

 

Потребителят не може да управлява платформата и облачната инфраструктура. Той  може да създава, тества и изпълнява свои приложения в средата на предоставената му платформа и инфраструктура.

 

      Инфраструктура като услуга (IaaS, Infrastructure-as-a-Service)

Модел, при който на потребителят се предоставя цялата облачна инфрастустура - виртуален сървър, хранилище на данни, или мрежово оборудване. Потребителят може да установява свое програмно осигуряване и да управлява операционната система, мрежовите съединения  и хранилищата на данни.

Контролът и управлението на основната физическа и виртуална инфраструктура на облака, в т.ч. мрежи, сървъри, типове използвани операционни системи, системи за съхранение на данни се осъществява от облачния провайдер.

 

Критерии за оценка на съответствие


За ефективно сравнение на предлаганите на ИТ пазара селвизи на облачен компютинг могат да бъдат използвани следните критерии:

 

        Ориентация към бизнеса

Сервизът трябва да бъде ориентиран към създаване на услуга, с възможност за измерване с метриките на бизнеса.

 

Техническите детайли трябва да бъдат скрити, като са изяснени преимуществата, които дава сервиза на бизнеса.

 

       Еластична мащабируемост 

Системата е задължително да има гъвкави възможности за мащабируемост, както в страна на увеличение, така и в страна на намаление на използваните ресурси.

 

       Пакетна доставка на услуги

Всяка услуга трябва да съответства на задачите на бизнеса и да се предоставя само при възникване на необходимост.

 

        Автоматизация, интероперабелност и интеграция на компонентите на системата

Системата трябва да се изгражда чрез интеграция на компонентите в единно цяло.  Основна цел - повишаване качеството на сервиза и снижаване стойността на услугите.