Облачен компютинг

© Христо Тужаров, 2012

 

ВИДОВЕ ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

ОБЛАЧНИ БРОКЕРИ

 

История на облачния компютинг

 

АРХИТЕКТУРА НА ОБЛАЧНА СИСТЕМА

 

ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

 

ПРЕДИМСТВА НА ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

 

МОДЕЛИ И АРХИТЕКТУРИ  НА ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

 

Видове облачни услуги

 

                  Облачният компютинг като концепция включва в себе си следните услуги:

 • Всичко като услуга;

 • Инфраструктура като услуга;

 • Платформа като услуга;

 • Програмно осигуряване като услуга;

 • Данни като услуга;

 • Работно място като услуга;

 • Бизнес процеси  като услуга

               Според Gartner облачните услуги биват:

 

Видове услуги

 

       Бизнес процеси като сервиз

 • услуги по предоставяне на реклама;

 • услуги по електронна търговия;

 • услуги по управление на персонала;

 • услуги по приемане на плащане чрез платежни системи;

 • други.

      Приложения

 

       Инфраструктура за приложения

 •    Платформа за приложения като сервиз (Application Platform as a Service; APaaS);

 •    Интеграция като сервиз (Integration as a Service, IaaS).

        Системна инфраструктура

 • Компютър като сервиз;

 • Съхранение като сервиз;

 • Архивиране като сервиз.

Описание на облачните услуги

 

Услуга

Наименование

Описание

InfoaaS

Информация като услуга 

Information as a service

Услуга, чрез която на облачните потребители се предоставя достъп в реално време до общ пул от информационни ресурси.

DaaS

Данни като услуга

Data as a service

Предоставяне на потребителите на дисково пространство за съхранение на големи обеми информация, както и осигуряване на мигновен и  удобен достъп до нея чрез заявки.

SaaS

Програмно осигуряване като услуга

Software as a service

Облачна услуга по предоставяне на възможности за използване на приложно програмно осигуряване, разположено в облачния сървър, както и съхраняване на резултатите от работата на това програмно осигуряване.

Достъпът до приложението може да бъде осъществено с различни технически средства на потребителя, като се използва технологията „тънък клиент” (такива като браузър). На потребителя не се предоставя възможност за контрол или управление на инфраструктурата( компютърна мрежа, сървъри, операционни системи, хранилища на данни и даже конкретни функции на приложението). На потребителя се разрешава  само достъп до определени параметри по конфигуриране на програмата.

HaaS

Апаратно осигуряване като услуга 

Hardware as a service

Облачна услуга по предоставяне на възможност за използване на апаратно осигуряване на облачния сървър, за установяване на собствено програмно осигуряване

WaaS

Работно място като услуга 

Workplace as a service

Desktop as a service (DaaS)

 

Облачна услуга по предоставяне възможност за използване на виртуално работно място, предоставяно от облачния провайдер във вид на аутсорсинг.

PaaS

Платформа като услуга 

Platform as a service

Облачна услуга, посредством която на потребителя на облачни услуги се предоставя платформа за разполагане и използване на собствено ПО, с възможност за предоставянето му на други потребители в качеството на услуга SaaS.

NaaS

Компютърна мрежа като услуга

 Network as a service

Облачна услуга по предоставяне на възможност за използване на службата за мрежови съединения и/или междуоблачни мрежови съединения.

IaaS

Инфраструктура като услуга 

Infrastructure as a service

Облачна услуга по предоставяне на възможост за използване на част от инфраструктурата на облачния сървър от потребителя на услугата за собствени нужди.

Потребителят може да управлява работата на операционната система, виртуалните системи за съхранение на данни и установените приложения. Потребителят притежава ограничени възможност по контрола на набор от достъпни сервизи (например, защитна стена, DNS).

Контрола и управлението на основната физическа и виртуална инфраструктура на облака се осъществява от облачния провайдер.

CaaS

Комуникации като услуга  Communications as a service

Облачна услуга по предоставяне на възможност за използване на сервизи за връзка (комуникации) и съвместна работа в реален мащаб от времето.

Сервизите за връзка и съвместна работа (Communication and collaboration services) включват общуване по IP-мрежи, обмен на мигновени съобщения и видеоконференции.

SecaaS

Сигурност като услуга

Security as a service

Облачна услуга по осигуряване на потребителите сигурност включваща:

Гаранция за сигурност и конфиденциалност електронния обмен;

Защита от мрежови атаки;

Проверка на трафика за вируси.

TaaS

Доверие като услуга

Trust as a service

Облачна услуга по предоставяне на възможност за обработка на служебни сведения за осигуряване на сигурност на потребителската информация в облака, както и за защита на провайдера на услуги от вредоносна активност на потребителите на облачни услуги.

TraaaS

Прозрачност като услуга

Transparency as a service

Облачна услуга по предоставяне на възможност за възстановяване на информация, загубена при прехода към облачен компютинг.

SDPaaS

Служебен базов инструментален комплекс за разработка и съпровождане на програми като услуга

Service delivery platform as a service

Облачна услуга по предоставяне от провайдера на потребителя възможност за използване на среда за създаване, разгръщане, изпълнение, ръководство и управление на програмно осигуряване, реализиращо един или повече облачни услуги.

 

EaaS, XaaS, *aaS

Всичко като услуга

Everything as a service

Концептуален модел, осигуряващ в себе си елементи на всички описани услуги. Потребителят получава всичко необходимо с помощта на облачния сървър, като достъпа до него се реализира чрез Интернет.

 

Корпоративни облачни услуги

 

Принципите на SOA  предполагат, че всички поддържащи технологии в една корпорация ще бъдат качени в облака и ще се доставят с помощта на  Web достъп чрез браузър. В схемата по-долу са показани основните облачни услуги, необходими за една корпорация и взаимовръзките помежду им.

 

Корпоративни облачни услуги