Облачен компютинг

© Христо Тужаров, 2012

 

ОБЛАЧНИ БРОКЕРИ

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

ОБЛАЧНИ БРОКЕРИ

 

История на облачния компютинг

 

АРХИТЕКТУРА НА ОБЛАЧНА СИСТЕМА

 

ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

 

ВИДОВЕ ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

 

ПРЕДИМСТВА НА ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

 

МОДЕЛИ И АРХИТЕКТУРИ  НА ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

Задачи и развитие на облака

 

 

Изстрелване на облака (cloudbursting)

Основна задача в облачния компютинг е създаване на някакъв универсален резервоар от изчислителни ресурси и ресурси за съхранение, от които да се предоставят изчислителни услуги и услуги за работа с данни.

 

За осъществяване на тази задача, трябва като минимум да се усвои създаването на хибридни облаци, тъй като от самото начало се извърши разделение на частни и публични облаци, имащи сравнително ограничени ресурси.

 

За решаване на тази задача, бе създадена технологията («изстрелване на облака»): Концепция за преместване в случай на възникване на необходимост на данни и програмни приложения  от частния облак в публичния, като по този начин се създава хибриден облак.

 

Средства за интеграция на облаците (Cloud-to-Cloud Integration, C2I).

 

Различават два основни модела на този етап от еволюционното развитие на облаците:

 

                Интеграция на ниво приложения и програмни сервизи (SaaS)

Интеграцията включва програмните ресурси, предоставяни от провайдерите и собствени програмни ресурси на потребителите. Тази интеграция си поставя за цел създаване на единна информационна система от различни приложения и по своята функционалност е аналогична на традиционните системи за интеграция на приложенията на предприятието (Enterprise Application Integration, EAI).

 

                Интеграция на инфраструктурно ниво (IaaS)

Интеграцията се реализира чрез използване на програми посредници, наричани облачни брокери (Cloud Brokerage). Пред тях стои задачата за виртуализация на всички облачни ресурси и отстраняване на свързаността на потребителя към конкретен провайдер, т.е. интеграция на инфраструктурните сервизи на различни провайдери с използване на промеждутъчен слой изолиращ  доставчиците от потребителите на услугите.

 

Брокери на облачни услуги (Cloud Services Brokerage, CSB)

През 2011 година аналитиците на Gartner изготвят прогноза, съгласно която не съществуващия за момента на прогнозата пазар на брокери на облачни услуги през 2015 година ще нарасне до 100 млрд долара.

 

Историята не познава такъв фантастичен скок, като експертите обясняват този феномен със способността на CSB забележимо да ускори разпространението на облачните технологии.  

 

Gartner посочват три основни преимущества:

 • Те ще избавят облачните технологии от съпровождащите ги съмнения за информационна сигурност;

 • Ще направят облака достъпен за предприятията от малкия и среден бизнес;

 • Ще създадат ефективна служба „ на едно гише” , за услугите, предоставяни от различни облачни провайдери;

 

Облачният брокер се явява посредник между доставчиците и потребителите на облачни услуги.

 

Задачите на облачния брокер са подобни на тези на борсовия брокер само в частта на разпределение на заявките между няколко провайдера.

 

В зависимост  от изискванията облачният брокер изпълнява още ред полезни функции, избирайки един или друг модел на взаимодействие, например, може да инсталира ПО на компютъра на заявителя или да го предоставя на аренда.

 

        Основни функции на облачния брокер:

 • Осигуряване на прозрачна за потребителите работа, гарантираща всички фази (развъртане, мониторинг, билинг), действайки като агрегатор на услуги;

 • Разпределение на работите между различни провайдери и оптимизация съотношението цена/качество при избора на най-изгоден вариант;

 • Управление на резервирането на виртуалните машини, поместени при няколко провайдера, с отчитане на това, че възможностите на всеки провайдер са ограничени.

Появата на облачния брокер води до преосмисляне същността на облака и интеграцията на три страни, участващи в процеса по създаване на облачни услуги:

 • Провайдер, собственик и оператор, специализирали се към търговия със услуги и създаващи автоматизирана безопасна комунална инфраструктура за предоставяне на услуги;

 • Производител на програмно осигуряване;

 • Консултант — трета страна, осъществяваща експертизата в сферата на дейност на другите две страни и способна да ги обедини.

 

 

 

        SaaS — място, където интелектуалната собственост на производителя на ПО се обединява с инфраструктурата, предоставяна като услуга;

 

       Облачен интегратор – пространство, където работи системния интегратор или консултанта помагащ на предприятието да премине към използване на облачни услуги;

 

      Аутсорсинг на бизнес процеси — предоставяне на бизнес процеси в качеството на услуги (Business Process as a Service, BPaaS).

 

      Облачен брокер:

 • Посредничество в предоставяне на облачни услуги (Cloud Service Intermediation) — предоставяните услуги се строят над съществуващите облачни платформи с усилване на параметри, включително сигурност и удобство на управление;

 • Обединяване (Cloud Service Aggregation) — предоставяне на услуги от различни източници;

 • Арбитраж (Cloud Service Arbitrage) — избор на оптимални услуги.